Trafikgruppen

(fd Kollektivtrafikgruppen)

Innehåll:

1. Trafikgruppen, syfte och uppgifter
2. Arbeta för Trafikplan 2015, den viktigaste uppgiften just nu
3. Viktiga förslag, åtgärdar och möten
4. Aktiviteter årsvis

1. Trafikgruppen, syfte och uppgifter

Förbättra kollektivtrafiken–förbättra klimatet. Namnet ändrades från Kollektivtrafikgruppen till Trafikgruppen under 2013 eftersom gruppen beslutade arbeta med även andra frågor.

Kommunens klimatmål för 2020 är en minskning på 40 % av växthusgaser jämfört med 1990 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010. Enligt kommunens Klimatstrategi kommer drygt 90 % av alla koldioxidutsläpp från transportsektorn. Slutsats: En minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare om en minskad klimatpåverkan ska kunna ske. Idag sker endast 20 % av kommuninvånarnas resor kollektivt, en av de lägsta procenten i landet. En handlingsplan för ökad andel kollektivtrafikresande saknas för kommunen

Arbetsgruppen ser som sina arbetsuppgifter sammanfattningsvis:

 • Temporär förbättring av Märsta bytespunkt
 • Utveckling av busslinjer
 • Direktbuss Sigtuna stad – Märsta – Stockholm
 • Beteende- och resvaneundersökningar
 • Användarvänlig information
 • Samarbetsplan för kommun, SL och bussbolaget Arriva.
 • Program för fördubbling av kollektivtrafiken på 10 år
 • Spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna
 • En resultat- och samarbetsinriktad trafikplan över mandatperioderna
 • Delta i arbetet med Trafikverkets stråkstudie (tre seminarier) för väg 263
 • Informera och diskutera trafikfrågor med allmänheten med medborgarmöten
 • Distribuera minnesanteckningar från Trafikgruppen till intresserad som har önskat få dem
 • Verka för att kommunen aktivt informerar kommunborna om vikten av att minska bilåkandet och i stället åka kollektivt, cykla eller gå

Se också:

Medlemmarna i gruppen

För information Carl Gunnar Jansson carlgunnar.jansson@tele2.se eller Björn Lindbergson bjorn@lindbergson.se.

2. Arbeta för Trafikplan 2015, den viktigaste uppgiften just nu

Trafikgruppen har målmedvetet verkat och verkar för att kommunen kommer igång med att ta fram av en kommunledningen beslutad trafikplan. Det har skett genom yttranden vid arbetet med Översiktsplan 2014, uppvaktning till Bygg- och trafiknämnden och utskick till ledamöterna i Bygg- och trafiknämnden samt parti-/gruppledarna. Argumentering för behov av en trafik-/handlingsplan för att styra upp samarbetet mellan kommunen, SL, Trafikverket och Arriva har pågått sedan första sammanträffandet mellan Trafikgruppen och aktörerna på SLs huvudkontor 2010.

Behovet av trafikplan bedöms akut inför genomförande av Översiktsplan 2014.

Trafikplanens syfte är att möta invånarnas transportbehov med reducerade koldioxidutsläpp för att nå kommunens klimatmål samt utgöra ett hjälpmedel för det samarbete mellan invånare, politiker och tjänstemän som krävs för framgång. Se Trafikplan.

Skrivelse ”Förslag Trafikplan Sigtuna” till parti(grupp)ledare i Sigtuna kommun och ledamöter i Bygg och trafiknämnden 2014-11-23 LÄNKA!

3. Viktiga förslag, åtgärder och möten, som vi arbetat under åren

Upprustning av Märsta station

 

Förslag till ändrade busslinjedragningar inom Märsta, Valsta, Sigtuna stad samt direktbuss mellan Märsta och Sigtuna stad resp. Sigtuna stad – Märsta – Stockholm.

 • Förslagets text.
 • Medborgarmöte ”Hur vill vi ha det med bussarna?” den 10/11/2011 på Sigtuna bibliotek.  Mötet handlade om busslinjedragning för Sigtuna stad. Bra gensvar från åhörarna. Ett trettiotal deltagare. Alla politiska partier var representerade.
 • Affisch 10 nov 2011
 • ppt-presentation

BILD

 • Artikel i marsta. nu Arriva positiva till direktbuss Sigtuna/Märsta-Stockholms Central
 • Medborgarmöte ”Busslinjedragning avseende Märsta och Valsta – problem och möjligheter”, januari/februari 2012 på Märsta resp. Valsta bibliotek, länk?
 • Kontakter med tjänstemän på SL, UL och Arriva
 • Medborgarmöten
 • Stråkstudie väg 263

Aktiviteter årsvis

Aktiviteter 2014

 • Utskick till ledamöter i Bygg- och trafiknämnden och parti-/gruppledarna i anslutning trafikplan
 • Sammanfattning över vad Trafikgruppen har gjort under åren och resultat som uppnåtts. Länk
 • Svar på Trafikgruppens frågor med genmäle
 • Trafikgruppens frågor till Bygg- och trafiknämnden
 • Yttrande över Översiktsplan 2014 från Trafikgruppen 28/2/2014 (pdf)
 • Möte med Trafikgruppen 2014-03-16 minnesanteckningar
 • Möte med Trafikgruppen 2014-10-14 minnesanteckningar
 • Brev till Ronnie Lundin om behovet av trafikplan 2014-10-14
 • Till Bygg-och trafiknämnden om behovet av trafikplan 2014-08-22
 • Skrivelse till UL om busstrafiken Sigtuna-Uppsala 2014-03-10
 • Synpunkter på detaljplan Steninge slottsskog 2014-02-14
 • Insändare i SB om behovet av upprustning av Märsta station 2014-02-02
 • Skrivelse till ledmöter i Bygg-och trafiknämnden om trafikplan 2014-08-25
 • Busstrafiken Sigtuna-Uppsala till UL 2014-01-23
 • Trafikgruppen möte 2014-09-27 minnesanteckningar

Aktiviteter 2013

 • Namnet ändrades från Kollektivtrafikgruppen till Trafikgruppen
 • Möte med Kollektivtrafikgruppen 2013-02-25 minnesanteckningar
 • Möte med Trafikgruppen 2013-03-27 minnesanteckningar
 • Frågor till Lars Bryntesson inför möte om ÖP 2013-05-29
 • Till SL, önskan om fler turer på busslinje 573 2013-04-04
 • Möte med Trafikgruppen 2013-05-15 minnesanteckningar
 • Möte med Trafikgruppen 2013-09-12 minnesanteckningar
 • Frågor till möte med Bosse Andersson 2013-09-12
 • Trafikgruppens synpunkter på förslag till cykelplan 2013-05-27
 • Yttrande över Översiktsplan 2014 från Trafikgruppen 13/9/2013 (pdf)

Aktiviteter 2012

Aktiviteter 2011

Samarbete med Stockholms Universitet 2010-2011

BILD STUDENTER

Märsta Port sågas igen

Länk till Studenternas presentation

Aktiviteter 2010

BILDER

 

Kommentera