Referat: seminarium 29 mars 2014

Se också inbjudan, presentationer och andra dokumentation från Seminariet Peak Oil, klimat, livsmedel 29/3/2014.

PRESSMEDDELANDE

Föreningen Omställning Sigtuna genomförde i helgen ett seminarium under rubriken ” Senaste nytt om Peak Oil, Klimathotet, Livsmedelstillgången och Vägen framåt”. Föreläsningar hölls av ledande personer från universitet och organisationer med stor insikt och kunnande i respektive ämnesområde. I seminariet deltog ett femtiotal intresserade åhörare från hela mellansverige. Seminariet var särskilt intressant med hänsyn till FN:s nya klimatrapport som offentliggjordes nu i veckan och det energiförsörjningsläge som uppstått genom Ukrainasituationen och genom nya utvinningsformer till exempel ”fracking”, utvinning av olja genom hydraulisk spräckning av berg.

Omställning Sigtuna är en lokal förening med stort engagemang i omställningsfrågor på global, regional och lokal nivå. Föreningen driver främst informationsverksamhet inom de ämnesområden som beskrivs ovan.

Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, föreläste om oljetillgångarna i världen. Han är en av de världsledande personer som har omfattande kunskaper i ämnet. Han har gjort omfattande studier i frågorna och konstaterat att vi redan nu i början av 2000-talet nått toppen (Peak Oil) på vår möjliga tillgång på olja. Visserligen finns andra möjligheter till att utvinna fossilt bränsle men dessa är begränsade och mycket kostsamma. Vår import av olja från Danmark och Norge är i dagsläget omfattande. Vår största import kommer från Ryssland och utgör idag 42%. Med tanke på omvärldens oljeberoende av Ryssland har detta blivit en maktfaktor som Ryssland kan utnyttja i den allvarliga politiska situation vi lever i idag. Detta gäller även leverans av gas. Kjell Aleklett visade också på den nära kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och tillgång på billig olja.

Kjell_Aleklett_mars2014

De förväntade minskade oljetillgångarna i världen påkallar behovet av omställning i en nära framtid. Vi måste söka andra energikällor som kan ersätta vårt behov av fossil energi. Största delen av koldioxidutsläppet kommer från våra oljeberoende transporter. Transporterna medverkar alltså till stor del av den klimatförändring som pågår. Den minskade oljetillgången är en av de största frågorna på global nivå. En övergripande politisk lösning inom en snar framtid är helt nödvändig.

Svante Bodin, docent i meteorologi och tidigare forskningschef vid SMHI, föreläste om förväntade förändringar i klimatet. Vi står inför en av de största utmaningarna i världen att snarast komma tillrätta med klimatfrågorna.

Svante_Bodin_mars2014

Redan i den tidigare FN-rapporten från Köpenhamnskonferensen 2009 konstaterades att man med stor säkerhet kommer att få en klimatförändring som förorsakats av våra utsläpp av växthusgaser där huvuddelen kommer från vårt utsläpp av koldioxid. Men även avskogningen och havens möjlighet att ta emot koldioxid med mera påverkar situationen. Man har redan under de senaste 100 åren konstaterar en klar medeltemperaturökning av ca 0,8 grader. Gör vi inget åt problemet nu kan vi med stor sannolikhet förvänta oss en ytterligare temperaturhöjning på ytterligare upp till fyra grader de närmaste 50 åren. För att motverka klimatförändringen måste vi minska vårt utsläpp av växthusgaser på olika sätt, förhindra avskogning, förändra vårt levnadssätt avseende t ex konsumtion och transporter.

Bengt Bodin, agronomie doktor vid Lantbruksuniversitet i Uppsala, föreläste om våra krympande livsmedelstillgångar i världen. Populationen i världen beräknas förändras från dagens ca 7 miljoner till ca 9 miljoner redan till 2050. Detta påverkar vårt behov av livsmedel i stor omfattning. En kontrollerad ökning av världens population känns nödvändig. Vi måste se till att användbar åkermark inte minskar. I snitt behöver vi odlingsbar mark som uppgår till en fotbollsplans storlek (ca en hektar). Stor del av vår jordbruksmark i världen förstörs av en ytkrävande bostadsbebyggelse, ökenspridning, erosion, markkompaktering med mera. Vad kan förbättra tillgången på livsmedel? Vi måste se till att vi genomför en omställning som  medverkar till ett nytt tänkande i dessa frågor. Människor måste medverka till ett  paradigmskifte i livsmedelsfrågorna.

Bengt_Bodin_mars2014

Det behövs bland annat ett minskat oljeberoende, utbildning, medveten planering och politiska ställningstaganden både globalt, regionalt och lokalt. Recension av Bengt Bodins bok När vinden vänder. Frågor och svar. Andra rapporter: Vårt naturresursutrymme, 2010 (3s). Försörjning och försörjningsutrymme, 2010 (8s). Lokal försörjning, 2010 (20s).

Sven Hunhammar, klimatchef vid Svenska Naturskyddsföreningen, informerade om möjliga vägar framåt. Hur tacklar vi de nuvarande trenderna, vad kan politikerna göra, hur påverkas civilsamhället och individen när det gäller livsmedelsbehov, klimatförändringar och att ”rädda” vår natur? Några tips. Vi måste bland annat

  • begränsa våra vägtransporter
  • minska inrikesflyget och åka mer tåg
  • minska uttaget av fossila bränslen
  • skapa ett teknikskifte i vår tillverkningsindustri
  • se till att vi får våra politiker med i ett tänkande kring klimat- och naturresursfrågor
  • öka vår forskning och utveckling
  • skapa en skatteväxling som ger både ”morötter och piska”
  • investera i järnvägar
  • förändra vår fysiska samhällsutveckling

Ytterligare information om seminariet kan lämnas av Lars Wedén (seminarieanvarig, 070-540 86 83), Mats Olsson (ordförande i Omställning Sigtuna, 070-631 60 54) och Rolf Brunnberg ( sekreterare i föreningen, 070-215 91 35).