Möte mellan Kollektivtrafikgruppen, SL, kommunen och Arriva

Den 12 oktober 2010
Frågor och svar från drygt en timmes samtal mellan Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun och SL med kommunen och Arriva närvarande


Minnesanteckningar från kollektivtrafikgruppens möte med SL den 12 oktober 2010

Närvarande från SL

 • Thomas Fylkehed, trafikplanerare
 • Tony Karlsson , ansvarig avtal, vet om prioriteringslistan i Norrtälje
 • Valdis Girdo, ansvarar för utveckling av Märsta bytespunkt
 • Eric Hörnfeldt, arbetar med trafikplanering, hållplatser och framkomlighet

Från Arriva

 • Oscar Lewerth
 • Björn Borg

Från kommunen

 • Lars Sundblad, kommunsekreterare
 • Lars Hagman, samhällsbyggnadsförvaltningen

Från kollektivtrafikgruppen

 • Anna Holmgren
 • Kurt Frödeberg
 • Björn Lindbergson

Bakgrund
Mötet kom till stånd på begäran av kollektivtrafikgruppen, en opolitisk grupp av engagerade medborgare. Bifogat mail med frågelista skickades till deltagarna innan mötet.

Inledningsvis hälsade Thomas välkommen. SL:s mål är att kollektivtrafiken skall öka och biltrafiken minska. Kollektivtrafikgruppen uppmanas att etablera kontakt med Sigtuna kommun och tillsammans med kommunen lämna förslag på förbättringar, helst prioriterade som vidarebefordras till SL. Som lärande exempel nämndes Norrtälje, som under många år framgångsrikt arbeta med en prioritetslista som successivt betats av.

Björn informerade om bakgrunden till begärt möte. Kommunen har beslutat om ett klimatmål för 2020 på en reduktion av utsläppet på minst 40% jämfört med 1990. Drygt 90% av alla koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn enl. kommunens Klimatstrategi. Insatser för att minska fossilbränsledrivna transporter inom kommunen har därför för kommunen och dess medborgare högsta prioritet.

Översända frågor var vägledande för det fortsatta samtalet. Därför här frågorna först med svaret från SL därefter

1.     Ser SL kollektivtrafikgruppens verksamhet av värde i sitt arbete för en bättre kollektivtrafik? Om ja, vem hos SL är kontaktperson för frågor och förslag framöver?

SLs grundsyn är svar ja. Men det är många att ta hänsyn till. Samarbeta med kommunen önskar SL. Vi är tacksamma för förslag på åtgärder, helst prioriterade.

2.     Aktuell fördelning mellan andel resor med SL resp. bil med Sigtuna som startkommun jämfört med andra kommuner?

Hänvisar till SLs rapporter som vi fick pappersexemplar av och ska studera. Arriva får ersättning efter  körda kilometer???

3.     Finns mål och strategier för utveckling av kollektivtrafiken?

Mål saknas enl. SL. Betr. strategi gäller en fördelning baserat på trafikunderlaget. Kommunen nämnde som mål Verksamhetsplanen 2010-2012 perspektivmålet ”Kommunen bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle och stärker sin position som ledande miljökommun och skapar förutsättningar för att begränsa miljöpåverkan” med delmålet ”Resande med kollektivtrafik (mätetal) och ”Öka jämfört med 2009”. Att sätta in siffror, handla, ansvara och följa upp anser kommunen åvilar SL. Kollektivgruppen nämnde Helsingborg med projektet www.bussvision.se (fördubbling på tio år) som lärande exempel.

4.     Hur ställer sig SL till utbyggnad av spårbil inom Arlanda och mellan Arlanda, Märsta och Sigtuna?

Inget ställningstagande. Avvaktar resultat av testprojekt med statlig finansiering i Uppsala, Södertälje eller universitetsområdet med bl a  KTH.

5.     Hur ställer sig SL till utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda?

Idéskisser/förstudier finns inom SL. Politiker intresserade.

