FRAMTIDENS JORDBRUK SMÅSKALIGT

OCH EKOLOGISKT
Medborgarmöte Märsta bibliotek 15 mars 2011Spännande och tankeväckande föredrag av: Kristina Belfrage, småbrukare Ekeby Gård och doktorand, SLU
Mats Olsson, professor vid inst. för mark och miljö, SLU
De berättade om framtidens jordbruk ‐ utmaningar och möjligheter och forskningsprojektet som bedrivs vid Ekeby Gård i Roslagen. Jordbruket och vårt samhälle står inför en kris med globala miljöproblem. Det moderna storskaliga jordbruket orsakar stora kväveutsläpp, minskad biologisk mångfald och markskador. Arealen bördig jordbruksmark minskar samtidigt som behoven av livsmedel ökar.

Det småskaliga jordbruket kan liknas vid intensiv trädgårdsodling, en ökning av arbetsinsatsen med fyra gångar är nödvändigt. Framtidens jordbruk är småskaligt, ekologiskt och fritt från användning av fossila bränslen. Det bygger på lokalt anpassad växtförädling och avel samt lokal förädling. Målet är hög produktion och låg miljöbelastning. Det småskaliga jordbruket kan bidra till ökat antal djur och växter och
resilienta (motståndskraftiga) ekosystem. För att gynna det småskaliga jordbruket efterlyses bl.a. fri rörlighet av utsäde, höjd utbildningsnivå inom området, ett regelverk anpassat till lokala förutsättningar och
näringsidkare samt överföring av EU:s produktionsstöd till miljöstöd.

Efter mötet diskuterades möjligheten att bilda en odlingsgrupp för jordburkare och intresserade medborgare. Gruppen ska verka självständigt inom föreningen Omställningsgruppen i Sigtuna kommun.


Bilaga Framtidens jordbruk
–utmaningar och möjligheter
Mats Olsson Kristina Belfrage