Fråga till partierna ”Energi/ Hållbart byggnadssätt”

Bakgrund: Framtidens energiförsörjning inför klimathot och tilltagande brist på billiga fossila bränslen innebär stora utmaningar. Lokal, förnybar elproduktion är ett sätt att öka uthålligheten. Kravet på klimatsmarta, resurssnåla bostäder och verksamheter är ett måste för ett hållbart samhälle. All nyproduktion och upprustning av det befintliga bostadsbeståndet måste uppfylla kriterierna för minst passivhus sett i ett livstidsperspektiv. Medlen är kända, t.ex. användande av förnybara byggmaterial, installation av solceller och mycket annat.

Fråga: Är ert parti berett att verka för snabb utbyggnad av solel – på kommunens/Sigtunahems byggnader, i avtal med exploatörer och på egna hem (genom rådgivning och uppmuntrande regelverk)?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Ja, vi ser mycket positivt på möjligheten, både för kommunen och privatpersoner, att producera el med solceller. Kommunen har inte egen rådighet över elnätet, så frågan måste lösas i dialog med myndigheter och nätägare.

Från FP:
Folkpartiet har även ifråga om solel lämnat en motion till kommunfullmäktige om användning av solpaneler på kommunens offentliga byggnader, vilken tyvärr inte vunnit bifall. Till skillnad mot skydd av åkermark och stopp för rötslam tror vi dock att det finns en större enighet ifråga om solelens fördelar.

Inom den fysiska planeringen bör i detaljplaner användning av solenergi föreskrivas. Exploatörer kan till viss del åläggas att bygga in solel i sina nya byggnader.
Rådgivning och andra uppmuntrande åtgärder ska finnas på stadsbyggnadskontoret för att underlätta installation av solel även vid privat byggande (villor, radhus mm).

All energi förbrukar naturresurser, det går inte att komma runt. Därför ska vi arbeta aktivt med att minska energibehoven minst lika mycket som med produktionen. Vi måste därmed börja ställa krav på energisnålt byggande, också av hus med nära noll behov av energi för värme. Anvisningar och krav ska skrivas in detaljplanerna och andra lokala byggregler.

I sammanhanget vill vi också påpeka fördelarna med gröna tak. Genom att anlägga växtbevuxna tak minskar vi dagvattenproblemen och jämnar ut temperaturskillnader. Det ser vackrare ut och kan fungera som drag för bikolonier. I industriområden, som Rosersberg, med känsliga vattendrag är det extra viktigt. Den ökade investeringskostnaden kompenseras dessutom av en längre livslängd.

Från MP:
Ja! Miljöpartiet är mycket positiv till och arbetar oförtrutet med omställning till förnyelsebar energiförsörjning. Vi vill bilda ett energibolag som helt bygger på energi från förnybara källor som vatten, skog, vind och sol. 100% av all elproduktion och uppvärmning i Sigtuna kommun ska komma från förnybara energikällor senast 2030.

Från S:
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är positiva till att utveckla solenergi som energikälla, i den mån det är rationellt och effektivt att göra så. Vi har också tillsammans med Miljöpartiet tagit initiativ i den här frågan och ser fram emot att kunna bilda ett kommunalt energibolag för utbyggnad av solel och andra hållbara energikällor. Engagerade invånare ska dessutom kunna bli delägare i bolaget.

Därtill har kommunen genomfört en omfattande inventering av byggnader och anläggningar som är möjliga att förse med solceller – ett bra underlag för det vidare arbetet. Slutligen tycker vi att kommunen också ska arbeta aktivt med att också uppmuntra andra aktörer, privata såväl som ideella, att öka användningen av alternativa energikällor. Även SigtunaHem jobbar aktivt med dessa frågor.

Från V:
Ja, detta är viktigt. På nationell nivå vill vi förstärka stödet till solel och införa nettodebitering.

Fråga: Är ditt parti berett att verka för att krav på passivhus/aktivhus ställs i detaljplan och/eller entreprenörsavtal och/eller lokala bygglovsregler?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Nej, detta är en nationell fråga. Ny lagstiftning har fr.o.m. 2014-07-01 fråntagit kommunerna möjlighet att ställa egna, och hårdare miljökrav vid byggande.

Från FP:
Se svar på ovanstående fråga.

Från MP:
Ja, arbetet med 0-energihus måste utvecklas och följas upp över husets hela livslängd.

Från S:
Frågan är tyvärr inte helt enkel eftersom kommunens möjligheter att styra detta genom till exempel detaljplaner är starkt begränsade. Därför måste vi vara kreativa och pröva okcså andra vägar, till exempel avtalsvägen. Vår bestämda ambition är att stärka den långsiktiga hållbarheten och öka energieffektiviteten vid nybyggnation.

Från V:
Ja.