Processen från vision till verklighet

Hur ställa om?

Det vi gör nu är helt nytt, det finns ingen plan, inget facit. Vi får experimentera och lära oss på vägen. Men det finns många som har utvecklat olika lösningar – goda förebilder som vi kan kopiera, exempelvis för energi, mat, jordbruk, transporter, företagande, produktionsmetoder, avfall, lokal ekonomi, jämlikhet, naturskydd, demokrati mm. Länkar finns bl a på www.omstallningsigtuna.se, Goda Exempel. Helhetssyn, tvärvetenskaplighet och bred politisk förankring är nödvändiga.

Processen från vision till verklighet:

Övergången till en hållbar kultur och ett uthålligt samhälle omfattar bl a olika element:

  • En Vision anger riktningen, t ex fossilfritt. Framtidsbilder fyller på med detaljer. Alla kan jobba med att utforma framtidsbilderna som leder oss i mål.
  • Mål ger mätbara resultat. Vi ersätter t ex tillväxt med mer relevanta hållbarhetsmål såsom minskat fossila bränsle, avfall och ekologiskt fotavtryck och ökad hälsa. Livskvalitet, biologisk mångfald och odlingsbar mark/person m fl mått bör öka.
  • En uthållighetsplan sätter ramarna för långsiktig utveckling. Därunder ligger en översiktsplan, energiplan, livsmedelsplan, jordbruksplan, trafikplan, avfallsplan m fl som styr respektive område och bidrar till dem övergripande målen. Läs mera i Planer.
  • Handlingsplaner och åtgärdsplaner ger konkreta förslag samt något handfast som olika intressenter kan diskutera och ta ställning till. Läs mera i Planer.
  • Verksamhetsplaner/budget styr årets arbete t ex i kommunen. Åtgärder från olika områden t ex energi, livsmedel osv bakas in i årets budget. Uppföljning mot mål visar hur omställningen mot uthållighet fortskrider.
  • Lokaldemokrati tar tillvara kreativa krafter och erfarenheter och ser till att alla inkluderas. Se Goda exempel: Lokaldemokrati.
  • Samarbete. Till exempel samarbetar Omställning Sigtuna med kommunen och med ett flertal fristående lokala grupper inklusive Naturskyddsföreningen, TrafikgruppenSigtuna Solkraft och Sigtunastiftelsen.

Omställning på alla nivåer:

Goda exempel:

Läs mera på Goda exempel under ämnen energi, transport, jordbruk m fl.

Se också: