Fråga till partierna ”Framtida livsmedelsproduktion, åkermark, giftfri miljö etc.”

Bakgrund: Sverige, Stockholmsregionen eller Sigtuna kommun är inte i närheten av att försörja sin befolkning med livsmedel. Med klimatförändringar, ökad världsbefolkning och bristen på fossilberoende insatsvaror kommer all potentiell åkermark att behövas. Skyddet för åkermark i vårt land är otillräckligt och allt för mycket åker har bebyggts eller planeras tas i anspråk. Gällande ÖP omfattar flera områden där åkermark offras för andra ändamål.

Fråga: Är ert parti berett att verka för en mycket mer återhållsam politik när det gäller ianspråktagande av åkermark för annat i vår kommun?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
I ÖP 2014 finns vägledande rekommendationer för markanvändningen där slutliga avvägningar sedan ska göras i samband med detaljplanering. Ianspråktagandet av åkermark och skogsmark för ex.vis bostadsbyggande som också är ett angeläget samhällsbehov får därmed avgöras i varje enskilt fall. Ett arbete för klassificering och värdering av kommunens åkermark ska genomföras inom ramen för det uppdrag som tilldelats uppföljningsgruppen vilket kommer att underlätta framtida prövningar där åkermark kan bli berörd.

Från FP:
Det är Folkpartiet som varit det ledande partiet i kommunen för att skydda åkermark mot exploatering. Inte sällan har vi haft alla andra partier emot oss. Vi kommer att fortsatt verka i denna inriktning.

Vi är också det parti i kommunen som ensamma drivit frågan om att skydda åkermarken mot förgiftning av rötslam! Vi har bland annat lämnat en motion till kommunfullmäktige för att dels upprätta en plan mot rötslamsspridning och i förlängningen förbjuda oskicket. De sittande majoritetspartierna, S och MP, har bifallit att det ska gälla kommunens mark men inte att vi ska upprätta en plan. Tyvärr otillräckligt. Vi får se hur övriga oppositionspartier ställer sig på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Att undvika, inte minst, de gifter som används vid till exempel monokulturell växtodling är extra viktigt i tätortsnära områden. Att helt genomföra ekologisk odling inom kommunen låter sig dock inte göras utan att ett generellt förbud åläggs lantbrukarna. Detta torde vara en fråga som måste lösas på riks- och internationell nivå. Att i samband med upprättandet av en plan mot rötslam gemensamt över partigränserna också enas om en plan som strävar mot ett hållbart lantbruk och minimal förgiftning av mark vatten vore en bra idé. Eller hur.

Från MP:
Normalt ska åkermark fredas från exploatering, se fråga 1. Tilläggas kan att det pågår en utredning för att värdera befintlig åkermark. Denna värdering ska ligga som beslutsunderlag vid framtida exploatering.

Från S
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun står helt bakom det vi enats om i den gällande översiktsplanen, det vill säga:
”För att kunna ta ställning till framtida användning av jordbruksmark ska kommunen ta fram en metod  för värdering av jordbruksmark som ska ligga till grund för framtagandet av en sektorsplan för  jordbruksmark. Värderingen ska utgå från viktiga basdata för jordbruksmarkens värden såsom markslag, areal, åkermarksgradering (bördighet), arrondering, odlingskapacitet. Utifrån denna värdering ska kommunen ta fram en Plan för jordbruksmark i Sigtuna kommun. Planen ska vara ett beslutsunderlag vid avväganden av markanvändning i framtida bebyggelseutveckling genom att visa var det ur jordbrukssynpunkt viktiga markerna finns men även visa vilken jordbruksmark som kan komma att bebyggas.

Jordbruksplanen ska också visa på möjligheter att utöka jordbruksmark genom att marker som idag inte är jordbruksmarker kan omvandlas och användas för odling och andra ekosystemtjänster. Genom att hitta områden och lämpliga ytor för både större som mindre odlingsytor kan kompensation för bebyggd jordbruksmark ske. Planen ska innehålla strategier för hur viktiga ekosystemtjänster såsom lokala försörjningsmöjligheter, lokala kretslopp och friluftsvärden kan bevaras och utvecklas. Värderingen ska göras i dialog med berörda jordbrukare.”

