Protokoll 2016/2017

OS årsmöte 2018
Årsmötesprotokoll
Inbjudan o Dagordning årsmöte 2018
OS Verksamhetsberättelse för år 2017

OS årsmöte 2017
Protokoll fört vid årsmötet den 19 mars 2017
Verksamhetsberättelse för 2016
Konstituerande möte 19 mars
Reviosionsberättelse 2016
Ekonomisk berättelse 2016

OS årsmöte 2016
Årsmötesprot alt IJ 29 mars rev RB 2 april slutl dok
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse år 2015
Bilaga 2 Ekonomisk berättelse 2015
Bilaga 3 Revisionsberättelse 2015
Bilaga 4 Förslag till nya projekt

OS årsmöte 2015 protokoll 

Senaste mötesanteckningar

Omställning Sigtunas styrelsemöte den 6 december 2017, en sammanfattning

 

Verksamheter

Projektet Local Food Nodes (tidigare kallat ”Sockenmagasinsprojektet”)

Vi kan sannolikt få ett bidrag till projektet som uppgår till max 30 000 kr.

Beslut

 • Peter tar förnyad kontakt med Åsa Pettersson på länsstyrelsen.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet (Ag)                                                                              

Matz rapporterade att fältarbetena nu avslutats.

Beslut

 • Matz fortsätter samarbetet.
 • OS jobbar vidare med att lista lämpliga gymnasiearbeten för årskurs tre. Vi ska denna gång föreslå ämnesområden/projekt i en mer detaljerad modell. Presentation av våra förslag görs i maj på skolans ”introduktionsdag för gymnasiearbeten ”.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Minnesanteckningar från Wenngarnsmötet den 14 november har ännu inte redovisats.

Beslut

 • Mats kontaktar Christer för att få information om projektläget.

 

Filmkvällar

Al Gores film nummer två, ”An Inconvenient Sequel”, en efterföljare till hans första film ”An Inconvenient Truth”, kommer att visas på Gröna Ladan den 21 febr. Filmen handlar bland annat om vad som hänt de senaste åren och Al Gores möten med världens ledare.

Beslut

 • OS medverkar i projektet och bidrar med 1 000 kr till kostnaderna.

 

Frö- och odlingsseminarium

Anders rapporterade om det planerade seminariet och tre ”fröbytardagar”. Seminariet genomförs den 6 mars på biblioteket på Stiftelsen.

Beslut

 • Peter informerar Odlingsgruppen om projektet (Gunnel Petersson).

 

Ekonomi

Kvar i kassan finns just nu 6 000 kr. 1 000 kr återstår till att täcka kostnaderna för årsmötet.

 

 Planering av årsmötet 2018

Hänvisande till förd diskussion om fortsatt samarbete med NF (se nedan under Övriga frågor) bordlades frågan tills vidare.

 • Övriga frågor

Fortsatt diskussion om samarbete med NF

Föregående mötes diskussioner om utökat samarbete med NF återupptogs. Mats har diskuterat med några inom NF:s styrelse, bland annat ordföranden, Tove Björlin. Dessa lämnade positiva svar om ett utökat samarbete och en eventuell sammanslagning av föreningarna. Alternativet till denna lösning är att vi försöker fortsätta vår föreningsverksamhet som idag, men att vi planerar för en större samverkan än vi har nu.

 

För- och nackdelar med de olika alternativen diskuterades.

1) Vi konstaterade att vi i dagens läge har stora svårigheter att hitta nya personer som är intresserade av att delta i såväl verksamheten som i styrelsearbetet under nästa verksamhetsår. Genom ett samgående med ett NF, som har mycket stort antal medlemmar, breddas underlaget med personer som vill arbeta med omställningsfrågor.

 

2) Föreningarnas verksamheter har till viss del likartade mål. NF har till stor del en verksamhet som strävar mot folkbildning om naturen i sin helhet. Detta sker genom seminarier, utflykter med olika teman, filmkvällar, temadagar mm. OS verksamhet uttrycker sig i genomförande av seminarier, påverka människor och kommuner att hushålla med naturens resurser, informera om åtgärder som kan ge en positiv omställning till ett nytt samhälle med begränsade resurser, starta lokala projekt som är enkla att genomföra i samhället etc.

 

3) Föreningarnas verksamheter kan därför betraktas som mycket närbesläktade även om dessa i ”ytterkanterna” skiljer sig en del. En sammanslagning kan dock i stor omfattning berika den totala verksamheten

 

4) Det bör poängteras att NF ingår i en riksorganisation och att omställningsfrågorna därför måste underkasta sig riksorganisationens förhållningssätt. Dessutom har Naturskyddsföreningen Sverige, på sin rikskonferens i somras, diskuterat arbetsområdet ”Omställning till ett hållbart samhälle”.

