Vad är omställning?

 

Nedanstående kursiverad text kommer att uppdateras av styrelsen under 2015:

Att gradvis anpassa vårt samhälle, livsstil och kultur så att vi står förberedd och klarar oss bättre när oljan och andra resurser blir dyrare och nu när klimatförändringen försvårar livet över större delar av världen, inklusive vår egen. I allmänhet innebär det att gå mot en större grad av självförsörjning på mat och energi i vår egen kommun, samt att anpassa boende och transporter till att kunna klara sig på mindre energi. Det innebär också att konsumera mindre, och att prioritera det viktiga för hälsa och samhällets långsiktig överlevnad. Den första prioriteten är maten (inklusive jordbruksmark och vattendrag nödvändig för matens produktion), den andra energi. Ledord är fossilfri, resursbevarande, beredskap och lokalt initiativ.

Ett flertal forskare och andra arbetar med visioner för en hållbar framtid: se Goda exempel: samhälle som helhet. Se även andra ämnen under menyn Goda exempel.

Varför omställning?

Det korta svaret: planetens ekosystem har gränser för hur mycket mat dem kan producera och för hur mycket som kan förändras utan att systemet skadas och t o m slutar fungera (Naturens gränser). Våra moderna samhällen har passerat ”planetens gränser” på flera punkter, bl a orsakat den globala klimatförändringen. Den globala ekonomin växer (produktion och konsumtion ökar). Utöver det så är vi för många människor på jorden. Det är två huvudorsaker till att planeten plundras och resurserna börjar ta slut (bl a oljan, fosfor, grundvatten och vissa metaller). Mänsklighetens totala ekologiska fotavtryck är nu 1,5 jordklotar, vilket är inte hållbar, vår konsumtion måste ner under 1,0. Att vi kan överkonsumera med 50% berör på att planetens resurser är så ofantligt stora, men nu minskar de rejält för varje år (fisk, grundvatten, glaciärt vatten, skog osv). Det handlar i slutänden om mänsklighetens och våra medvarelsers möjlighet till överlevnad!

Läs mera:

Planetens gränser

För att undvika katastrofala miljöförändringar måste mänskligheten hålla sig inom definierade ramar eller gränser för vad nio biofysiska planetära processer tål. Det säger miljöforskaren Johan Rockström, chef för SEI (Stockholm Environment Institute) i den tunga vetenskapliga tidskriften Nature, 2009.

De nio processerna som identifierats och kartlagts är:

 • luftpartiklar (dieselmotorutsläpp, sot från vedeldning mm)
 • kemiska gifter
 • växthuseffekter (klimatförändring)
 • havsförsurning (surt hav dödar koraller och en del plankton)
 • ozon
 • kväve och fosfor
 • sötvattenanvändning
 • förändrad markanvändning (avskogning)
 • biologisk mångfald


Det handlar enligt forskarna om att hitta ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten. Kunskapen kan användas för att förhindra människor från att skapa ”oacceptabla” och oåterkallerliga miljöförändringar. I Nature talar forskarna om ”abrupta” miljöförändringar (”tipping points”) som kan ske då vissa trösklar överträds. Redan idag har gränserna långt överskridits inom tre av de nio områden (de röda i bilden ovan):

 • utsläpp av koldioxid (klimatförändring) med välkända problem såsom havsnivåhöjning, brist på färskvatten, torka med minskade skördar m fl
 • biologisk mångfald med oanade effekter av så många ändringar i naturens komplexa ekosystem (”livets väv”)
 • utsläpp av kväve och fosfor med dödande effekter på livet i sjöar och kustnära hav (bl a mindre fisk)

Det är av högsta vikt att vi tar itu med dessa tre problem och återställer balansen i naturen till den mer gynnsamma för människan (och annat liv) som rådde under vår tiotusen årig historia sedan jordbruket togs i bruk och som vi kunnat utvecklas i. Under tiden har vi felaktigt fått för oss att vi dominerar över naturen, men det är naturens balans med gynnsamma förhållanden som har hela tiden gett oss mat, husrum och kläder och gjort att vi kunnat frodas. När vi nu ser att vi försämrar jordens gynnsamma förhållanden genom att ta ut fler resurser än återväxer, så måste vi minska vårt uttag, dvs, vår konsumtion, eller förbereda oss för sämre tider.

Omställning Sigtuna

Omställning Sigtuna arbetar lokalt för ett förändrat jordbruk, ekonomi och levnadssätt som

 • dels minskar problemen (vårt ekologiskt fotavtryck = vår belastning på ekosystemen)
 • dels återställer balansen: mångfald i blandade biotoper ökar hälsan och resiliensen
 • dels ger oss bättre beredskap att överleva kriser (stormar, elstopp, oljeblokad, oljeprisökning, terrorbrott, internetstopp m fl ) och tilltagande brist på resurser samt klimatförändring i världen.

Med andra ord arbetar vi för lösningar som slår flera flugor i en smäll och förbättrar vår långsiktiga chanser till livskvalité även i framtiden.

Läs mer om Omställning Sigtunas grundtankar här:

Mer om planetens gränser och mänsklighetens nuvarande situation:

Andra som arbetar för omställninga är:

 

 

Kommentera