Vanliga frågor

Nedanstående kursiverad text kommer att uppdateras av styrelsen under 2015:

 

Vad är Omställning Sigtuna i korta drag?

Vi är en partipolitiskt neutralt ideell förening som stödjer Sigtuna kommuns omställning till ett uthålligt samhälle oberoende av olja för en trygg framtid med livskvalité inom ekologiska gränser. Omställning Sigtuna bildades årsskiftet 2008/2009 av medlemmar i Sigtuna Exergiakademi och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Syftet är att underlätta den oundvikliga omställningen för beslutsfattare och medborgare genom ”inspel från sidan” med konkreta förslag inriktade mot handling. Den geografiska avgränsningen är lokalsamhället Sigtuna men vi samarbetar med många likasinnade i andra kommuner och på riksnivå.

Vem är ni som är aktiva?

Engagerade medborgare inkl några fritidspolitiker, verksamma i medborgardrivna arbetsgrupper. Flera har mångårig yrkeserfarenhet bakom sig, andra är yngre med nya idéer, alla har entusiasm och viljan att jobba för en bättre framtid. Vi är av många politiska färger och tror att mångfalden berikar.

Varför arbetar ni med ”omställning” ?

Vi är alla medvetna om samhällets sårbarhet till olje- och andra resursbrister, miljöförstöring, klimatförändring, finanskriser mm. Dagens industrisamhälle konsumerar långt utöver vad den naturliga resursbudgeten tillåter. Inför dessa utmaningar vill vi skapa en beredskap för en långsiktig uthållighet och därmed en tryggare framtid.

Varför arbetar ni med Omställning Sverige?

Vi har funnit en bra modell i Transition Towns  som startade i Storbritannien och som i Sverige är representerad av nätverket Omställning Sverige. Omställning Sverige är ett utmärkt nätverk för att dela med sig av ideér, aktiviteter och engagemang. Genom att vara en del av Omställning Sverige har vi nått ut till en större publik med t ex våra seminarier och utbildningsmaterial.

Omställning är ett väldigt stort område, hur arbetar ni med omställningen?

Vi jobbar mycket med upplysning om varför en omställning behövs och vad det innebör, vi vill få igång en diskussion som involverar både beslutsfattare och medborgare kring konkreta visioner med handlingsplaner. För närvarande fokuserar vi på följande:

 1. Kommunens verksamhetsplaner och översiktsplan. Att tillsammans med kommunledningen och tjänstemän föra in hållbarhetsmål och uppföljning i kommunens långsiktiga såväl som årliga planering.
 2. Handlingsplaner och åtgärdsförslag: att i projektgrupper utarbeta förslag till konkreta åtgärdar som kan prioriteras och lyftas in i budget, verksamhetsplaner mm. Dessa underlag kan ses som ett stöd till kommunen och en del i en fungerande närdemokrati. Med genomarbetade förslag vill vi stimulera till och underlätta beslutfattarnas och kommuninnevånarnas handlande i samverkan, baserat på tillit.
 3. Utbildning/kunskapshöjning för att bygga ett uthålligt samhälle baserat på en uthållig kultur som värnar om och bevarar gemensamma resurser för framtiden. Utbildningsaktiviteter inkluderar seminarier, film med samtal, framtidskaféer (alla under menyn Aktiviteter) samt Tankesmedjan och en del projektträffar. Se även Kalendarium. Förutom dokumentation på aktiviteterna så har vi tagit fram en kursplan och stödmaterial för en grundkurs i omställning, eller ”planetär ekologi för kommuninvånare”. Utbildningsmaterial ligger under menyn Resurser. Vi har även haft ett nu arkiverat månatligt brev till kommunpolitiker, ofta med en bokrecension eller ett referat från en för omställning relevant föreläsning.
 4. Tankesmedjan är ett särskilt stöd åt kommunens politiker. Det är ett rundabords samtal om ett temaämne, ofta med en inbjudan fackexpert och alltid fri från ideologi/partipolitik, med syfte att lära oss och dryfta vad omställning kan innebära för kommunen i framtiden.
 5. Mat, energi och transporter (kollektivtrafik) är tre basförsörjningar som vi prioriterar. Se respektive ämne under hemsidans menyer Projekt och Goda Exempel.

Vad är ert mål?

Målet är ett fossilfritt, uthålligt och resilient samhälle baserat på lokala naturresurser och förmogår och inom ekologiska gränser. Ett första delmål är att sätta igång och sedan främja en process som fungerar genom samverkan mellan kommuninnevånarna och deras folkvalda med stöd i en resultatinriktad översiktsplan med uthållighetsmål och årliga uthållighetsbokslut som görs i anslutning till övriga bokslut.  Ett annat delmål är att få igång en omställningsprocess i kommunen med ett program för folkbildning/medborgarutbildning (material, samtal, medborgarmöten, seminarier, studiecirklar, förändringsarbete).

Vad har ni för råd till andra som vill engagera sig i omställning?

 1. Bilda dig en väl underbyggd verklighetsuppfattning med hjälp av t ex vår hemsidas Resurser, inklusive utförlig dokumentation från våra tidigare seminarier och medborgarmöten.
 2. Formulera en samhällsvision t ex Framtidsvision och Föreningens syfte och historik.
 3. Ta del av eller formulera själv en framtids-/målbild. Se t ex Mål och strategi.
 4. Skaffa kunskap och idéer hur omställningsarbetet kan bedrivas. Se t ex vår hemsida menyer Om oss och Hållbart 2030! samt Omställning Sverige och Hela Sverige Ska Leva.
 5. Genomgå en grundkurs i omställning t ex kursen Hushålla med jordens resurser med gratis material under vår hemsida meny Resurser, bl a böckerna Plan B 4.0 och Hushålla med jordens resurser samt filmer, webbsidor och artiklar.
 6. Inrikta ditt arbete mot konkreta förslag till handling. Man kan utnyttja systematiskt andra människor/kommuners goda erfarenheter. Vi har samlat på sådana på vår hemsida Goda Exempel.
 7. Gå med i en arbetsgrupp t ex grupperna under vår meny Projekt.

Se också:

Kommentera