Protokoll från årsmötet med Omställningsgruppen i Sigtuna kommun (OG)/Omställning Sigtuna (OS) 26 maj 2011.

 

Närvarande: Monika Marcolin, Kerstin Ebbersten, Christer Larsson, Carina Hedin, Kerstin Lindgren, Gustaf Delin, Björn Lindbergson, Anna Holmgren

 

 

1.    Mötet förklarades öppnat och de närvarande hälsades välkomna.

 

2.    Kallelsen till årsmöte har gått i ut i tid.

 

3.    Till mötesordförande utses Gustaf Delin.

 

4.    Till protokollförare utses Monika Marcolin.

 

5.    Till justerare utses Kerstin Ebbersten och Kerstin Lindgren.

 

6.    Den föreslagna dagordningen godkänns.

 

7.    Redovisning av föreningens verksamhet 1/7- 30/6: Föreningens verksamhet har fortsatt enligt informationen från extra årsmötet. Seminarier: 23/10 Matförsörjning på Forum, 20/11 Stadsbyggnad och uthållighet på Forum, 19/12 Tillväxtekonomin och uthållighet på Stora Brännbo. Medborgarmöten har hållits i Märsta bibliotek om Framtidens jordbruk, i Valsta församling om Skapelsen och uthållighet samt om Gröna Jobb. Föredrag i kommunfullmäktige av Wijkman och Noone blev startskott för en tankesmedja för lokalpolitiker. Filmvisning med samtal på Sigtunastiftelsens bibliotek HOME och Underkastelsen. Fristående arbetsgruppen Kollektivtrafikgruppen fungerar mönstergillt. Arbete med att skapa allianser/samarbetspartners. Arbete med ekumeniskt möte som hålls 28/6. Arbete med en ny uppdaterad version av ”Uthålliga Sigtuna 2.0 – en framtidsbild”.

 

8.    Ekonomisk redovisning 1/7 -31/12 2010: Resultatrapporten visar på Intäkter 0 kr. Utgifter 53 000 kr. Resultat – 53 000 kr.

 

9.    Revisorernas berättelse: Finn Hultgren och Nils Olof Nordlander tillstyrker redovisningen och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

11.  Resultatet; – 53 000 kr överförs i ny balans.

 

12. Till styrelse valdes: Christer Larsson, Björn Lindbergson, Gunnel Petersson, Gustaf Delin, Lars Wedén, Monika Marcolin. Därtill en ”öppen plats” som utses av styrelsen. Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser. Styrelsen utser vice ordförande, kassör och sekreterare.

 

13. Till ordförande valdes: Christer Larsson.

 

14. Till valberedning valdes: Anna Holmgren, Rolf Brunnberg, Jonas Jonsson

 

15. Till revisorer valdes: Susanne Hedman Petersson och David Lundqvist

 

16.  Medlemsavgiften för år 2012 blir 100 kr.

 

17.  Diskussion av verksamhetsplanen 1/7 2011 – 30/6 2012: Medverkan vid Tällberg Forum 2/7 med ”Uthålliga Sigtuna 2.0”. Använda materialet ”Uthålliga Sigtuna 2.0” som ”planetskötarutbildning”. Fortsättning av Tankesmedjan för lokala politiker. Arbetsgrupper: Fortsatt aktiv Kollektivtrafikgrupp, fortsatt utveckling av en arbetsgrupp inom Odling/livsmedel, önskemål om start av en skolgrupp och en grupp för biologisk mångfald. Seminarier: planerat i oktober ”Sluta Snacka-börja Göra, ett om ”Biologisk mångfald - Livets väv” under senvinter/vår, halvdag om odlingskooperativ i november. Medborgarmöten: bl. a om kollektivtrafik, om odling samt hos Märsta pastorat/Valsta församling. Informationskampanj riktade till lokalpolitiker. Filmvisning med samtal på Sigtunastiftelsen: ”Oceans” och ”Power of Community”. Fortsatt utveckling och förfinande av hemsidan. Uppföljning av det ekumeniska mötet 28/6, kontakter med kyrkor. Medlemsvärvning med folder. För att denna plan ska gå i lås i så stor omfattning som möjlighet behöver fler aktiva rekryteras.

 

18. Motion om byte av föreningens namn till Omställning Sigtuna bifölls. Ändringar av logo, hemsideadress etc. görs omgående.

 

19. Medlemsavgiften debiteras per kalenderår.

 

20. Nästa extra årsmöte blir tisdag 25/10 kl 18.30­-20.30.

 

21. Mötet förklarades avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Monika Marcolin

 

 

 

 

Justerare

 

 

 

Kerstin Lindgren

 

 

 

Kerstin Ebbersten