 

Praktiskt skulle vår verksamhet kunna överföras till NF där vår verksamhet drivs inom ett separat arbetsområde som endast arbetar med omställningsfrågor. En av personerna i gruppen borde vara medlem i styrelsen eller ha en adjungerande funktion med funktionsansvar för arbetsområdet.

Beslut

 • Någon/några från OS (t ex Mats, Peter och Matz) deltar i NF:s styrelsemöte den 12 december vid den punkt som berör sammanslagningen.
 • Beroende på utfallet av detta möte beslutar styrelsen om vårt fortsatta arbete vid styrelsemöte.

 

 Nästa styrelsemöte

Beslut

 • Beaktande uppkommen diskussion om samarbete/överförande av föreningen till NF hålls nästa styrelsemöte redan den 15 december kl 1400, plats Stiftelsen.

 

 

Styrelsemöte den 16 november 2017, sammanfattning

 

Närvarande

Från styrelsen: Mats Olsson ordf, Rolf Brunnberg sekr, Peter Hazelius och Matz Norling

Adjungerade: Anders Claesson och Björne Olsson.

 

 • 4Verksamheter

Projektet Local Food Nodes (tidigare kallat ”Sockenmagasinsprojektet”)

Överenskoms på Wenngarnsmötet den 14 okt att OS tar fram ett förslag till ansökan om kommunens medverkan som redovisar projektupplägget, mål, budget med mera. Diskuterades frågor kring operatör/samordnare, finansiering av en uppstartad verksamhet, frivilliga engagemang mm.

Beslut

 • Peter och Matz tar fram ett förslag till projektupplägg/ansökan till kommunen. Detta skickas till Karsten Bjärbo som för frågan vidare till politisk beredning.
 • OS engagemang sträcker sig till den tidpunkt när projektet övergått till en egen fungerande verksamhet.
 • Ett alternativ för att lösa finansieringsfrågorna är att starta ett separat Leader-projekt. Vi avvaktar först svaret från kommunen om deras intresse att medverka.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Avsikten är att nu genomföra en work shop på Wenngarn för att påverka de politiskt styrande i samhället på kommunal nivå.

Beslut

 • Förutsätts att en arbetsgrupp tillsätts som utreder vad som behöver och kan genomföras.
 • Arbetsgruppens sammansättning föreslogs vara Christer L, Matz N, Peter H och Björne O från OS sida samt politiker från kommunen.
 • Förutsätts att kommunen svarar för alla kostnader för att genomföra projektet.
 • OS medverkar i ett initialt skede för att påbörja en fungerande verksamhet.
 • Boo Östberg ombeds innan mötet att skissa på ett tänkbart scenario.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet (Ag)                                                                              

Matz rapporterade från pågående projekt som handlar om giftspridning i Oxundasjön och Mälaren. Vi diskuterade också fortsatt arbete med gymnasiet. Peter rapporterade från ett möte med skolan inom de så kallade ”Draknästet”.

Beslut

 • OS kontaktar gymnasiet om medverkan vid uppstarten med 2:orna i maj.
 • Vi tar fram och redovisar mer konkreta ämnesområden till den träffen.
 • Alla redovisar några förslag till tänkbara projekt vid vårt nästa möte.

 

Fröprojektet

Genomförs tillsammans med Stiftelsen. Sven Secher kommer att anlitas som föredragshållare. Anders Claesson svarar för genomförandet.

 

 • 5 Hemsidan.

Matz har lagt in PP-bilderna från trafikseminariet.

 

 • 6 Ekonomi

Peter rapporterade att det finns cirka 5 000 kr kvar i kassan.

 

 

 

 • 7 Planering av årsmötet 2018

Diskuterades om lämpligt ämne för ett föredrag före själva årsmötet. Ett samarbete med Naturskyddsföreningen (NF)  kan vara en fördel.

Beslut

 • Mats kontaktar NF om ett eventuellt samarbete.
 • 8 Övriga frågor

En övrig fråga anmäldes – Ett mer omfattande samarbete med NF.

Beslut

 • Mats kontaktar NF i frågan.

 

Kortisprotokoll från styrelsemötet den 15 maj 2017

 • 4 Den ekonomiska ställningen

Peter rapporterade att inga större ekonomiska transaktioner genomförts sedan det föregående styrelsemötet.

5 Hemsidan.

Ingen förändring av hemsidan har gjorts sedan föregående styrelsemöte.

 

 • 6Verksamheter

Sockenmagasinsprojektet      

Jordbruksverket har bidragit med 15 000 kr till projektet. Detta belopp kan möjligen räcka till att driva verksamheten i en begränsad form. Inga ytterligare medel är att vänta från jordbruksverket.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet (Ag)                                                                              

Matz redovisade sitt framtagna förslag till vår presentation.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Vi avvaktar Christers redovisning av dagsläget för projektet innan projektet drivs vidare.