Det är också viktigt att det finns god tillgång till betesmark som möjliggör djurhållning och därmed lokal köttproduktion. Detta bidrar också till att bevara den biologiska mångfalden.

Från V:
Ja, vi vill i första hand bygga på hårdgjord mark och dra ner på utrymmet för bilar.

Bakgrund: Det slam som kommer från våra reningsverk och oftast sprids på åkermark är förorenat av olika gifter/tungmetaller. Dessutom är den uppnådda gödslingseffekten mycket begränsad. Det rör sig helt enkelt om en kvittblivningsprodukt som inte bör spridas på våra åkrar.

Fråga: Är ert parti berett att verka för förbud för slamspridning på åkrar i Sigtuna kommun?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Vi är beredda att verka för förbud mot slamspridning i Sigtuna kommun om detta är möjligt utifrån gällande lagstiftning. Frågan har dock prövats i domstolmed negativt resultat.

Från FP:
Se svar på ovanstående fråga.

Från MP:
Ja, för att uppnå målet ett giftfritt samhälle, vill Miljöpartiet stoppa all användning av miljögifter. Vidare vill Miljöpartiet ha 100% när och ekologiskt odlad mat i kommunal verksamhet, vilket föranleder en mycket restriktiv hållning till slamspridning.

Från S:
Vi instämmer fullt ut i att det är mycket viktigt att hindra att slam, som är förorenat av olika gifter och tungmetaller, sprids på våra åkrar. Ett problem är dock att det går för en kommun att förbjuda användning av slam som uppfyller nationella regler. Några kommuner har försökt förbjuda slamanvändning på åkermark, men besluten har rivits upp då de prövats av högre instans.

Arbetet för att avveckla användandet av exempelvis rötslam som gödselmedel är dock såpass viktigt att kommunen ändå bör gå vidare i frågan och utreda hur mark kan brukas på ett sådant sätt att spridning av gifter och läckage av näringsämnen till vattendragen kan undvikas. Ett första steg är att ta tag i den mark som kommunen själva äger, exempelvis genom villkor i arrendeavtal.

Från V:
Osäker på detta. Men vi kanske kan säga att bara giftfritt slam får användas i jordbruket. Ekologiska metoder ska användas i största utsträckning.

Bakgrund: I oekologiskt lantbruk används kemiska bekämpningsmedel. En mängd forsknings-rapporter visar att dessa medel har skadliga effekter på människor. Barn är särskilt känsliga. Vissa förskolor, t.ex. den på Glimmervägen, ligger mycket nära åker som odlas konventionellt. Kemiska medel sprids och barnen exponeras för farliga kemikalier. All mark som brukas i kommunen borde drivas ekologiskt, särskilt den mark som ägs och arrenderas ut av kommunen eller ligger i nära anslutning till bebyggelse.

Fråga: Hur ställer sig ert parti till att arbeta för att allt lantbruk i kommunen drivs ekologiskt inom en snar framtid?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Vi ser givetvis positivt på en ökande andel ekologisk odling och till att arbeta för att kommunens jordbruksmark drivs ekologiskt. Kommunen har dock inte full rådighet över frågan vad gäller andra markägares jordbruksdrift annat än att arbeta med attitydförändring hos dessa.

Från FP:
Se svar på ovanstående fråga

Från MP:
Miljöpartiet är mycket positiv till ekologisk odling och en giftfri miljö. För att tillgodose vårt mål med 100% ekologisk och/eller närodlad mat i kommunal verksamhet kommer det finnas starka incitament för att ställa om till ekologisk odling.

Från S:
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun ställer sig positiva till om jordbruket i kommunen läggs om till att bli ekologiskt hållbart. Det är även viktigt att ungdomar på olika sätt uppmuntras att jobba med lantbruk, så att det finns bönder även i framtiden.

Från V:
Absolut!