6.     Genomförs återkommande mätningar på antal kollektivresenärer totalt resp, på olika linjer?

Räkneverk finns på vissa fordon på olika busslinjer. Utvärderingar av resultatet görs månatligen? Antal kollektivresenärer kan beräknas.

7.     Genomförs marknadsundersökningar betr. upplevd tillgänglighet och kvalitet?

Det görs kund-/resvaneundersökningar. Se rapport.

8.     Kommer Sigtuna att få biogasbussar?

Det finns inga planer på detta för närvarande, nuvarande bränsle är etanol. Biogas (framtidens drivmedel) är en uppgift enl. SL för kommunen att verka för.

9.     Anser SL att situationen vid Märsta bytespunkt är bristfällig? När sker en ombyggnad? Kommer en temporär förbättring att genomföras?

Under 40 år har inga åtgärder vidtagits för att bygga en ny pendeltågstation. Trafikverket, före detta Banverket har gjort vissa planförslag. Inga ekonomiska medel har avsatts för ändamålet under perioden 2010- 2021!

Förslag till temporära lösningar finns inte. Kollektivtrafikgruppen får gärna komma med förslag, SL är intresserade. Kontaktperson är Valdis Girdo. Samråd gärna med kommunen. Se Trafikverkets utredning – Märsta bytespunkt.

10.  Planeras ombyggnad av Sigtuna bytespunkt?

Behandlades ej.

11.  Behövs förbättring av hållplatser (placering, utformning, hålla rent)? Finns något program?

Problemet med renhållning av hållplatserna åligger kommunen och Arriva. Arriva skall städa själva hållplatsen men inte tömma papperskorgar. Kommunen skall svara för övrig renhållning och snöröjning. Målet är att hållplatserna skall vara rena och säkra för passagerarna, med det finns brister. (Se kommunens aktuella utredning över situationen för hållplatser på landsbygden och medborgarmötet ”Trygg på hållplatser” den 18.10)

 

12.  Vid dragning av busslinjer, vilket är maxavståndet (300 m?) mellan hållplats och flerfamiljsbostad resp. servicepunkt (affär, skola, sportanläggning)?

SL anser att man får godta ett avstånd på 400 m mellan hållplatser och flerbostadshus och servicepunkter. Stämmer detta i Sigtuna?) Se närmare SLs riktlinjer.

13.  Gäller regeln att förbindelser ska finns när inflyttning sker till nytt område?

Befolkningsunderlaget i bostadsområdet är normerande. Kollektivtrafik finns därför ej i början av ett bostadsområdes utvecklig.

14.  Är SL positiv till att utveckla kvartersbussen i Märsta? Inkl. snabb förbindelse brytpunkt Märsta och Märsta centrum?

Lokalbussen i Märsta kallas för  -kvartersbuss -. Några planer för utvidgning av denna

linje finns inte och bussen skall inte ansluta till pendeltågen. Vi framförde önskemål om att bussen skall börja trafiken en timma tidigare för att resenärerna skall kunna vara vid vårdcentralen senast klockan 9. SL vill arbeta för att lösa detta problem så att vårdsökande inte skall behöva åka taxi. Utvecklad kvartersbuss viktigt för att få ner samhällskostnaderna.

15.  Hur till ringlinje i Valsta/Steninge och Sigtuna stad?

SL ser kostnadseffektivt på detta problem och inga planer finns på att införa kvartersbussar. I andra delar av kommunen. SL har grundutbudet. Arriva skulle kunna köra andra kvartersbussar men med en annan taxa.

16.  Kan SL tänka sig direktförbindelse mellan Sigtuna stad – Kista/Stockholm resp. Sigtuna stad – Knivsta – Uppsala?

Inte för närvarande men kanske i framtiden. Varför inte Arriva i egen regi?

17.  Hur till ”informationssystem” (modell stomlinjerna i Stockholm) vid Märsta brytpunkt och Sigtuna brytpunkt?

18.  Upplever SL behov av mer lättlästa tidtabeller?

Ett problem som SL inte haft kännedom om. SL informerade om att med mobilen kan man få tillgång till den information man önskar!

