Brev till partierna om partiernas idé-/partiprogram

From: David Lundqvist
To: Partierna enligt nedan
Sent: Saturday, May 12, 2012 1:07 PM

Subject: Partiernas idé-/partiprogram – en överordnad ”jordsystemsyn” behövs som grund

Till/
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de Gröna
Sverigedemokraterna
Partiernas idé-/partiprogram – en överordnad ”jordsystemsyn” behövs som grund

Inom ett nätverk som jag är med i, resoneras det ungefär så här:

De svenska partiernas idé/partiprogram, som brukar omarbetas unge fär vart tionde år, har rötter i en tid då världs bilden/verklighetsuppfattningen) var en annan än nu. De må i flera fall ha ett brett anslag –  inte alla, dock – men bygger ändå bara på delmängder ur eller deluppfattningar om verkligheten – delvis från en gången tid. En helhetssyn på ”systemet jorden” och dess ramar/begränsningar är inte den överordnade utgångspunkten i programmen.

Naturlagar, inbördes delsys tem beroenden och andra fysiska begräns ningar som gäller för hela jordsystemet, har i dag en helt annan aktualitet i och med att vi nu tydligt skönjer resursnedbrytningens och överutnyttjandets konsekvenser, tydligast i den av människan orsakade globala uppvärmningen. Men inte bara den –  fler allvarliga konsekvenser för jordsystemet har tydligt manifesterat sig och fortsätter att förstärkas.

Jordsyste met som helhet med dess ramar, begränsningar och ingående livsuppehållande system måste därför nu börja utgöra grund för människans förhållningssätt och aktivite ter – och därmed också för politi kens utformning och innehåll.  Det väsentliga gäller mänsk lig hetens överlevnad och upprätthållandet av de livsbe ting elser, som människan är biologiskt anpassad till och beroende av. Strävan måste vara att få harmoni med de livsuppehållande syste mens spelregler.  Det handlar inte i första hand om ett teknikskifte utan om ett systemskifte, en ”re-engineering”, på jordsystemnivå, inte bara på tekniknivå. Målsättningen måste vara att åstadkomma en minskad belastning på jordsystemet och dess livsuppehållande förmåga. De insatser som måste göras gemensamt – dvs uppdraget för politiken, för partierna – blir härigenom mycket vidare än hittills.

Alla partiers idé-/partiprogram borde därför snarast ges en inledande, överordnad jord systemsyn, till vilken andra, ”underliggande”  politikområden anpassas. Utifrån denna jordsystemsyn skulle så partiernas fyraåriga valprogram utformas.

Så går resonemanget, och jag instämmer själv i det.

Mot denna bakgrund har jag via hemsidorna sökt i era nu gällande idé-/partiprogram (motsv) efter vad som skulle kunna vara en överordnad ”jordsystemsyn”. I bifogade dokument är de texter, som handlar om eller tangerar detta, sammanställda.

Jag önskar nu svar från resp parti på följande frågor:

1) Är sammanställningen korrekt?
2) Är sammanställningen fullständig, eller finns ytterligare programtext i ämnet? (dock inte propositioner/RD-motioner; bara partiets egen text)
3) Anser ni er ha en överordnad ”jordsystemsyn” i ert nuvarande idé-/partiprogram?
4) Om inte (enligt 3), är det troligt att ni i kommande idé-/partiprogram skriver in en inledande, överordnad ”jordsystemsyn”?

I början av september 2012 kommer jag att till nätverket redovisa om, och i så fall hur, ni svarat på frågorna.

Med vänlig hälsning

David Lundqvist*
Lindvägen 28
195 44 Märsta
0705-252230

*jag är sedan 1966 medlem i ett av RD-partierna