Protokoll 2016/2017

OS årsmöte 2017
Protokoll fört vid årsmötet den 19 mars 2017
Verksamhetsberättelse för 2016
Konstituerande möte 19 mars
Reviosionsberättelse 2016
Ekonomisk berättelse 2016

OS årsmöte 2016
Årsmötesprot alt IJ 29 mars rev RB 2 april slutl dok
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse år 2015
Bilaga 2 Ekonomisk berättelse 2015
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2015
Bilaga 4 Förslag till nya projekt

OS årsmöte 2015 protokoll 

Mötesanteckningar

Kortisprotokoll från styrelsemötet den 15 maj 2017

  • 4 Den ekonomiska ställningen

Peter rapporterade att inga större ekonomiska transaktioner genomförts sedan det föregående styrelsemötet.

5 Hemsidan.

Ingen förändring av hemsidan har gjorts sedan föregående styrelsemöte.

 

  • 6Verksamheter

Sockenmagasinsprojektet      

Jordbruksverket har bidragit med 15 000 kr till projektet. Detta belopp kan möjligen räcka till att driva verksamheten i en begränsad form. Inga ytterligare medel är att vänta från jordbruksverket.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet (Ag)                                                                              

Matz redovisade sitt framtagna förslag till vår presentation.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Vi avvaktar Christers redovisning av dagsläget för projektet innan projektet drivs vidare.

 

Filmkvällar

Anders har fått information från Henrik Ekman på SVT om en ny film. Filmen verkar intressant för visning till allmänheten. Planerad tid är onsdagen den 18 oktober kl 19 – 21 på stiftelsen.

 

Odlingsgruppen

Inget nytt från gruppens verksamhet redovisades.

 

Kommande seminarier

Lars Wedén redovisade ett förslag till genomförande av ett trafikseminarium i höst, förslagsvis 2 – 15 oktober. ”Hur och när blir persontrafiken hållbar?”.  Lars kan även planera och genomföra information till Arlandagymnasiet inom ämnet ”Räcker maten”.

 

  • 7 Övriga frågor

1 Ansökan avseende vår generella verksamhet har ännu inte lämnats in till Leader.

Peter reviderar och slutför tidigare framtagen ansökan.

2 Ara tog upp en fråga om kompostering av hushållsavfall.

3 Peter redovisade ett förslag till hur vi skulle kunna få fler medlemmar till föreningen.

 

Kortisprotokoll från styrelsemötet den 24 april 2017

Närvarande

Från styrelsen: Mats Olsson ordf, Rolf Brunnberg sekr, Peter Hazelius, Matz Norling och Marina Ekdal.

Adjungerade: Anders Claesson

 

  • 4 Den ekonomiska ställningen

Rapport från Peter:

Intäkterna ack 30/3 ( medlemsavgifter)  uppgick till 1 600 kr och kostnaderna till 6 962 kr. Peter går ut med en påminnelse till medlemmar som än inte betalat medlemsavgiften för 2017.

 

  • 5 Hemsidan.

Matz rapporterade att han ”städat” hemsidan efter årsmötet. Han föreslog att vi borde beskriva vår verksamhet på ett tydligare och på ett mer konstruktivt sätt.

 

  • 6Verksamheter

Sockenmagasinsprojektet      

Peter kontaktar Gun E, Boo Östberg och Karin Eksvärd för att diskutera situationen.

Peter förbereder ett ansökningsunderlag till Leader U.

 

Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF

Verksamheten inom projektet fortsätter som planerats.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet

Ett informationsmöte med rektor Anna-Karin Sundmark, lärare och elever genomförs den 17 maj.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Peter rapporterade från det senaste mötet i Knivsta. Planeringen för ett seminarium på Wenngarn har påbörjats.

 

Filmkvällar

Anders kommer att kontakta Henrik Ekman på SVT, inköpsansvarig där, om vilka natur- och miljöfilmer som är ”på gång” i deras planering.

 

Odlingsgruppen

Gruppen fortsätter sin verksamhet. Förberedelse pågår för vårsådden.

 

Kommande seminarier

Lars Wedén kontaktas angående hans förslag att ordna seminarier om ”Räcker maten” och ”Kollektivtrafiken i samhället”.

 

  • 7 Eventuell finansiering genom Upplandsbygd

Peter redovisade ett utkast (beräknad tid och kostnad)till redovisning för pågående och kommande verksamheter de tre närmaste åren.

 

  • 8 Arrendeavtal

Mats informerade om en skrivelse till kommunen rörande arrendeavtal för kommunens jordbruksmark.

 

  • 9 Inval av adjungerade

Vid förra styrelsemötet invaldes Christer Larsson, Lars Wedén, Maria Holm och Anders Claesson. Följande personer väljs in som adjungerade till styrelsen: Monica Markolin, Marie Tegnefjord, Ewa Fröman och Björne Olsson.

 

  • 10 Övriga frågor bland annat

Matz informerade om ett lunchseminarium på SLU den 9 maj i Uppsala som handlar om ”Lokal mat som samhällsbyggare”.

 

Peter informerade om projektet Ymergatan. Detta handlar om en samverkan med Sigtunahem att starta stadsodling på innergårdar.

 

 

Kortprotokoll från styrelsemöte den 20 februari 2017

Årsmöte 2017
Valberedningen redovisade dagsläget i sitt arbete med förslag till styrelsemedlemmar 2017.
Förslag till ett seminarieprogram diskuterades. Förslag till verksamhetsberättelse redovisades av ordf.

Den ekonomiska ställningen
Kassören lämnade rapport om det ekonomiska läget samt om arbetet med att söka bidrag från Leader Upplandsbygd.

Hemsidan.
En större uppdatering ska göras efter årsmötet.

Broschyren – lägesrapport/tryckning
Broschyren färdig.

Verksamheter:
Sockenmagasinsprojektet
Bidragsbeslut ännu ej taget på Jordbruksverket.
Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF
Påbörjad verksamhet fortsätter.
Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet
Planeringsmöte med rektor Anna-Karin Sundmark genomförs den 9 mars.
Ökad självförsörjning och resiliens
En arbetsgrupp har bildats med en deltagare från berörda kommuner (Sigtuna, Uppsala, Knivsta och Östhammar). Ett startmöte genomförs i mars.
Filmkvällar
Filmen ”I morgon” nyligen visad på Gröna Ladan. Nästa film, United Natures, visas den 22 mars.
Odlingsgruppen
Gruppen fortsätter sin verksamhet
Seminarium under temat ”Räcker maten”
Fortsatt planering får diskuteras vid nästa möte.

Eventuell finansiering genom Upplandsbygd
Ansökan om ett generellt bidrag ska genomföras.

Övriga frågor
Fråga om deltagande i Caminos ”Framtidsdag” den 7 mars diskuterades.

Kortprotokoll från föreningen Omställning Sigtunas styrelsemöte
den 23 januari 2017

Vid mötet behandlades bland annat följande frågor:

§ 4 Den ekonomiska ställningen den 23 januari och årsbokslut 2016

§ 5 Hemsidan

§ 6 Broschyren – lägesrapport/tryckning

§ 7 Redovisning av pågående verksamheter
Sockenmagasinsprojektet
Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF
Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet
Ökad självförsörjning och resiliens
Filmer

§ 8 Seminarium om det framtida lantbruket

§ 9 Finansiering av vår totala verksamhet genom bidrag från Upplandsbygd

§ 10 Årsmötet 2017

Rolf Brunnberg, sekr