Mötesanteckningar från den 6 dec 2010  Kollektivtrafikgruppen

Närvarande: Carl Gunnar Jansson, Lars-Gunnar Bråvander, Björn Lindbergson, Kerstin Lindgren, Lars Wedén och Rolf Brunnberg.

1  Föregående mötets minnesanteckningar
Dessa har sänts ut till alla. Inga synpunkter har lämnats från deltagarna.

2  Förslag till dagordning
Förslaget godkändes. Lars W önskade göra ett tillägg (pkt 11) ang busslinje 803.

3  Nya deltagare
Björn L kontaktar Valstagruppen” ang eventuella nya deltagare.

4  Omställningsgruppens seminarium den 20 november
Seminariet genomfördes med ett 50-tal deltagare. Mycket bra och engagerade föreläsare inom de olika ämnesområdena. På omställningsgruppens hemsida finns ett referat från seminariet.

Diskuterades också om framtida seminarier och medborgarmöten.

Närmast ligger det seminarium den 13 jan som redan bestämts. Studenterna från Stockholms Universitet Lars-Gunnar B:s kurs (Trafik och miljö) kommer då att redovisa sina projektarbeten inom kursen.

Ämnen för kommande medborgarmöten/seminarier kan vara en möjlig spårbilsutveckling eller förbättringsmöjligheter inom Märsta station på kort sikt. Att ha möten/seminarier uppdelade på fler tillfällen är också en möjlighet.

5  och 6 Förläsningar för studenterna i St Universitets trafikkurs
Lars W redovisade sin erfarenheter från mötet. Det verkade som studenterna var ”måttligt” intresserade av ämnet. Björn L och Rolf B redovisade sina erfarenheter från sina föreläsningar. Lars-Gunnar B tackade ”föreläsarnas” för deras insatser.

7  Redovisning av studenternas projektarbeten den 13 jan.
Lars-Gunnar B presenterade de olika ämnesområden som projektarbetena omfattar. Åtta olika projekt kommer att redovisas. Seminariet kommer att vara öppet för allmänheten. Gun Eriksson (KF:s ordf) kommer att informera KF-politikerna vid mötet den 16 dec. Studenterna kommer att göra en annons som kommer att införas i SB.

8  Rapport om förslag till förbättringsarbeten vid Märsta station
Björn L redovisade ett framtaget förslag till åtgärder vid ”Märsta bytespunkt”. Materialet har skickats till SL (Valdis Girdo, utvecklingsansvarig för Ma bytespunkt). De har i sitt svar visat intresse för ett fortsatt samarbete. De vill ha en samordnad diskussion med kommunala representanter. Beträffande förslag till den prioriterade listan hänvisas till det material som Björn L delade ut.

9  Prioriterad lista för åtgärder i allmänhet
 Björn redovisade ett förslag till prioriterade åtgärder. Förslagen diskuterades. Materialet – som tills vidare betraktas som ett arbetsunderlag (version 2) – bör nu samrådas/granskas inom gruppen för att sedan diskuteras vid vårt nästa möte. En maildiskussion i ämnet rekommenderades innan mötet.

10  Planering av kommande medborgarmöten
Se pkt 4 ovan.

11  Busslinje 803
Lars W ansåg att vi måste yttra oss till SL/kommunen beträffande buss 803:s föreslagna linjedragning, då SL under 2011 kommer att ta över linjen. Bussen måste få en hållplats vid Märsta station för att göra största möjliga nytta. Carl Gunnar tar upp frågan med Tomas Fylkehed på SL, när han dryftar andra linjedragningar.

Nästa möte
Datum för nästa möte är tisd den 18 jan, kl 1900 – 2100. Björn L bokar ”Munken”.

Rolf Brunnberg / Carl-Gunnar Jansson


<<Tillbaka