Presentationer av inledarna vid seminariet ”SLUTA PRATA – BÖRJA GÖRA!”

Jan Eksvärd

Jan Eksvärd är en mycket modest person. Han söker inte strålkastarljuset!
Men all erfarenhet säger att Jan är en obestridd utvecklingskraft inom svenskt jordbruk – med inflytande långt över Sveriges gränser. Vid internationell anknytning!
Jan är miljöchef på LRF
Viktigast för oss just nu är att han är en extremt kompetent expert på s.k. hållbarhet, och en nytänkare.
Nytänkande i en intresseorganisation är inte det lättaste. Det kräver gedigen sakkunskap, social kompetens, mod och politisk fingerfärdighet.
Jan har mycket av  detta.
Jan Eksvärd menar (några viktiga exempel)
att närproducerad mat minskar miljöpåverkan
viktigt att utbilda konsumenten att välja livsmedel: ”rättvisemärkt”, ”närproducerat”, ”ekologiskt”, ”svenskt”
att slammet från reningsverken måste ut ur hanteringen
att GMO är att spela rysk roulette – det gäller att tänka efter före.
Jan har ställt upp för OMSTÄLLNING SIGTUNA tidigare. Hans stöd känns uppmuntrande och mycket värdefullt! Tack för att Du är här idag!

Fråga till Jan:
Är vårt lands BEREDSKAP när det gäller LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN god?
Vad pågår för att höja den? Vilka initiativ, projekt, ser Du själv som oundgängliga? Hur kan vi vanliga omställningsintresserade göra en insats? Konkreta förslag?

Christina Schaffer

Träffade Christina första gången långt in i den Västmanländska urskogen nära Kopparberg där hon just satt upp en ”försöksgård” för ”agroforestry” (kombinera träd och buskar med trädgårds/jordbruk). Hon är en sann entreprenör d.v.s. hon är duktig på att ”företa sig” – gärna något nytt. Från akademin till modernäringen.

Christina är kursutvecklare vid fakulteten för fysisk geografi vid Stockholms Universitet och utvecklar där en kurs i Hållbart Entreprenörskap. Tidigare har hon varit bl.a. kopplad till Stockholm Resilience Center – men har övergått från mest teori till teori och praktik genom att leda en kurs fokuserad på STADSODLING i Stockholm. Eller uttryckt som att få ”gröna-vågare” att stanna i stan.
Både ”agroforestry” och stadsodling är vägar att befrämja ekologisk uthållighet i samhället och lokal livsmedelsförsörjning – något som Omställningsrörelsen ser som absolut nödvändiga förutsättningar för HÖG BEREDSKAP för att säkra maten (kanske inom snar framtid) när oljan blir knappare och konsekvenserna av rovdriften på naturen blir uppenbara för flera.

Christina är ett utmärkt exempel på vad vi andra har skulle kunna göra: ”Gräv där Du står – gärna i Stadsparken eller den egna trädgården”. Det behöver inte vara märkvärdigare än så för att ”sluta prata – börja göra!”

Fråga till Christina:
Vilka erfarenheter är viktigast för Dig – omställningsintresserad som Du är – när det gäller att bidra till ökad hållbar lokal livsmedelsproduktion? Vilka initiativ, åtgärder, handlingar, skulle Du vilja råda oss att förbereda, ta itu med, för att bidra till ökad lokal självförsörjning? Vilken roll kan stadsodling spela för ökad BEREDSKAP?

Artur Granstedt

Artur Granstedt är en riktig långvägare! Han har varit aktiv och bland de ledande när JÄRNA utvecklades till – kanske Sveriges ledande samhälle när det gäller överlevnadsförmåga, självförsörjning med livsmedel, livsstilsutveckling.
Han kommer förhoppningsvis att ge glimtar från detta, som andra samhällen förmodligen måste lära sig av om barn och barnbarn skall ha en ”hygglig” framtid (i vart fall när det gäller ”livets nödtorft”).
Artur är en av ”fyrbåkarna” när det gäller att ”tänka efter före” och att helst komma till handling ”före istället för efter”.

