Kursbeskrivning

Hushålla med jordens resurser

Kursen syftar till att öka våra kunskaper och insikter om hållbar utveckling samt utveckla vår helhetstänkande inför framtiden. Vi utvecklar en vision av ett resursbevarande samhälle som står sig väl genom tidernas kriser tack vare att vi värnar om viktiga naturresurser och investerar i beredskap. Vi tillämpar det vi lär oss med fokus på handling med avsikt att minska vårt ekologiska fotavtryck genom konkreta åtgärder, nya vanor i vardagslivet, lokalt samarbete. Mätning, där det är möjligt, visar oss våra framsteg och hjälper oss styra mot målet.

Kursen baseras på boken Hushålla med jordens resurser (pdf ),
Archie Duncanson, Såettfrö förlag, 2012.

Översikt

Studiecirkeln/kursen innefattar sju avsnitt med teman:

 • Avsnitt 1: Planeten jorden och dess gränser
 • Avsnitt 2: Mat och dryck som bevarar naturens hälsa
 • Avsnitt 3: Livskvalité med litet fotavtryck i naturen
 • Avsnitt 4: Mot ett avfallsfritt, kemikaliefritt liv
 • Avsnitt 5: Energi: minskat behov, beredskap, ekonomi
 • Avsnitt 6: Transport: minskat behov, hälsofrämjande, resurssnål
 • Avsnitt 7: Att ställa om till en hållbar framtid

Studierna innehåller varierande aktiviteter och moment:
–presentation/film/video
–frågeställningar, samtal, diskussion, övningar
–goda exempel: att se hur andra gör
–uppgifter: läsning, internetsökning, experiment och mätning.

Avsnittens innehåll

 • 1. Planeten jorden och dess gränser. Hur tillväxten i både befolkning och levnadsstandard medför förbrukning av naturens resurser som har nu passerat gränsen för vad planeten klarar av, exempelvis: klimat (CO2), kväve och biologisk mångfald. Samtidigt blir det brist på resurser: vatten, olja, gas, uran, koppar mm. Är vi beredd att ändra våra vanor och livsstil, eller kör vi på som vanligt?
 • 2. Mat och dryck som bevarar naturens hälsa: Bakom vår mat ligger avskogning, utfiskning, vattenbrist, stor energiförbrukning, förorenande kemikalier och beroende av importerad konstgödsel, mat och djurfoder. Vi undersöker hur vi kan äta lika gott och än mer hälsosamt med mera inhemska grönsaker och mindre kött och fisk, samt enklare matlagning som utgår från råvaror i stället för resurskrävande halvfabrikat.
 • 3. Livskvalité med litet fotavtryck i naturen: Vi är vana att kallas för ”konsumenter”, men det är en förminskning av människan i sin helhet med all sin kärlek, drömmar, etik och relationer till andra. När vi vet att detta smala synsätt dessutom håller på att förstöra planetens livsstödjandesystem, börjar vi tänka om och återupptäcka att vi alltid har ett val. Ökande konsumtion är kanske inte den högsta meningen med livet för oss, utan det är annat som är viktigare. Tillväxt och konsumtion tar vi upp och ifrågasätter i ljuset av planetens begränsade resurser och avfallets effekter på såväl människans som naturens hälsa.
 • 4. Mot ett avfallsfritt, kemikaliefritt liv: Allt avfall och sopor har krävt resurser och energi under tillverkningen, sedan blir de ytterligare en belastning när de ska kasseras—det finns tyvärr ingen bra patentlösning. Återvinning är till viss hjälp, men det bästa är att komma på sätt att förbruka mindre från början.
 • 5. Energi: minskat behov, beredskap, ekonomi: Vi tittar på uppvärmning, el och varmvatten och försöker halvera vår förbrukning för att spara pengar, koldioxid och ett obehagligt beroende av importerat bränsle (olja, gas, uran). Vi studerar samhällets möjligheter till att ställa om till ett lågenergisamhälle och vad som är realistisk.
 • 6. Transport: minskat behov, hälsofrämjande, resurssnål: Dagens transportnormer är extremt resurskrävande samt farliga för vår hälsa genom förorening av mark, vatten och luft samt vår brist på motion. Vi studerar hur vi kan organisera vårt dagligt liv och hur samhället kan organiseras om för att minska transportbehovet när olja blir dyr.
 • 7. Att ställa om till en hållbar framtid: Idag är vi väldigt beroende av import för vår mat, energi, och finans (lån, pengar mm). I en globalkris kan vi bli väldigt utsatta redan efter några dagar. Långsiktigt sinar oljan, men det kan gå fort. I vilka riktningar bör kommunen gå för att skapa en hållbar framtid som ger invånarna möjlighet till ett bra liv?

Varför hushålla?

Idag har varje kvadratmeter av jordens landyta tagits i anspråk till människans aktiviteter, liksom jordens vattendrag, grundvatten och mineral resurser. Vår vackra planet är helt enkelt full, egentligen mer än så, då 1 och 1/3 planet behovs för att upprätthålla nuvar­ande konsumtion. Jorden är sargad eftersom vi tar ut mer än naturen ger varje år: skog, fisk, mineraler, mångfalden av arter mm minskar. Klimatförändring gör situationen värre: tillgänglig jordbruksmark och färskvatten minskar genom översvämning och torka. Detta plus kommande befolkningsökningar och ekonomisk tillväxt för de fattiga gör det nödvändig för oss alla att minska våra anspråk på de gemensamma resurserna. (En del kan göras genom effektivisering och tekniska förändringar, men det räcker inte.)

En minskning av anspråk är inte särskilt svårt. Men det kräver ett nytt sätt att tänka och en hel del kreativitet och samarbete. Många människors erfarenheter säger oss att man kan bli lycklig utan resursslöseri och avsevärt tryggare med ett fullgott ekosystem som kan fortsätta förse våra grundläggande behov inom planetens ekologiska gränser långt in i framtiden.

Kursen handlar om hur man praktiskt går till väga för att ställa om sitt liv hemma och kunna leva inom jordens ekologiska gränser. För kommunen är det fråga om att minska kommunens miljöbelastning och beroende av sinande fossila bränslen. Detta är nu en beredskaps och överlevnadsfråga för oss alla och våra barn och barnbarn.

Vinsterna med att hushålla med jordens resurser

Kursen är till för människor som vill minska sin och kommunens miljöbelastning och beroende av sinande fossila bränslen. Kursens syfte är att stödja deltagarens eget förändrings/omställningsarbete mot ett tryggare, mer självständigt liv med mindre belastning på naturens ekosystem och större beredskap för resursbrist i en osäker framtid.

Tryggheten och självständigheten kommer från pengar vi sparar–även ofta tid–genom resursbesparing. Vi får också ökad tillit och hopp genom vetskapen om att vi lever inom planetens ekologiska gränser i stället för att tära på framtidens möjligheter. Bättre hälsa för både oss själva och naturen är också en källa till glädje.

Sammanfattningsvis byter vi ut en för oss och planeten stressande konsumistisk livsstil mot en hälsosammare harmonisk hushållning med allt i tillvaron. Vi skapar ett buffert utrymme i våra liv och i naturen. Vi bidrar till att återställa balansen och bevara denna vackra planet. Vi behandlar allt och alla med mer respekt. Vi och våra barn mår bättre av det och vi skapar trygghet inför framtiden.

Välkommen!

Se också: Utbildning för medarbetare, medborgare (kursöversikt och material)

 

Kommentera