Fråga till partierna ”Var skall man bygga?”

Bakgrund: I Översiktsplanen har en lång rad exploateringsområden angivits. Flera uppfyller inte de hållbarhets- och bevarandekriterier som ställts upp i samma plan, t.ex. ianspråktagande av känslig natur eller åkermark, intrång i strandskydd eller svårighet att tillgodose med bra kollektivtrafik.  Några exempel: Charlottenberg, Va Sjudargården, Steninge slottspark, Lunda/Trosta och Eneby-Ölsta.

Fråga: Vilka av dessa områden är ert parti berett att ifrågasätta/ompröva?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Av de angivna områdena är V:a Sjudargården, Lunda/Trosta och Eneby/Ölsta i ÖP 2014 betecknade som utredningsområden vilket innebär att vi först efter utredning kan bedöma en ev. omprövning. Vad gäller Charlottenberg ( F3) och Steninge Slottspark ( B5) står vi bakom att dessa områden är klassade som förändringsområden och därmed inte är aktuella för omprövning i nuläget.

Från FP:
Först skall en missuppfattning rätas ut. En markering som U-område innebär inte på något sätt att det ska betraktas som exploateringsområde och ska bebyggas. Där ska ske någon typ av utredning, skälen kan variera.

Charlottenberg är i översiktsplanen betraktat som ett F-område som idag består av spridd bebyggelse. Ett potentiellt mycket attraktivt område i närheten av kommunikationsstråket Sigtuna–Märsta som det finns goda anledningar att vidare utreda möjligheterna att bebygga med miljöanpassad småhusbebyggelse. I samband med exploateringen är stränderna speciellt viktiga, både ur rekreations- och skyddsaspekt.

Västra Sjudargården är i översiktsplanen markerad som U-område. Folkpartiet är uttalat negativa till att bygga väster om Sigtuna stad. Det står i strid med ambitionen att underlätta allmänna kommunikationer och skulle dessutom ta stadsnära naturområden i anspråk.

Steninge Slottspark är just nu på väg till antagande i KF. Vi i Folkpartiet har vid planeringen ifrågasatt områdets lämplighet för bebyggelse med hänsyn tagen till bland annat kultur- och miljöfrågor. Om inte området planeras med ett starkare medborgarinflytande, likt Sigtuna norra, bör det lämnas orört.

Lunda/Trosta är i stor omfattning stört av buller från flygplatsen. En exploatering av ett samlat verksamhetsområde kan vara tänkbar. Bostadsbebyggelse bör undvikas. Lejdens naturområde måste bevakas i sammanhanget.

Eneby/Ölsta tillhör en planeringsmodell som bygger på ett stråktänkande som ansluter framtida utveckling av bebyggelse mellan Märsta och Sigtuna. Vi ser därför i grunden positivt på etableringar av bostäder där.

Från MP:
En bra politik ska staka ut vägen in i framtiden, men ska också vara lyhörd. Man måste bestämma sig, men man ska aldrig vara så dum att man inte kan ändra sig! I framtiden anser Miljöpartiet att projekt i känsliga områden ska öppnas upp för insyn och påverkan tidigt i processen. Miljöpartiet är generellt för förtätningar av redan ibruktagen mark och motståndare till utspridd bebyggelse på jungfrulig mark, i synnerhet om området används som jordbruksmark eller har andra ekologiska värden och motverkar dessa så hårt vi förmår. Exempel på exploateringsområden som inte stämmer överens med vår vision om hållbart byggande är Lunda/Trosta samt bebyggelse längst med väg 263 mellan Märsta och Sigtuna.

Från S
Översiktsplanen gäller, och de områden som identifieras som förändringsområden och utredningsområden samt verksamhetsområden anser vi ska prövas precis utifrån det som skrivs i översiktsplanen. Det innebär att den vidare processen får ge svar på detaljfrågor kring till exempel ianspråktagande av mark, strandskydd och kollektivtrafiktillgång.

Här vill vi också betona vikten av den uppföljningsgrupp för översiktsplanen som tillsatts, där representanter från såväl majoriteten som oppositionen sitter med. Utöver politiska representanter består uppföljningsgruppen också av företrädare för olika organisationer, bland andra Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen. Denna uppföljningsgrupp kommer vara väldigt viktig för att förverkliga planens ambitioner.

Från V:
Det vi betonat i Omställningsplanen för länet är att strandskyddet måste respekteras och att man bara ska bygga där det finns förutsättningar för bra kollektivtrafik och cykelvägnät.