19.  Är SL beredd att tillsammans med Sigtuna kommun och Arriva genomföra en kampanj för ökad kollektivtrafik bland sigtunabor?

I princip ja. Med ett nytt ersättningssystem för Arriva, som är på gång så skulle en kampanj bli vinna – vinna satsning för all partners.

20.  Är SL beredd att bidra till information till kunderna om kollektivtrafikändringar i lokala media och informationstavlor?

I princip ja. SL Återkommer.

Sammanfattning
Vi tre från kollektivtrafikgruppen upplevde ett positivt gensvar på gruppens engagemang och vi anser oss har fått de personliga kontakter gruppen behöver det fortsatta arbetet.

Vi kommer att arbeta fram ett förslag till åtgärdsprogram där vi prioriterar de olika åtgärderna modell Norrtälje. Vi kommer att kontakta för att ta del av deras erfarenheter. Bland de åtgärder vi prioriterar är förslag till temporär förbättring av Märsta bytespunkt, kvartersbuss i Märsta, Valsta och Sigtuna samt att fastställa en ”vägledning” med mål och strategi för utveckling av kollektivtrafiken modell Helsingborg.

”Bakgrund, mål och strategiska åtgärder för en bättre kollektivtrafik – vägledning för kollektivtrafikgruppens förändringsarbete för uthållighet” lämnades till mötesdeltagarna och bifogas nedan.

 

Från: Björn Lindbergson [mailto:bjorn@lindbergson.se]
Skickat: den 30 september 2010 17:03
Till: ’Thomas.Fylkehed@sl.se’
Kopia: ’per.ekberg@sl.se’; ’lars.sundblad@sigtuna.se’; ’Lars Hagman’; ’oscar.lewerth@arriva.se’; ’kampasten2@yahoo.se’; ’Kurt Frödeberg’; ’kerstin.mi.lindgren@telia.com’; ’l.weden@telia.com’; ’Karolina Windefalk’; ’larsgunnar.bravander@bredband.net’; ’carlgunnar.jansson@tele2.se’; ’r.brunnberg@hotmail.com’
Ämne: SLs möte med Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun

Hej Tomas!

Ang. möte SL – kollektivtrafikgruppen i Sigtuna den 12.oktober kl 13 00 – 13.45.

Tack för tillfället att ställa ett antal frågor och diskutera några så långt vi hinner. Mötet ger oss i kollektivtrafikgruppen viktigt grund för vårt fortsatta arbete.

Kollektivgruppen i Sigtuna är en opolitisk medborgardriven grupp för ökat kollektivt resande och minskad biltrafik. Gruppen består av tio kommuninnevånare som samlar in förslag till förbättringar, bidrar till att de besvaras samt i samarbete med medborgarna verkar för att volymen fossilbränsledrivna transporter reduceras.

Från kollektivtrafikgruppen kommer tre personer; Anna Holmgren och Kurt Frödeberg, båda med många års erfarenhet av arbete för en bättre kollektivtrafik i kommunen samt Björn Lindbergson. Vi tre har inför mötet sammanställt bifogade frågor.

Vi har tagit del av SLs ”Remiss inför trafikändringar 2011” och Sigtuna kommuns ”Yttrande över förslag till trafikändringar i SL trafiken 2011”. Vi delar de av kommunen framförda synpunkter.

Har ni några frågor inför besöket kontakta Anna tel nr 592 559 50 eller Kurt tel nr 591 143 93 , alternativt via e-post ovan.

Med vänlig hälsning

Kurt Frödeberg                Anna Holmgren               Björn Lindbergson

 

2010-09-25                                                                                                                bilaga

Frågor från kollektivtrafikgruppen i Sigtuna.

Frågor för ett ja eller nej

1.    Ser SL kollektivtrafikgruppens verksamhet av värde i sitt arbete för en bättre kollektivtrafik? Om ja, vem hos SL är kontaktperson för frågor och förslag framöver?

