Ett medborgarinitiativ för att besvara den viktiga frågan:
”VÅR DEMOKRATISKA STYRMODELL,
hur kan den förtydligas, utvecklas och säkras för att underlätta det gemensammas och de enskilda medborgarnas omställning till ett hållbart/uthålligt samhälle?”

Från filosofikafé till framtidskafé
ABF startade filosofikaféer 2010 med samtalsledare som presenterar ämnet och leder diskussionen. Ett samtal mellan Omställning Sigtuna och ABF utmynnade i idén med framtidskaféer med i vissa fall efterföljande framtidscirklar i viktiga framtidsfrågor.

Viktiga frågor måste ställas!
Hittills har länder, regioner och kommuner inte lyckats ställa om till en nödvändig hållbarhet/ uthållighet. Ingen har minskat sitt ekologiska fotavtryck uttryckt i globala hektar eller ton koldioxid. Tvärtom ökar det ekologiska fotavtrycket kontinuerligt. Dessutom ökar gapet mellan världens fattiga och rika (ojämlikheten).

De olika styrformer som tillämpas i världen har alltså misslyckats i dessa avseenden. Det gäller även de demokratiskt styrda samhällena. Därför måste ett antal viktiga frågor ställas och besvaras för att en ändring/omställning skall vara möjlig. Demokratiskt styrda samhällen - med sin öppenhet, fria åsiktsbildning och fria tillgång till information borde ha bättre förutsättningar till framgång här. Men kan de verkligen, och hur ska de göra?

Framtiden
Framtiden är viktig för våra barn, barnbarn och därefter kommande generationer. Som det nu är bidrar vi som lever nu till en successiv försämring av de levnadsvillkor som kommer att möta dem. Mänsklighetens behov av resurser växer med ökande befolkning, ständigt ökande konsumtion och en allt längre driven teknologi (= komplexare, energikrävande samhälle).

Vi tror gärna att traditionell tillväxt gör oss lyckliga - men enligt forskare sker det bara till en viss nivå. I många västländer har lycklighets-kurvan planat ut efter 1975. Därutöver får vi i stället ökad stress, sämre hälsa och förstörd natur liksom sämre övriga, omgivande förhållanden.
Idag behöver vi ,för vår strävan efter större lycka säkrade resurser snarare än fler prylar!

Jämlikhet t ex i moderna välfärdsstater är enligt forskningen faktiskt det som gör oss lyckligare, friskare, mer toleranta, fredligare och tryggare - allt tecken på högre välstånd - även med lägre materiell standard. Alla får det bättre när vi delar mer jämlikt.
Människor har en inbyggd känsla för rättvisa. Utan rättvisa struntar människor i lagar och slutar samarbeta.

Samhället bryts ner.
Tillit är en förutsättning för det resultatinriktade samarbetet, för att lyckas med omställningen. Detta kräver att vi arbetar med faktabaserade verklighetsbeskrivningar och realistiska framtidsbilder samt att besvärliga frågor besvaras.

Viktiga framtidsfrågor kring detta diskuterar vi ännu inte på allvar, än mindre har vi svar på dem. Ett exempel: ”Hur klarar vi en framtid utan tillgång till den ändliga resursen billig olja? En morgondag om tillförseln begränsas?” Undvikande eller uteblivna svar på frågor som dessa gör det svårt för många av oss att tro att en omställning är möjlig. Insiktsfulla, goda krafter måste här bidra till en samhällelig och individuell klarsyn om framtiden.

Framtidskaféer och framtidscirklar
Framtidskafé med eventuellt följande framtidscirkel kan vara en arbetsform för framtidsfrågor. Framtidskaféets samtalsledare ger en inledande presentation av frågan, leder samtalet och svarar för en sammanfattning av diskussionen. Resultatet sprids. Framtidskaféet följs eventuellt upp med en framtids-/studiecirkel som t ex kan arbetar fram konkreta förslag på åtgärder som presenteras för i första hand ansvariga på samhällsnivå.
Syftet med goda, lärorika exempel är att öka beredskapen och underlätta omställningen till ett uthålligt Sigtuna -  ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Naturlagarna sätter avgörande ramar och är inte förhandlingsbara. Inom dessa kan de sociala och ekonomiska faktorerna kontrolleras och förändras av mänskliga beslut.
Framtidskaféet om demokratin och omställningen
Under våren 2012 genomfördes fyra framtids-kaféer i Sigtuna. Se referat och minnesanteckningar
Ämnet för det fjärde framtidskaféet i april var demokrati ”Vår demokratiska styrmodell; hur möjliggör den ett hållbart samhälle? Vad anser du?” Se inbjudan Punkter att diskutera delgavs mötesdeltagarna tillsammans med sammanställningen ”Om samhällets ransonerings-/beredskapsplanering”

