2010-03-02
 
 
REDOGÖRELSE FÖR INTRYCK OCH SYNPUNKTER FRÅN OMSTÄLLNINGS-GRUPPENS SEMINARIUM ”HUR TRYGGA MATFÖRSÖRJNINGEN I SIGTUNA KOMMUN VID BRIST PÅ BILLIG OLJA?” DEN 27 FEBRUARI 2010
 
1. Till seminariet som gick av stapeln på St Olofsskolan, Skolbacken 58, Sigtuna, hade 69 personer infunnit sig. Ett 40-tal var föranmälda som deltagare, tolv var inledare/inspiratörer och tre arrangörer. Flera (långväga) föranmälda hade meddelat återbud på grund av den bistra väderleken, som förorsakat trafiksvårigheter. Ett betydande (och glädjande) antal oanmälda hade med andra ord tillkommit, flera av dem invandrare från Studiefrämjandets grupp för Gröna Jobb och från Skalmsta gård för Grön Integration.
 
Vi i Omställningsgruppen tyckte det var fantastiskt med denna anslutning – en lördag! Och med sällsynt tråkigt busväder!! Snacka om intresse och engagemang!
 
2. Seminariet inramades av utställningen/framtidsbilden ”Uthålliga Sigtuna – En möjlig framtidsbild”, stora planscher i format 140 x 160 cm. Utställningen fanns med för att ”marknadsföra” dess existens.
 
3.Dagordningen återges nedan efter redogörelsen. Den illustrerar mötets fokus på verksamheter och processer som väl exemplifierar, vad som kommer att utmärka en framtida kommun med uthållig matförsörjning. En embryonisk struktur börjar ta form. Det som skall bli stort måste starta i smått. Se på Einstein – som liten, sårbar, men med väldiga anlag. Och vad blev han?
 
4. Agr.Dr. Bengt Bodin beskrev i korta ordalag att all försörjning har en ovillkorlig bas i natursystemet. En relevant diskussion om samhällets uthållighet skulle kräva en större allmän insikt om natursystemets funktionssätt och ovillkorliga gränser. Utan denna insikt eller en otillräcklig insikt blir slutresultatet fel.
Det gäller med andra ord att höja kunskapsnivån och medvetandenivån, speciellt om de oeftergivliga ingångsvärdena!
 
Länk till Bodins anförande: ”Vårt Naturresursutrymme
 
5. Alla inspiratörer/inledare var på plats. Alla hade viktiga saker att förtälja. Information om deras verksamhet, presentation och e-post adress finns i anslutning till programmet.
 
6. Elisabeth Kempe från Studiefrämjandet berättade om hur man i projektet Gröna Jobb framgångsrikt hade lyckats placera ett tio-tal arbetslösa – huvudsakligen invandrare – i praktikplatser. Bland deltagarna fanns en flera av projektdeltagarna i Gröna Jobb med.
 
Så mycket är klart som att intresset hos närvarande (inte minst hos övriga inledare) var påtagligt. Här befann sig många på samma plats samtidigt och relationer knöts och förstärktes. Den tämligen långa raden av inledande (och inspirerande) inlägg gav, som senare skulle visa sig, en utomordentlig grund för eftermiddagens ”Öppna Forum”.
 
7. Efter en enkel lunch med ärtsoppa (eller annan vegetarisk soppa), vanligt kranvatten, bröd, smör och ost, vidtog ”Öppet Forum”.
 
”Öppenheten” bestod denna gång främst i att alla som valde att stanna  - 39 stycken visade det sig –  fick välja att  delta i någon eller ett par av åtta på väggen uppsatta teman (vilka alla hade bäring på det övergripande, d.v.s. ”Uthållig matförsörjning utan billig olja”. Man vandrade förbi raden av ”teman” och skrev sina namn där man hade sin/sina preferenser.
Det blev fem grupper som sedan verkade i cirka 90 minuter. ”Uppgiften”, målet som formulerats av Omställningsgruppen var att ange
  • Om man ville se en ”projektgrupp” komma till stånd,
  • vilka som var intresserade att jobba vidare med en ”projektgrupp” i någon form,
  • ange några viktiga kommande steg för att komma igång.
Avsikten är att en ”projektgrupp” sedan skall formulera förstudie, projektplan och ev. ansökan om ekonomiskt stöd för att underlätta att dess syfte fullföljs. Omställningsgruppen kommer att bistå i arbetet i processen samt med att formulera en ansökan till lämplig instans.
 
