Hållbarhetsmål

Bakgrund och översikt:

Om mål och planer:

Visionen om ett långsiktigt, uthålligt Sigtuna konkretiseras med mål så att kommunledning och kommuninnevånare kan styra sina verksamheter mot uthållighet. Målen här är en utkast, en början, från Omställning Sigtuna. Tanken är att kommunen ska utveckla sina mål i samarbete med medborgare, politiker, tjänstemän och privata aktörer. Målen ska hållas adjour genom ständig diskussion och bearbetning! För att göra det söker vi stöd i andras arbete med mål och planer, se Goda exempel: Kommuner.

 • Hur målen skall infrias – resultat skall nås – beskrivs med verksamhetsplaner på både lång och kort sikt med  t ex investeringsplaner, åtgärder och uppföljning med ansvar.
 • Samarbete mot gemensamma mål mellan olika aktörer stödjas med hjälp av verksamhetsplaner.
 • Målinriktning är viktigare än detaljerna! Huvudsaken är att vi alla drar i samma riktning om det ska bli något.

Hållbara utvecklingsmål för Sigtuna

Dessa är några exempel för diskussion! Behöver bearbetas och godtas i vanlig demokratisk ordning av kommunen! Se också rapporten Hållbara utvecklingsmål för Sigtuna.

Mål 1: Fossilfritt 2050 (halverad koldioxid 2030)

Syfte:

 • Bevara ett gynnsamt klimat, ta vår del av klimatansvaret, säkra barnens överlevnad. Fossilfritt 2050 innebär en koldioxidutsläpp 2050 på totalt 1 ton per person och år, och är nödvändig för att nå klimatmålet tvågraders temperaturhöjning.
 • Skapa jobb och ekonomisk utveckling i kommunen tillsammans med uthållighet och resiliens.
 • Bereda oss för oljans prisstegring, knapphet och därtill knutna energikriser

Handling till 2030:

 • Förnybar energi ersätter hälften av fossilenergin, mest lokalproduktion med solceller, pellets, biogas. Även vindkraft och vattenkraft från annan kommun. Elbilar gradvis ersätter fossilbränslebilar.
 • Energieffektivisering sparar hälften av driftsenergin i byggnader, processer samt transporter. Byggnader isoleras, nybyggnad enligt passivhusmodellen mm.
 • Transportbehovet liksom konsumtionen minskas till hälften.

Aktörer:

 • Kommunens verksamhet (skola, omsorg mm)
 • Företagsverksamhet inkl jordbruk och Arlanda
 • Privatpersoner/innevånare

Viktiga områden:

 • Bostäder och byggnader: uppvärmning och drift (privata, kommunala)
 • Transporter (privata, kollektiva, kommunala)
 • Konsumtion (privat, kollektiv, kommunal)

Mål 2: Säkerställ Sigtunas försörjning av basala behov*  från närområdet

(t ex 75% självförsörjningsgrad inom kommunen för livsmedel och energi).

Syfte:

 • Skapa beredskap vid kriser (energikriser, stormar, epidemier, mm).
 • Minska beroendet av osäkra importkedjor (speciellt globaliserade leveranslinjer).
 • Minska transportbehovet (minskad koldioxid, minskade transportkostnader).
 • Öka lokalägande, lokalstyrning, lokaldemokratin, lokalresiliens.
 • Öka naturens resiliens (grunden till samhällets resiliens) t ex ökad mångfald.
 • Säkra befolkningens långsiktig överlevnad och hälsa med mat, energi m fl basala behov.

*Basala behov utgör

 • Ekosystemtjänster (grundförutsättningar för att kunna bo i kommunen/regionen): frisk odlingsjord, färskvattentäkt, vattenrening, pollinering, översvämningsskydd,  stormskydd, rekreation m fl.
 • Livsmedel samt foder till djuruppfödning.
 • Energi, värme och el (inköpt och egen produktion)
 • Boende och byggnader (varm plats att bo och arbeta)
 • Transporter (kollektivtrafik, cykel, gång, bil mm)
 • Avfallshantering, reparation, återvinning, återanvändning, återbruk, förbränning, deponering, export.
 • Vatten och vattenrening
 • Sanitet med kretslopp för näringsämnen, både mänskliga och djurens gödsel
 • Samhörighet, utbildning, kultur, rekreation, lokaldemokrati med samarbetsformer för förändring/utveckling/omställning

Mål 3: Jordbruk i Sigtuna kommun  100% ekologisk* 2050 (hälften 2030)

*Kemikaliefritt, konstgödselfritt, slammfritt mm. Basbehovsområde: Livsmedel.

Syfte:

 • Minska kväve- och fosforläckage till sjöar, grundvatten och Östersjön.
 • Bevara friskheten och produktionskapaciteten i jordbruksmark och skogslandskap (som annars långsamt utarmas och förgiftas).
 • Öka naturens ekosystemtjänstermångfald, och resiliens (t ex motståndskraft mot insekter, sjukdomar och stormar).
 • Stärka böndernas oberoende, långsiktig lönsamhet och överlevnad som företagare
 • Minska beroendet av osäkra importkedjor (speciellt globaliserade leveranslinjer).
 • Öka beredskap för kriser (energikriser, stormar, epidemier, mm).
 • Minska transportbehovet (minskad koldioxid, minskade transportkostnader, minskat oljeberoende, ökat säkerhet och beredskap).
 • Säkra befolkningens långsiktig överlevnad och hälsa.

Se också:

Kommentera