Bra exempel för att underlätta omställning av Sigtuna kommun


Temporär upprustning av Märsta station
- ett medborgarinitiativ !
Utmaningen!
Märsta station – den enda ej
ombyggda pendeltågstationen
sedan 40 år! Vad kan göras snabbt
till rimlig kostnad?

Utsläppen måste minska!
 • Minskning av växthusgaserna med
  40% fram till 2020
 • Drygt 90% kommer från
  transportsektorn
Minskning av fossilbränsledrivna
transporter borde
ha högsta prioritet.

Kommunens yttrande till SL
(2010)
 • En förstudie har gjorts (2007)
 • Avser en fullständig
  ombyggnad i två olika lägen
 • Kommunen och SL är överens
  om att man bara ska satsa på
  en fullständig ombyggnad
 • Medel saknas inom
  planeringsperioden, 2010-21
Vid en enkätundersökning
våren 2010 lyfter de intervjuade
fram bl.a. trassel vid spärrarna,
liten vänthall och dålig
information.

Uppmärksammade problem
 • Samarbetsplan saknas mellan
  kommun och SL
 • Klimatmålen måste infrias
 • Besvärande trängsel vid in- och
  utpassage
 • Begränsat väntutrymme
 • Bristfällig information
 • Otrivsam miljö
 • ………..
Förslaget
 • Skilj personströmmarna mellan
  ankommande och avresande!
 • Skapa en trivsam vänthall!
 • Sätt upp en informations tavla
  med ”senaste nytt” för resande!
 • Skapa en fungerande och
  tillräckligt stor cykelparkering!
 • Förse perrongerna med kombinerade
  askkoppar och papperskorgar!
Vi måste alla hjälpa till med att öka
kollektivresandet i Sigtuna!

Tänk på att bilen varken är
tidsbesparande, effektiv eller rationell.

Bakom detta förslag står den opolitiska
Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun.
Gruppen bildades vid ett medborgarmöte 2010.
Förslag kommer att presenteras vid ett medborgarmöte
på Märstabiblioteket i Centrum den 10 oktober
2011. Vi vill gärna ha synpunkter och fler idéer innan
vi sedan jobbar vidare och presenterar ett slutligt
förslag till åtgärder. Därefter tar vi kontakt med
kommun, SL, Trafikverk och Arriva.

Lämna dina synpunkter på baksidan av detta papper
eller skicka ett mail till Anna Holmgren kampasten2@yahoo.se tel 073 595 14 36
 eller  Björn Lindbergson bjorn@lindbergson.se
tel 070 633 93 72. Du kan också gå in på följande hemsida för mer information finns på
www.omstallningsigtuna.se/kollektivtrafikgruppen