Odling/livsmedel

Mat, luft och vatten är grundförutsättningen för våra liv! Från ”jord till bord” åtgår i genomsnitt tio kg olja för att få fram ett kg mat. Detta är inte uthålligt! Mat med mycket begränsad insats av olja gör livsmedelsförsörjningen till ett prioriterat område för den kommunala verksamheten.  Framtida brist på billig, oersättlig olja ställer omedelbara krav på att utveckla närproducerad mat och starkt ökad självförsörjningsgrad.  Inriktning mot närproduktion ökar antalet arbetstillfällen. Gunnar Lindstedt skriver i sin bok ”Olja” att antalet ”jordbrukande” människor i befokningen om 10 år kommer att uppgå till minst en miljon. I grova drag en tio-dubbling.

För utveckling av ”närproducerat”, ”ekologiskt” och ”rättvist” livsmedel ska erfarenheter från den framgångsrika lanseringen av fair trade till stöd för produkter (i utvecklingsländer) i kommunens regi med märkning och kampanj tas tillvara för att stödja ”närproducerat”. De Goda Exemplen Grogruppen Växtnära, (klick) Märsta pastorat samt Grön integration (klick) Skalmsta gård, är viktiga exempel på verksamheter som leder till utveckling av ”närproduktion”, som tillika skulle komma i åtnjutande av ”fair trade” stöd.

Omställning Sigtuna står i startgroparna för konceptet ”Sigtuna-märkt Närmat”. Projektet inleddes med medborgarmötet ”Framtidens fossilfria Ekebygård” på Märsta bibliotek under våren 2011 och fortsatte med två studiebesök på försöksgården Ekeby Gård i september. Projektets syfte är att främja lokal matproduktion och jobba fram ett starkt skydd av åkermark i Sigtuna kommun. Närproducerad, ekologisk matförsörjning med lokal tillvaratagande av näringsämnen anser vi har en nyckelfunktion för att skapa ett uthålligt samhälle. Därför hör ärendet definitivt hemma i ”översiktsplaneringen” – ett begrepp som alltmera missvisande eftersom det handlar om att planera för uthållighet, ett nytt och övergripande fokus för den kommunala verksamheten. En uthållighetsplan med årlig uthållighetsbudget behövs.

För information Gustaf Delin gustaf.delin@tele2.se eller Björn Lindbergson, bjorn@lindbergson.se

Kommentera