Fråga till partierna ”Hur stor tillväxt behövs/ vill vi ha?”

Bakgrund: I kommunens ÖP anges en planberedskap för 700 nya bostäder per år. Det motsvarar en befolkningsökning på 4 % per år. Om tillväxt inte matchas av tillkommande arbetstillfällen och tillkomst av effektiv och attraktiv kollektivtrafik, så är den inte hållbar. En ytterkommuns – som Sigtuna –  roll är också att andra för regionen viktiga långsiktiga värden skyddas (natur, rekreation, odling).

Fråga: I detta ljus, är – enligt ert parti – Översiktsplanens tillväxtambition för hög, för låg eller lagom?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Det reella utfallet av tillväxten är ungefär hälften ( ca 2%) av planberedskapen, och har varit så under många år. Därför anser vi att planberedskapen är lagom och hanterbar tillsammans med angiven prognostiserad befolkningsökning i ÖP 2014.
Från FP:

I kommunen råder i stort sett politisk enighet om behoven av bostäder. Urbaniseringen är ett fenomen som just nu är starkare i Sverige än i många andra västeuropeiska länder. Det beror dels på att vi genom regeringens mycket skickliga politik drabbats mindre av krisen än andra länder och dels på att vi har en lägre urbaniseringsgrad från början. Människor behöver ha någonstans att bo, i vår kommun är inflyttningen dessutom betydligt större än antalet byggda bostäder.

Ifråga om boende är också den internationella solidariteten viktig. För att fortsätta ta emot människor från vidriga förhållanden i grovt krigshärjade länder behövs bostäder.

Sigtuna kommun ska fortsatt ta sitt ansvar för bostadsbyggandet.

Från MP:
Miljöpartiet anser att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är MYCKET viktigare än tillväxt för tillväxtens skull. Förutom att vi är mittemellan två tillväxtregioner, Stockholm och Uppsala, är vi också värdkommun för en av nordens största arbetsplatser, Arlandaområdet, som avser växa ytterligare. Det är ett stort ansvar och skapar många krav som sätter hållbarhetsarbetet på prov. Bostäder och service till den växande befolkningen i Stockholms- och Uppsalaregionerna samt den ökande skaran anställda på flygplatsområdet och tillhörande logistikfunktioner är ingen enkel nöt att knäcka. Här bör regional planering spela en stor roll i bedömningen i hur den relativt begränsade byggbara ytan Sigtuna kommun har bör planeras. Med ett hållbarhetstänk i stadsplanering, där huvudsakligen stadsmässig förtätning sker, bedömer vi att tillväxtambitionen är rimlig utan att de ekologiska värdena behöver skadas.

Från S:
Vi tycker att översiktsplanens tillväxtambition ligger på en bra nivå. Socialdemokraterna värnar för en hållbar tillväxt, och där ingår naturligtvis att befolkningstillväxten måste matchas med fler arbetstillfällen, utbyggd kollektivtrafik och bostäder. Samtidigt är vi väl medvetna om att det behövs kloka avvägningar och eftertänksamhet kring samhällets långsiktiga påverkan på miljö och klimat.

Från V:
Det viktiga är att utveckla kommunen till en självständig stad med full samhällsservice och en blandning av bostäder och arbetsplatser. Då kanske tillväxtambitionen är lagom, men bör bedömas lokalt.