2.    Aktuell fördelning mellan andel resor med SL resp. bil med Sigtuna som startkommun jämfört med andra kommuner?

3.    Finns mål och strategier för utveckling av kollektivtrafiken?

4.    Hur ställer sig SL till utbyggnad av spårbil inom Arlanda och mellan Arlanda, Märsta och Sigtuna?

5.    Hur ställer sig SL till utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda?

6.    Genomförs återkommande mätningar på antal kollektivresenärer totalt resp, på olika linjer?

7.    Genomförs marknadsundersökningar betr upplevd tillgänglighet och kvalitet?

8.    Kommer Sigtuna att få biogasbussar?

9.    Anser SL att situationen vid Märsta bytespunkt är bristfällig? När sker en ombyggnad? Kommer en temporär förbättring att genomföras?

10. Planeras ombyggnad av Sigtuna bytespunkt?

11. Behövs förbättring av hållplatser (placering, utformning, hålla rent)? Finns något program?

12. Vid dragning av busslinjer, vilket är maxavståndet (300 m?) mellan hållplats och flerfamiljsbostad resp. servicepunkt (affär, skola, sportanläggning)?

13. Gäller regeln att förbindelser ska finns när inflyttning sker till nytt område?

14. Är SL positiv till att utveckla kvarterslinjen i Märsta? Inkl. snabb förbindelse bytespunkt Märsta och Märsta centrum?

15. Hur till ringlinje i Valsta/Steninge och Sigtuna stad?

16. Kan SL tänka sig direktförbindelse mellan Sigtuna stad – Kista/Stockholm resp. Sigtuna stad – Knivsta – Uppsala?

17. Hur till ”informationssystem” (modell stomlinjerna i Stockholm) vid Märsta brytpunkt och Sigtuna bytespunkt?

18. Upplever SL behov av mer lättlästa tidtabeller?

19. Är SL beredd att tillsammans med Sigtuna kommun och Arriva genomföra en kampanj för ökad kollektivtrafik bland sigtunabor?

20. Är SL beredd att bidra till information till kunderna om kollektivtrafikändringar i lokala media och informationstavlor?

Frågor som vi önskar diskutera:

1.    SL.s syn på bussterminal och pendeltågstation i Märsta.

a. När beräknas att det skall ske en ombyggnad av stationsområdet?

b. I avvaktan på en ombyggnad erfordras en temporär förbättring.
Det går inte att låta resenärerna fortsätta att åka kollektivt om man inte gör en lösning som förbättrar nuvarande förhållande.

Behov av förbättringar innan en permanent lösning kan åstadkommas.

En anpassad uppvärmd vänthall för resenärer med pendel och fjärrtåg som även kan brukas av bussresenärer vid långa väntetider.

Om så är möjligt bör bussarnas uppställningsplatser göras om så att förarna har uppsikt mot ankommande pendeltågsresenärer.

En effektiv skyltning över bussarnas uppställningsplatser

En elektronisk informationstavla med bussarnas avgångar som även kan delge störningar i buss och tågtrafiken

Alla bussar som ansluter Märsta station bör ha en hållplats som släpper av passagerarna så att de får så kort gångväg som möjligt till pendeltågen.

2.    Zonindelningen.
Gällande zonindelning som reglerar resekostnaderna missgynnar de som bor i Märsta och Sigtuna. En justering bör göras så att det är möjligt att resa från Märsta till Väsby på två kuponger.

3.    Utbildning av personal som har direktkontakt med de resande. Denna personal skall alltid ge god servis till resenärerna.
Bussförarna skall följa trafiksäkerhetsverkets föreskrifter gällande fordons framförande.
Alla bussförare skall ha kunskap i hur man handlar vid inträffad trafikolycka såsom omhändertagande av passagerare och ombesörja att de vid behov får hjälp och skydd.

4.    En direktbusslinje emellan Sigtuna stad och stockholmsområdet. Swebus?

5.    Anordna en bra ”koppling” emellan Märsta station och Märsta centrum.

6.    Samordna ett kollektivtrafiknät mellan Sigtuna – Knivsta – Uppsala. Swebus?

7.    Hur ser SL på att bidraga med en förbättrad kollektivtrafik genom anläggande av ett spårbilsnät mellan Märsta och Arlanda flygplats.

