Kommunens översiktsplan

Kommunens översiktsplan är tillsammans med Mål och budget (=verksamhetsplan för två år) samt årsredovisningen de viktiga styrdokumenten för omställning till en fossilfri och långsiktigt uthållig Sigtuna. De utgör också grunden för det lokala samarbetet mellan kommuninnevånarna, övriga verksamma i kommunen och kommunledningen. Dessa är de naturliga verktygen för långsiktig respektive kortsiktig planering, målsättning och uppföljning mot hållbarhet och andra mål.

Omställning Sigtuna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, lämnade in yttranden till kommunens Översiktsplan 2014 med detaljerade kommentarer under rubrikerna Bostäder, Jordbruk, Natur, Vatten, Arlanda och Trafik.

I ytterligare yttranden påpekades avsaknaden i översiktsplanen av mätbara hållbarhetsmål (t ex koldioxid, ekologiskt fotavtryck osv), en vision, en omvärldsanalys (förväntade villkor t ex 2030) och en metod att involvera kommunens medborgare i planereingsprocessen.

Trafikgruppen med medlemmar från Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen lämnade vidare separata yttranden:

Översiktsplanen finns här:

Se också: