Fråga till partierna ”Klimatomställning”

Bakgrund: Kommunen har satt upp mål om en minskning av klimatgaser med 40 % 2020 jämfört med 1990 – ett mål som inte uppnås med nuvarande utvecklingstakt. I ett längre perspektiv är siktet ett koldioxidneutralt samhälle 2050.

Fråga: Vilka åtgärder föreslår ert parti under kommande mandatperiod för att dessa utsläppsmål skall nås?

Svar:
Från C, KD, M,SFS:
Den viktigaste åtgärden är att arbeta för en utbyggd och mer lättillgänglig kollektivtrafik och därmed minska behovet av bilburna transporter. Detta inbegriper också beteendepåverkan och en utvecklad strategi för hållbara resvanor. Den tekniska utvecklingen mot eldrivna fordon kommer också att bidra till minskade utsläpp. Kommunen ska här föregå med gott exempel och byta ut sin egen fordonsflotta mot miljövänliga alternativ.

Från FP:
Lämpliga åtgärder anser vi vara

 • Skapa förutsättningar och verka för bättre kollektivtrafik
 • Planera för bebyggelse som minimerar behov av resande med bil
 • Bygga cykelbanor med inriktning mot både lokalt cyklande och i form av supercykelvägar mellan huvudorterna i kommunen.
 • Krav på höjd energistandard på byggnader som en del av  exploateringsavtal
 • Krav på installation av solenergi där så är möjligt
 • Se till att klimatfrågorna tydliggörs i grundskoleutbildningen

Från MP:
På Miljöpartiets initiativ infördes Miljöbokslut i samband med senaste mål och budget. Detta ska utvecklas, bli mätbart och permanentas till kommande år. Under kommande mandatperiod vill Miljöpartiet etablera en koldioxidbudget för kommunen samt arbeta för en liknande process i hela länet. Koldioxidbudgeten ska vara ett stöd i arbetet mot att bli klimatneutral eller möjligen klimatpositiv (att kommunen blir en kolsänka). Utan budgeten är det lite svårt att veta var vi kan, med störst effektivitet, sätta in olika åtgärder och hur mycket vi kan förvänta oss sänka vår klimatpåverkan. Miljökommunalrådsberedningen som vi skapat ska utvecklas och breddas till att vara ett partiöverskridande miljöutskott för att säkra att arbetet med miljömålen hanteras kontinuerligt och konsekvent oavsett politisk majoritet.

Från S
I vårt kommunala handlingsprogram  lyfter vi exempelvis följande konkreta förslag för kommande mandatperiod:

 • Öka kollektivtrafikresandet och minska nyttjandet av fossilbränsledrivna fordon i kommunens verksamhet
 • Minska energi- och elförbrukning i kommunens verksamheter genom ändrat beteende och tekniska lösningar
 • Ställa hårda miljökrav vid upphandlingar och jobba utifrån livscykelperspektivet
 • Verka för att biogasproduktion etableras i kommunen och att fler försäljningsställen etableras
 • Vi ska planera samhället för kollektivt resande med strategiska gång- och cykelstråk
 • Information och inspiration till kommunens invånare och företagare om hur man kan minska sin klimatpåverkan genom ändrat beteende och tekniska lösningar
 • Kommunen ska i större utsträckning använda solenergi som energikälla
 • Arbeta med systematisk energieffektivisering av kommunens fastigheter
 • Alla hushåll skall uppmuntras att källsortera och tillgängligheten till miljöstationer ska vara god
 • Kommunen ska stimulera konsumtion och produktion av närodlade och närproducerade livsmedel.

Från V:
Vårt mål är en Stockholmsregion med nära nollutsläpp redan 2030. Det ställer krav på energieffektivisering av befintlig bebyggelse och att nya hus utan utsläpp. Trafiken måste ställas om från bil till kollektivtrafik och cykel. Energianvändningen från fossil- och kärnbränsle till vind, sol och biobränslen. Maten ska i stor utsträckning vara ekologisk och återbruk ska vara dominerande modell för avfallshantering.