Fråga till partierna ”Skola”

Bakgrund: En inventering hösten 2013 visar att barn på förskolor utsätts för många material och produkter som innehåller skadliga kemikalier. Material och varor som finns på en förskola bestäms av vad som upphandlas i kommunen och kan inte i så stor utsträckning påverkas av den enskilda förskolan.

Fråga: Vilka miljökrav är ert parti berett att ställa i samband med inköp och upphandling till kommunens förskolor?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Det beror på vad som ska upphandlas. Huvudprincipen är att gällande krav för upphandling följs. För ex.vis leksaker finns EU-regler. Inköp som inte faller under något officiellt regelverk ska naturligtvis kunna vara föremål för egna bedömningar.

Från FP:
Alla produkter som köps in till kommunen ska följa relevanta miljökrav och rekommendationer som finns upprättade av organisationer och statliga verk. Det är självklart.

Vårt nuvarande levnadssätt är ohållbart. Istället för att reducera resursanvändning slänger människor alltmer och köper nytt oftare. Mängden sopor ökar snabbare än återvinningen. Resurser föröds.

Förståelsen för det här är begränsad, och få försöker anpassa sin livsstil. Det är alldeles nödvändigt att barn får lära sig om ett hållbart sätt att leva. Läroplanen ska följas till 100%. Kraven borde följas redan idag som en del av ordinarie undervisning!

Om medel för genomförande av detta behövs bör de tillföras, men vi har svårt att se att det inte ryms inom ordinarie verksamhet.

Vi i Folkpartiet vill också speciellt påpeka vikten av att barn får tillfälle att komma ut i naturen och lära sig förstå den. Dels har urbaniseringen inneburit att varje generation har fått mindre kontakt med skog, mark och sjö, detta accentueras dessutom av att första generationens invandrare normalt inte känner sig hemma i vår natur och kan sprida den förståelsen till sina barn. Det bör vara en naturlig del i barns uppväxt att vistas i skog och mark.

Från MP:
Inom mandatperioden vill vi, i Miljöpartiet, att alla förskolor ska vara garanterat giftfria (inkl maten) och att samtliga skolor ska vara det till 2020.

Från S:
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill verka för en helt giftfri förskola. Strängare krav vid upphandlingar kan vara ett steg i denna riktning.

Från V:
Ja, giftfria miljöer för barn är ett absolut krav.

Bakgrund: Läroplanen Lgr11 slår fast att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” samt ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”.

Fråga: Är ert parti berett att avsätta särskilda medel för att grundskolan ska ha möjlighet att uppfylla målen i Lgr 11 om undervisning för hållbar utveckling?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Gällande läroplan ska följas och kostnaderna ingå i den normala budgeten.

Från FP:
Se svar på ovanstående fråga.

Från MP:
Ja! Skolans uppgift är inte bara att undervisa inför prov och PISA-resultat; höga meritvärden i all ära, men skolans uppgift är att se till att våra ungdomar har nödvändiga verktyg för att möta framtidens olika krav. I det ingår hållbarhetstänkande, ett nyfiket förhållningssätt och ett livslångt lärande!

Från S:
För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är det viktigt att skolelever får lära sig om förutsättningarna för hållbar utveckling och miljömedvetet tänkande, och vilket ansvar varje individ har för vår planets framtid. Detta är så självklart för skolan så att det inte ska behövas några särskilda medel för den sortens undervisning. Redan idag har vi exempelvis Naturskolan, som lär eleverna hur naturen fungerar, om kretslopp och ekologisk hållbarhet med mera. Nyligen invigdes även den första förskolan i kommunen med egen återanvändningscentral.

Från V:
Egentligen ska väl inga särskilda medel behöva avsättas för något som är så grundläggande viktigt. Men JA om så skulle vara nödvändigt.