Årsmöte måndag 16 april 2012

klockan 18.30 – 20.30 i Storsalen, Valsta församlingshem, vid Valstakyrka i Valsta Centrum, Märsta.

Efter de inledande förhandlingarna bjuder vi på två spännande personligheter och deras kunskap och inspiration.

Johan Groth, tidigare tv-meterolog vid SvT, nu VD vid Storm Geo som tar oss in i de smygande klimat- och väderförändringarnas obönhörliga värld och hur de kan eller kommer att förändra vår framtid..

Maria Svennbeck, i kärngruppen för Omställning Sverige, tar oss in i den sk PermaKulturens förlovade land, där ekologi, energi och etik ingår en skön förening och om konsten att odla också på mycket små och mindre vanliga ytor.

Dagordning

1.  Årsmötet öppnas

2.  Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

3.   Val av sekreterare för mötet

4.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5.   Mötets behöriga utlysande

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomiskt resultat och balansräknng

7.  Revisorernas berättelse

8.  Fastställande av medlemsavgift

9.   Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året

10.  Val av ordförande

11.  Val av styrelseledamöter

12.  Val av valberedning

13.  Stadgefrågor

14.  Fastställande av stadgarna

15.  Övriga frågor

16.  Årsmötet avslutas

Christer Larsson
+46 (0)70 884 70 04