8.    Det är nödvändigt att förbättra tryggheten och säkerheten vid busshållplatserna och anordna övergångsställe vid ett flertal hållplatser.

9.    Minskat avstånd mellan hållplatserna i de tätbebyggda områdena.

10. Många hållplatser skulle kunna förbättras för de resande om de justerades så att de inrättas efter resenärernas behov och säkerhet.

11. Då ett nytt bostadsområde etableras bör det i och med att inflyttning sker angöras med kollektivtrafik.

 

2010-09-25

Bakgrund, mål och strategiska åtgärder för en bättre kollektivtrafik
Vägledning för kollektivtrafikgruppens förändringsarbete för uthållighet.

Bakgrund
Sigtuna kommunfullmäktige beslutade i mars 2010 att ”utsläppen av koldioxid från all verksamhet inom Sigtuna kommuns geografiska område (exkl utrikes flyg) skall år 2020 vara minst 40 procent lägre än 1990.”

Från ”Klimatstrategin för Sigtuna kommun” (2009) framgår att citat ”drygt 90% av alla koldioxidutsläpp i kommunen kommer från transportsektorn”. En förändring från biltrafik mot kollektivt resande bör för ekokommunen Sigtuna vara den högst prioriterade åtgärden!

De övergripande ambitionerna för en uthållig samhällsplanering för att möta klimatmålet är att

 • begränsa det totala transportbehovet
 • öka möjligheterna att tillgodose en relativt stor del av transportbehovet till fots och cykel
 • eftersträva att transportbehovet kan tillgodoses med kollektivtrafik i stället för med bil
 • eftersträva spår före väg

Sedan många år tillbaka ligger Sigtuna dåligt till när det gäller andelen kollektivresor jämfört andra kommuner i länet.

Kollektivtrafikgruppens uppgift
Uppgiften för kollektivtrafikgruppen, opolitisk och medborgardriven, är att bidra till en förändring från biltrafik mot kollektivt resande.

Gruppen samlar in förslag till förbättringar, bidrar till att de besvaras samt genom olika insatser i nära samarbete med kommunledningen och medborgarna verkar för att volymen fossilbänsledrivna persontransporter reduceras.

Mål, mätbara (inspiration Helsingborg www.helsingborg.se/bussvision )
1. En fördubbling av kollektivtransporter under perioden 2010 – 2020, Det innebär en ökning av antal resande från ? till ? (2020)
2. El- alternativ biogasdrift.
3. Utbyggnad av spårbil Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna stad
4. Roslagsbanan utbyggd till Arlanda med spårbil fram till slutmål
5. Ökad kvalitet och tillgänglighet, upplevd

Mätning av mål
1. Antal resor
Löpande mätning av antal påstigningar
2. Marknadsundersökning (vartannat år)
Undersökning av attityder till och kunskaper om kollektivtrafiken samt kartläggning av kollektivtrafikens marknadsandel

Strategiska åtgärder (för tillgänglighet och kvalitet)
– Utrustning för att löpande mäta antal påstigningar (= antal resande)
– Biogasdrivna bussar
– Ombyggnad av Märsta brytpunkt och Sigtuna brytpunkt
– Hållplatsernas placering, utförande och renhållning. Placering max 300 m från flerfamiljeboende
– Linjedragningar för kortare restid och hållplats max 300 m från flerfamiljsboende och servicepunkter
– Service-/ringlinjer/kvartersbuss i Märsta, Sigtuna stad och Valsta/Steninge (?)
– Direktbussar Sigtuna – Kista, Sigtuna – Uppsala
– Turtäthet
– ”Informationssystem” vid brytpunkt Märsta, Märsta centrum och Sigtuna stad
– Tidtabeller, lättlästa
– Kampanj för ökat kollektivresande
– Information, regelbunden i lokala media under ”Kollektivtrafiken informerar”
– Kollektivtrafik till samtliga skolor
– Samverkansformer mellan kunder/kommuninnevånare och SL

Kommentera