Planer

Hur målen skall nås och ansvar för att så sker beskrivs med verksamhetsplaner som regelbundet följs upp och aktualiseras med gjord erfarenheter. Det resultatinriktade samarbete som krävs mellan aktörerna (politiker, tjänstemän, kommuninvånare etc.) – vertikalt och horisontellt – utgående från helhetssyn med helhetsgrepp är komplext och därmed en utmaning! Gemensam värdegrund och styrning mot kvalitet med tydliga kriterier krävs för att lyckas.

Kommunens befintliga planer:

Önskade planer:

Flera planer behövs för heltäckande, systematiskt arbete mot långsiktig hållbarhet. Det sociala är målet (hälsa, arbete, utbildning, trygghet mm), det ekologiska sätter ramarna och ekonomin är medlet.

Åtgärdsförslag för Sigtuna kommun:

Omställning Sigtuna har konkreta förslag på flera områden:

Se också: