Energiplan

Ett energiplan skall visa hur kommunen möter innevånarnas behov av energi med tanke på framtida tillväxt, energikriser, prishöjningar mm samt för att möta klimatmål. Den skall visa vägen och styra mot en fossilfri, hållbar energiförsörjning i kommunen.

För närvarande har Sigtuna ingen energiplan.

Enligt en lag från 1977  skall kommunen energiplanera:

  •  1 § Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.
  •  2 § Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan kommun eller betydande intressent på energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln. Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas till vara i planeringen.
  •  3 § I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser

Goda exempel:

Se också: