Referat
Omställningsgruppens i Sigtuna kommun seminarium 2010 11 20 i Märsta
”STADSBYGGNAD OCH TRAFIK I ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE ”
 
Seminariet ingår i den serie av öppna, avgiftsfria seminarier som Omställningsgruppen i Sigtuna kommun anordnar för att sprida kunskap om vårt samhälles sårbarhet inför de stora klimat/miljö/resursutmaningarna. Seminariernas innehåll är allmängiltigt men är också ”användbart” för tillämpning på det lokala planet. Den här gången handlade det alltså om ”Stadsbyggnad och Trafik” – två områden som måste samplaneras för ett uthålligt samhälle.

I seminariet deltog ett 50-tal intresserade åhörare som kommit för att lyssna på en verkligt insiktsfull skara föreläsare. Bilder som hör till flera av föredragen finns det länkar till på denna hemsida.

 • Trafik på stadens villkor  -  Björn Sylvén (konsult, journalist i trafik/planfrågor)
  Björn visade med en kavalkad av bilder och exempel från vår omvärld att bilträngsel inte går att bygga bort med fler vägar. Han visade med eftertryck hur mycket större plats och resurs som går åt i det bilberoende samhälle som senare hälften av 1900-talet lämnat efter sig jämfört med smarta stadsbyggnads/kollektivtrafiklösningar. Han pekade också på det faktum att Sverige inte ligger särskilt bra till när det gäller insikter och åtgärder för ökad kollektivtrafik. Inte minst i Frankrike och Tyskland fanns många exempel på spårvagnens återkomst med återupplivade stadskärnor och minskad biltrafik som följd. Med sin entusiasm och slagfärdighet gav Björn seminariet en riktigt bra start.

 • Hur bygga för människor?  -  Lena Steffner (arkt. SAR/MSA, tekn.dr LTH etc.)
  Lena, som driver Quality Architects AB, har en bakgrund som forskare och stadsplanerare. Hon har i sin doktorsavhandling visat att det är både möjligt och nödvändigt att mäta hur människor upplever sitt boende – trivsel, säkerhet etc.  Med den kunskapen kan man identifiera hur etablerade områden kan förbättras och nya områden utformas. Hennes validerade intervju/analysinstrument MEERCI är ett alternativ/komplement till ”experters” åsikter och tyckande om hur människor förväntas uppleva sitt boende. En sådan kunskap kan vara ett element i att bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. De exempel som Lena visade antydde att den icke funktionsuppdelade staden med rimlig storlek på husen, insprängda verksamheter och service, närhet till grönområde och kanske odlingsmöjlighet mm de facto gav en större livskvalitet är det specialiserade och storskaliga som präglade ”miljonprogrammet” och som ibland tycks leva kvar i stadsplanerarnas och byggherrarnas modeller också för framtiden.

 • Hur bygga ett uthålligt stad/land-system? – Per Berg (prof. SLU – uthållig samhällsbyggnad)
  Per beskrev med Chicago som exempel hur den spontant framvuxna staden breder ut sig på ett ohämmat sätt – särskilt med tillgång till ”fria” biltransporter - vilket leder till förslumning, trafikinfarkt, segregation, slukande av gröna kilar mm. Detta är inte uthålligt vare sig ur klimat-, energi-, livsmedels- eller social synpunkt. Som alternativ presenterade Per visionen ”Factor 5 Flow City” som innebär: en minskning till 20 % i användning av fossilt bränsle, endast 20 %  förlust av näringsämnen, en minskning till 20 % av transporternas CO2-utsläpp, en ökning av gränslinjen mellan ”bebyggt” och ”grönt” med 5 ggr,  samma sociala, organisatoriska och kulturella resurs med utnyttjande av endast 20 % av den ekologiska ”support area” som staden kräver idag.

  Per visade med exempel på hur dessa delvis samvarierande mål kunde uppnås med konkreta åtgärder av teknologisk, organisatorisk och kulturell/social natur. (Se dessa exempel på (·  Hur bygga ett uthålligt stad/land-system ur ett habitatperspektiv - Per Berg, prof. SLU (40 Mb)). Bl.a. nämndes Hammarby Sjöstad och Vancouver som exempel där den sortens tänkande varit med i processen. Ett talande exempel var hur man i Bogota genom ”återerövring” av det gemensamma utrymmet genom grönytor, bra kollektivtrafik mm lycktas öka livskvalitet och säkerhet i ett samhälle som präglats av brottslighet och våld. Ytterligare aspekter var det ömsesidiga beroendet mellan stad och land och hur det kan utvecklas. Per pekade på ett stort antal projekt som pågår i Sverige, Östersjöområdet och i övriga Europa. Nyckelord: Gränsöverskridande regioner, vikten av effektiva och attraktiva kollektivtransportnoder (för övergång mellan olika tp-medel inkl. cykel/gång), lokala (stadsdels-)noder, mm. Ett intressant exempel var det levande exemplet Hågabyn i Uppsalas utkant där Per bor och som successivt byggs upp enligt hans idéer.

