Fråga till partierna ”Skydd för naturområden”

Bakgrund: Sigtuna kommun expanderar kraftigt med ny bebyggelse och nya industriområden. Värdefulla rekreationsmarker och naturområden krymper. Svaga samband i Stockholms Gröna Kilar med stor betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv i hela regionen är hotade. Ett flertal värdefulla områden saknar formellt skydd. Några exempel – bland flera – på områden där ökat skydd behövs är: skogarna N om Sigtuna mot Venngarn (benämns Venngarn-Garnsviken i ÖP), skogsområdena N om Märsta (friluftsområdet som benämns Droppsta i ÖP) och skogarna V om Rosersberg.

Fråga: Vilka naturområden är ert parti berett att ge långsiktigt skydd genom t ex reservatsbildning under kommande mandatperiod?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
I ÖP 2014 finns under kapitel ”Grönstruktur” på sid 52-59 principerna för utökat skydd av värdefull natur. På sid 52 finns 8 skyddsvärda områden angivna som ska utredas för olika typer av skydd.

Från FP:
Beslut om vilka markområden som kan vara intressanta för ett formellt skydd (reservatsbildning eller liknande) måste byggas på grundläggande värderingar om grönstrukturer, vattenområden, skyddsvärda områden och innevånarnas behov. I samband med upprättande av den nya översiktsplanen beaktades frågan i hög omfattning, där finns finns en lista över vilka områden som i första hand ska utredas. Den förteckningen ska vara grundläggande. Utöver dessa kan det självklart finnas intresse att även se på andra platser med inriktningen rekreationsmarker. De områden vi främst ser som intressanta i detta sammanhang är:

  • nordväst om Sigtuna
  • väster om Rosersberg mot Mälaren
  • norr om Märsta (Droppsta, Fransåker, Herresta)
  • hela området norr om Arlanda flygplats

Från MP:
Miljöpartiet prioriterar skydda av strandnära områden, åkermark och områden med höga naturvärden. Vi vill att de fredas från exploatering; bedömningen av vilka områden som ska skyddas bör göras i samarbete med sakkunniga och i samråd med innevånarna. För övrigt vill vi att nya naturreservat bildas i relation till ny exploatering för att säkra tillgång till naturområden för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Från S
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun står bakom de skrivningar om långsiktiga naturskydd som finns specificerade i översiktsplanen. Planen stipulerar att kommunens planering för skydd av värdefull natur i första hand ska utgå från utpekade helhetsområden, med särskild tonvikt på Garnsviken, Mälarens stränder, Verka-Oxunda, Lejdens hagmarker samt områden med höga skogliga värden.

Översiktsplanen pekar även ut följande åtta skyddsvärda områden som bör utredas för olika typer av skydd :

1. Garnsvikens vatten och markmiljöer
2. Skogsområden norr om Arlanda
3. Vitberget Steninge
4. Utvidgning Västerängs naturreservat
5. Lejden hagmarker
6. Oxundasjöns vatten och markmiljöer
7. Verkaåns dalgång
8. Vallstanäs skogsområde

Vidare står det följande i planen:
”I Sigtuna kommun ska arealen av skyddad mark och vatten med höga naturvärden öka. Områden som ska skyddas för framtiden ska i första hand lokaliseras inom grönstrukturens helhetsområden. Kommunens planering för skydd av värdefull natur ska i första hand utgå från lokala grönstrukturen med särskild tonvikt på Garnsviken, Verkaåns dalgång, Oxundasjöns och Mälarens stränder samt hagmarker vid Lejden. De höga värden som finns kvar i skogsmark bör skyddas med prioritering på skogarna norr om Arlanda, Vallstanässkogen och tätortsnära skogar.”

Utöver det som beskrivs i översiktsplanen föreslår Socialdemokraterna i Sigtuna kommun, i vårt kommunala handlingsprogam, att fler skyddade naturområden för det rörliga friluftslivet ska inrättas. Dessutom vill vi skapa nya naturreservat i Råbergsskogen och Vitberget.

Från V:
Vi är generellt för ökat skydd för naturområden. Men exakt vilka som ska skyddas måste bestämmas lokalt – gärna i samråd med SNF.