(OM NÅGON EFTER GENOMLÄSNING AV NEDANSTÅENDE ”PROJEKTIDÉER” ÄR INTRESSERAD AV ATT DELTA AKTIVT I DEN VIDARE UTVECKLINGEN PÅ NÅGON PUNKT  -  HÖR AV DIG TILL: delin@foresight.se och/eller bjorn@lindbergson.se
 
Följande projektidéer med projektintressenter/-grupper kunde urskiljas i anslutning till seminariedagen:
  • Prioritera arbete för att snarast etablera konceptet ”Bondens egen Marknad (www.bondesegen.com) marknad” i Sigtuna kommun alt. utveckla en återkommande skördemarknad. Den sistnämnda bör helst äga rum i anslutning till Sigtuna Möte i månadsskiftet aug/sep. (Viktigt att snabbt få igång odlig för att kunna sälja i höst. Om möjligt utnyttja mark på Skalmsta och tillgänglig mark på befintliga koloniträdgårdar med speciell överenskommelse med kommun och resp. koloniförening!)

  • Genom bl.a. nyetablerade ÄKTA Lanthandel och att internet-baserade BONDENÄRA (med kapacitet för slakt och förädling) som startar upp i Sigtuna kommun den 15.4, erbjuds uppfödare och odlare nya kanaler mot lokala konsumenter. Lämpligt därför med en fortsättning på kommunens tidigare genomförda seminarier för odlare, uppfödare, förädlare och handlare inom ämnet närproducerat. Det gäller att kontakta kommunen för samverkan.

  • Utarbeta och genomföra program för att nå och involvera yngre människor ovanför högstadiet i omställningen av samhället. Sker i nära samspel med Naturskolan och Omställningsgruppens folkbildningsprogram för kommuninnevånarna (se www.omstallningsgruppenisigtuna.se).

  • Utveckla och etablera en ”matpark” i Sigtuna, modell pågående projekt Matpark i Gottsunda/Uppsala. Har med sin praktiska inriktning en viktig nära      koppling till föregående ”projekt” (att involvera ungdomar i omställningsarbetet) samt till Omställningsgruppens folkbildningsprogram i allmänhet.

  • Kartlägga samhällsstödet med försörjningsmöjligheter för arbetssökande ”från 100% arbetslöshet till 100% egenförsörjning” samt beskriva detta tydligt och begripligt. Viktigt att samspela med ”Starta eget” och ”Egenanställning”. Görs i nära samarbete med berörda intressenter, t.ex. Sigtuna kommun och den lokala Arbetsförmedlingen.

  • Utveckla ett grundläggande material som kan användas för att bedöma och utveckla den lokala livsmedelsproduktionens utvecklingspotential med övervägande ” ekologisk” odling  samt effekter på den lokala ekonomin. Utgör ett grundläggande material för lokala producenters, förädlares och handlares samt kommunens planering. SLU-kontakter involveras.
 
Uppföljning av detta seminarium (27/2) sker under tiden fram till och i anslutning till seminariet i maj. Återkommer snart med rubrik, tid och plats.
 
Majseminariet har t.v. arbetsnamnet:
Heldagsseminarium med öppet forum ”Hur trygga matförsörjningen i Sigtuna vid brist på olja?” del 2

Dagordningen för Majseminariet är t.v. öppen.
Ambitionen är att det skall handla
+ om lokal, ekologisk livsmedelsförsörjning med ekologiska kretsloppsjordbruk med odling, uppfödning och förädling.
+ Ekologiska närproducerade produkter,
+ fritidsarbete, gröna jobb, grön integration etc, en vinna – vinna situation för alla – konsumenter, producenter och arbetssökande?
+ ”Hur säkerställa tillförseln av näringsämnen för livsmedelsframställning utan konstgödsel?” Oberoende av de ändliga resurserna olja och fosfor?  Med slutna kretslopp nära konsumenten eller/också på annat sätt.
Inriktning:
+ Praktiska lösningar och gjorda erfarenheter presenterade av praktiker för praktiker och verkligt intresserade av att lära.
+ Tillgång till presentatörer och resurspersoner med nytänkande, engagemang och handlingskraft

Omställningsgruppens Rådgivare: Sten Ebbersten, Bengt Bodin, Lars Hylander, Artur Granstedt, Folke Günther och  Staffan Delin.
 
Vid pennan
Gustaf Delin   Björn Lindbergson
 

<<Tillbaka