 • Kollektivtrafik i en växande region  -  Stella Fare (trafikpolitiker FP, medl. SL-styrelse, mm)
  Stella gav en mycket informativ bild av hur regionens kollektivtrafiksystem de facto ser ut, de olika trafikslagens vikt, resenärernas uppfattning, hur upphandlingen av operatörer går till mm. Vi fick också en inblick i SLs/Landstingets planer och de olika pågående projekten. Dessutom gavs en bild av Stockholmregionens och Mälardalens utveckling. Se Stellas bilder på vår hemsida!  (5 Mb)

 • Kan spårbil vara en lösning? – Göran Tegnér (WSP-konsult) och Hans Lindqvist (ordf. KOMPASS-nätverket mm)
  Hans och Göran, som båda verkar inom nätverket KOMPASS (Kommuner som vill pröva spårbil), beskrev de olika processer som pågår i vårt land för att få till stånd en pilotbana där ett spårbilssystem byggs och integreras i ett verkligt trafiksystem. Staten förväntas bidra i detta projekt. Stockholm (Östra station, KHT, Universitetet mm), Uppsala (resecentrum, Akademiska sjukhuset) och Södertälje anses ligga bra till. Göran gick igenom ett antal fakta om kapacitet, kostnad, funktionalitet, miljö/klimatpåverkan mm kring spårbil och gjorde ett antal jämförelser med andra kollektivtransportmedel. Sannolikt reddes ett antal missförstånd ut. Ett huvudbudskap var att spårbil kan ha en högre konkurrenskraft vs privatbilen än hittillsvarande lösningar visat sig ha (oförändrad kollektivtrafikandel i landet sedan 50-talet – ca 20 %). Se materialet på hemsidan! Klimatet kräver en ändring av transportsystemet (7 Mb) och Spårbil kan vara en lösning,  (22 Mb)

 • Arlanda – inte bara flygplats! – Fredrik Jaresved (hållbarhetschef Swedavia)
  Fredrik beskrev flygplatsens roll i Sverige och regionen. Han utvecklade de utmaningar av klimat/miljökaraktär som både flygplatsen och flygverksamheten står inför och som formaliserats i det utsläppstak som gäller för Arlanda. Bl.a. beskrev han målbilden att Arlanda skall utvecklas till trafikplatsen ”Stockholm Nord” där olika trafikslag samverkar. Det uttalade målet för kollektivtrafikandel år 2020 är 50 %. Fredrik gick igenom de olika faktorer som påverkar utsläppen från Arlanda och de förbättringar som uppnåtts i Swedavias egen verksamhet (miljöbilar, biogas, uppvärmning/kylning via ”akvifär” i Brunkebergsåsen mm). Även flygets inverkan berördes (bränsleutveckling, ”gröna” inflygningar mm). Av de faktorer som påverkar uppnåendet av utsläppstaket är externa marktransporter den som innebär den största utmaningen. Kollektivandelen för både resenärer och arbetstagare måste öka och klimatpåverkan från använda fordon måste minska. En överraskande upplysning var att lämna/hämta-resor med bil var den enskilt största källan till utsläpp. Ett projekt som är under utveckling är införande av en ”Klimatavgift” där intäkterna oavkortat går till förstärkning av kollektivtrafiken.  Fredriks intressanta bilder (9 Mb)

 • Framtidens bilar -  Per Hultén (arkitekt, tekn.dr KTH- hållbar samhällsbyggnad mm)
  Pga. moderatorns dåliga tidsstyrning utgick detta intressanta föredrag. Pers föredrag – som kommer att bli del av senare seminarium – utgår från att privatbilism i dagens omfattning med största sannolikhet inte är möjlig. Den bilism som ändå kommer att förekomma måste vara så resurssnål och klimateffektiv som möjligt. Många teknologier prövas för att nå detta (elbil, hybrid mm). Per verkar inom ett projekt som bygger på bränsleceller som ”laddas” med flytande eller pulverformig sorbitol som kommer från skogsråvara (avverkningsrester och snabbväxande lövskog). Kommer el-bilen för att stanna?
Till sist:
Ett varmt tack till föredragshållare och åhörare som ”offrade” en hel lördag för att bidra till ökad medvetenhet om framtidens utmaningar och kommande generationers utsatthet.
 
LW nov 2010
 

Till omställningsgruppens hemsida>>