Han är engagerad i Stiftelsen Biodynamiska _Forskningsinstitutet med BERAS som huvudnummer. BERAS betyder: Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society/ – utställning i möteslokalen!!)

Den självförsörjande gården, förebild för framtida resurshushållande och miljövänligt jordbruk i Östersjöregionen
Vägar att sluta kretsloppen för uthålligare miljö och hushållning med ändliga resurser
Lokal producent- och konsumentsamverkan som framtidsmodell för ett uthålligt samhälle.

En fråga till Artur:
Kan man säga att Järna som samhälle är något av en förebild för det framtida uthålliga samhället när det gäller livsmedelsförsörjning? Du som har varit med ganska länge? Vad kan vi andra lära?

MATS OLSSON/Kristina Belfrage

”Bonde, framtidsforskare och visionär”
Så blev hon presenterad i en skrift för några år sedan.
Hon driver en försöksgård, Ekeby, i Roslagen norr om Norrtälje. Det skall hon bli docent på vid SLU. Hon handleds av professor Mats Olsson.

Ekeby är en projekt- och forskningsgård för småskaliga produktionssystem. Kristina vill hitta metoder att driva ett jordbruk utan fossila bränslen, växtgifter, handelsgödsel = inte tära på naturens resurser = kretsloppsanpassat med andra ord.

I detta har hon sparring av professor Mats Olsson, Institutionen för mark och miljö vid SLU (och en massa annat som den intresserade kan googla fram själv). Mats vet ganska mycket om t.ex. markanvändning, mark- och vattenkvalitet. Stor internationell erfarenhet.
Som deltagare i studiebesök på Ekeby lär man sig att här är det fråga om att odla efter hur landskapet och dess jordar är beskaffade. (Titta på en jordartskarta – och man tror att det är en bild av fläcktyfus som har fått mässling och scharlakansfeber på en och samma gång!) Det är hur man odlar optimalt på sådant – alltså något långt ifrån vad dagens normala jordbruk kan klara! Det är närmare Trädgårdsskötsel!

Det man gör på Knutby är förmodligen framtidens jordbruk vare sig vi vill eller inte. Alltså hög tid att ÖKA BEREDSKAPEN eftersom en omställning här inte görs på en dag! Christina och Mats ägnar sig åt att skapa ett föredöme, en användbar modell.

Fråga:
Vad tror ni om möjligheterna att vi i Sverige i tid kan ställa om till framtidens jordbruk när/om anledning att göra detta blir uppenbar? Hur mycket BEREDSKP har vi?

Gun Eriksson

Garvad i det partipolitiska spelet både på riks- och kommunal nivå. Har varit statssekreterare i Näringsdepartementet och Finansdepartementet och kommunalråd i Sigtuna. Nu är hon ordförande i Kommunfullmäktige.

Gun läste en av de första universitetskurserna i miljövård som gavs – slutet av 60-talet. Det intresset har hängt med till den dag som idag är. Hon är i grunden ämneslärare i NO-ämmnen. Det förklarar hennes positiva inställning till Omställningsrörelsen

Gun är en aktiv kraft bakom ”Sigtuna Fair Trade City”.
Alla vet vad Fair Trade är. Det handlar om rättvisa och stöd till småföretag i s.k. U-länder. Och vad har det med Sigtuna i ett ”rikt” industriland att göra?

Vår tanke är att det koncept som ligger till grund för Fair Trade mycket väl skulle kunna göra tjänst i ett Sverige som plågas av brist på fossila bränslen, där omställning är nödvändig, där lokal försörjning och lokal företagsamhet får ökad betydelse. I ett övergångsskede mellan beroendet av ett storskaligt, globaliserat näringsliv och ett lokalt ”självförsörjningssamhälle” måste omställningen kunna underlättas och många svårigheter kunna undvikas om något i stil med Fair Trade-sysnsättet kunde appliceras – ”Fair Transition”, ”Rättvis omställning”…..

Gun kunde storsint tänka sig att spekulera med uppslaget.

Fråga till Gun:
Vilka bedömningar och ev. slutsatser har Du kommit till så här långt?

Tillbaka