Minnesanteckningar från Kollektivtrafikmötet 20120424 på Märsta bibliotek om kollektivtrafiken i Märsta med omnejd

Presentation av oss i Kollektivtrafikgruppen: Carl-Gunnar Jansson, Rolf Brunnberg, Gunnel Peterson Björn Lindbergson och Anna Holmgren, som skriver minnesanteckningarna.

Deltagarna på mötet presenterar sig:
Kerstin från Norrbacka, Viveka från Odensala, Mary från Skolgatan i Märsta, Annika från Valsta och Krister från Märsta.

 

Carl-Gunnar Jansson inleder med att berätta om orsakerna till att Kollektivtrafikgruppen bildades för c:a två år sedan:
En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att få ner bilåkandet. Transporterna släpper ut mest avgaser och det påverkar klimatet.
Kommunens klimatmål är en 40% minskning av koldioxid 2020 jämfört med 1990.

Rolf presenterade vad som gjorts tidigare i gruppen samt övriga förutsättningar för medborgarmötet.

”Vad tycker du?” Diskussionerna under mötet gällde bl.a.
*Buss 573 A/N kör runt i Märsta i två slingor. På vissa sträckor är det vinkområden, vilket innebär att det inte finns några speciella hållplatser, utan man får vinka om man vill att bussen ska stanna. Tidtabellen bör utökas, så att det går att ta sig till Närvården för provtagning på morgonen,  handla på Coop och komma till Pinbackshallen. Detta är enda bussen som passerar postutlämmingsstället på Coop. Buss 573 börjar köra kl.9 och slutar före kl.17 på vardagar och på lördagar och söndagar går den inte alls. Därför är det många resande som inte kan åka kollektivt till dessa platser. Dessutom går den bara en gång i timman i vardera riktningen. Förbättringar är nödvändiga. Linjedragningen har ändrats, så att en del resande har fått längre till busshållplatsen.
Ett förslag är: att för att minska gångavståndet för flera resenärer skulle bussarna kör flera olika vägar igenom Märsta än i dag.

*Många boende i Valsta har långt att gå till närmsta buss, särskilt efter rusningstrafik.
Det orsakar otrygghet särskilt under den mörka årstiden.
Kollektivtrafiken till Valsta centrum har försämrats.

*Till/från Arlanda är det viktigt att ha kollektivtrafik hela dygnet.
Bussarna från Arlanda har svårt att hålla tiderna.
Detta får till följd att resenärerna missar anslutningsbussarna.

*Tull för bussarna till Arlanda har diskuterats. Enligt de senaste uppgifter vi fått, så är det inte längre aktuellt.

*SJ-resenärer som kommer med SJ-tågen från Stockholm har dåliga bussförbindelser.
Busstrafiken är inte anpassad till SJ-tågen.

*Märsta station/bytespunkt är den enda ej ombyggda stationen, sedan starten för 40 år sedan. Befolkningen har under denna tid fördubblats.
Ombyggnad är mycket viktig, men det finns inga pengar avsatta före 2020. En större ombyggnad kostar många hundra miljoner kronor.
Därför föreslår vi en mindre, men viktig förbättring av stationen. Pendeltågsspärren bör förlängas så att vänthallen blir större. Utgång för passagerare från pendeltåget bör ske
på utsidan av vänthallen, för att undvika trängsel i spärrarna.

*Busschaufförernas bemötande av resenärerna diskuterades.
Upplevelserna var både positiva och negativa. Hur ska vi på bästa sätt nå fram med våra synpunkter? SL vill att all kontakt med Arriva sker genom dem. Ange då dag och tid för det inträffade, var det skett och i vilken riktning bussen åker. Utan de uppgifterna har Arriva svårt att rätta till problemen.

*Infartsparkeringarna räcker inte till.
Allt flera bilister har ingen möjlighet att få en parkeringsplats vid stationen.
Om man parkerar utanför parkeringsrutorna, kostar det 700kr
Vi kommer att gå vidare med dessa frågor, för att försöka få fram förbättringar!

Tidigare möten:
Märsta station = bytespunkt
Bussar i Sigtuna

Power-Point presentationen finns på www.omstallningsigtuna.se/kollektivtrafik.pps
Läs mer om kollektivtrafiken projekt/kollektivtrafik

Kontaktpersoner för mer information:
Rolf Brunnberg: r.brunnberg@hotmail.com
Lars-Gunnar Bråvander: larsgunnar.bravander@bredband.net

För minnesanteckningarna

Anna Holmgren