I anslutning till framtidskaféet sammanställdes dokumentet ”De svenska partiernas syn på systemet Jorden, ekologi, klimat och miljö   enligt idé-/partiprogrammen”. Med ett brev till riksdagspartierna ”Partiernas idé-/handlings-program – en överordnad ”jordsystemsyn behövs som grund” (maj 2012) begärdes deras kommentarer till dokumentet.. Brevet besvarades av fem av de åtta riksdagspartierna och resultatet sammanställdes  – ”Inkomna svar ..” (september 2012). Debattartikel resp. krönika infördes i lokaltidningen Sigtunabygden

Arbete pågår med brev till riksdagspartierna Sätt åtgärder mot växthuseffekten och förstörelsen av ekosystemen överst i valprogrammen för 2014–18!”
Framtidskafé nr 2 och framtidscirkel demokrati
Inbjudan till framtidskafé nr 2 och framtidscirkel Syftet med framtidscirkeln är att arbeta fram mycket väl underbyggda förslag hur vår demokratiska styrmodell bör och kan förberedas inför den kommande oundvikliga omställningen till uthållighet/hållbarhet! Det måste ske om vi ska ha en rimlig chans att klara den utmaningen!

Tänkbara svar på den viktiga frågan!
 • Erbjuda medborgarna möjlighet till kunskap, insikt och medverkan/delaktighet genom att kommunledningen aktivt verkar för ”obligatorisk” medborgarutbildning av alla till ”planetskötare”.
 • Som ett viktigt inslag i medborgarutbildning presentera och diskutera framtidsfrågor med framtidskaféer och ev. efterföljande framtidscirklar.
 • Via facebook presentera framtidsfrågor med inbjudan till diskussion
  Tydliggör traditionella kommunala politikområden (skolan, äldreomsorgen, infrastruktur, stöd vid arbetslöshet etc) med ansvar att utveckla, finansiera och genomföra
 • Av kommunen ensam eller tillsammans med vem som anges.
 • Specificera de viktiga framtidfrågorna som kommunen har skyldighet att ägna sig åt.
 • I partiernas valprogram redovisas deras önskade utveckling av samhället. Påverka dessa program genom att utifrån en helhetssyn föreslå ”Omställningssatsningar” inom olika områden, kanske kompletterat med mål, åtgärder, ansvar för genomförande och uppföljning.
 • Arbeta med beredskaps- och ransoneringsplaner inför minskad tillgång på resurser (ex. olja).
 • Arbeta med uthållighetsplan (utveckling av/integrering i översiktsplan) med vision/framtidsbild av ett omställt samhälles krav.
För information ämnet: David Lundqvist Omställning Sigtuna, telnr 08-591 166 68, e-post david.n.lundqvist@telia.com
För information framtidskaféer viktiga frågor: Lars Åke Norman, ABF, telnr 08-505 868 32, e-post larsake.norman@abf.se 
Informationsunderlag: Livsmedelsförsörjningen i ett krisperspektiv”, ”En vecka utan lastbilar. En undersökning på sex orter i Sverige” ”Svensken några dagar från svält”, ”Efter oljetoppen Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?

Exempel på ytterligare viktiga framtidsfrågor
 1. ”Våra verklighetsbeskrivningar och visioner/framtids-/målbilder (krav för nytt tänkande och handlande), hur kan de förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till hållbarhet/ uthållighet Sigtuna?”
 2. ”Våra behov (materiella, kulturella/social och existentiella ) och våra värderingar, hur kan insikten om dem förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till hållbart/ uthålligt samhälle? ”
 3. ”Vårt hjälpmedel  ekonomi (= hushållning med begränsade resurserl, hur kan det förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till hållbart/uthålligt samhälle?”