 

Filmkvällar

Anders har fått information från Henrik Ekman på SVT om en ny film. Filmen verkar intressant för visning till allmänheten. Planerad tid är onsdagen den 18 oktober kl 19 – 21 på stiftelsen.

 

Odlingsgruppen

Inget nytt från gruppens verksamhet redovisades.

 

Kommande seminarier

Lars Wedén redovisade ett förslag till genomförande av ett trafikseminarium i höst, förslagsvis 2 – 15 oktober. ”Hur och när blir persontrafiken hållbar?”.  Lars kan även planera och genomföra information till Arlandagymnasiet inom ämnet ”Räcker maten”.

 

 • 7 Övriga frågor

1 Ansökan avseende vår generella verksamhet har ännu inte lämnats in till Leader.

Peter reviderar och slutför tidigare framtagen ansökan.

2 Ara tog upp en fråga om kompostering av hushållsavfall.

3 Peter redovisade ett förslag till hur vi skulle kunna få fler medlemmar till föreningen.

 

Kortisprotokoll från styrelsemötet den 24 april 2017

Närvarande

Från styrelsen: Mats Olsson ordf, Rolf Brunnberg sekr, Peter Hazelius, Matz Norling och Marina Ekdal.

Adjungerade: Anders Claesson

 

 • 4 Den ekonomiska ställningen

Rapport från Peter:

Intäkterna ack 30/3 ( medlemsavgifter)  uppgick till 1 600 kr och kostnaderna till 6 962 kr. Peter går ut med en påminnelse till medlemmar som än inte betalat medlemsavgiften för 2017.

 

 • 5 Hemsidan.

Matz rapporterade att han ”städat” hemsidan efter årsmötet. Han föreslog att vi borde beskriva vår verksamhet på ett tydligare och på ett mer konstruktivt sätt.

 

 • 6Verksamheter

Sockenmagasinsprojektet      

Peter kontaktar Gun E, Boo Östberg och Karin Eksvärd för att diskutera situationen.

Peter förbereder ett ansökningsunderlag till Leader U.

 

Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF

Verksamheten inom projektet fortsätter som planerats.

 

Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet

Ett informationsmöte med rektor Anna-Karin Sundmark, lärare och elever genomförs den 17 maj.

 

Ökad självförsörjning och resiliens

Peter rapporterade från det senaste mötet i Knivsta. Planeringen för ett seminarium på Wenngarn har påbörjats.

 

Filmkvällar

Anders kommer att kontakta Henrik Ekman på SVT, inköpsansvarig där, om vilka natur- och miljöfilmer som är ”på gång” i deras planering.

 

Odlingsgruppen

Gruppen fortsätter sin verksamhet. Förberedelse pågår för vårsådden.

 

Kommande seminarier

Lars Wedén kontaktas angående hans förslag att ordna seminarier om ”Räcker maten” och ”Kollektivtrafiken i samhället”.

 

 • 7 Eventuell finansiering genom Upplandsbygd

Peter redovisade ett utkast (beräknad tid och kostnad)till redovisning för pågående och kommande verksamheter de tre närmaste åren.

 

 • 8 Arrendeavtal

Mats informerade om en skrivelse till kommunen rörande arrendeavtal för kommunens jordbruksmark.

 

 • 9 Inval av adjungerade

Vid förra styrelsemötet invaldes Christer Larsson, Lars Wedén, Maria Holm och Anders Claesson. Följande personer väljs in som adjungerade till styrelsen: Monica Markolin, Marie Tegnefjord, Ewa Fröman och Björne Olsson.

 

 • 10 Övriga frågor bland annat

Matz informerade om ett lunchseminarium på SLU den 9 maj i Uppsala som handlar om ”Lokal mat som samhällsbyggare”.

 

Peter informerade om projektet Ymergatan. Detta handlar om en samverkan med Sigtunahem att starta stadsodling på innergårdar.

 

 

Kortprotokoll från styrelsemöte den 20 februari 2017

Årsmöte 2017
Valberedningen redovisade dagsläget i sitt arbete med förslag till styrelsemedlemmar 2017.
Förslag till ett seminarieprogram diskuterades. Förslag till verksamhetsberättelse redovisades av ordf.

Den ekonomiska ställningen
Kassören lämnade rapport om det ekonomiska läget samt om arbetet med att söka bidrag från Leader Upplandsbygd.

Hemsidan.
En större uppdatering ska göras efter årsmötet.

Broschyren – lägesrapport/tryckning
Broschyren färdig.

Verksamheter:
Sockenmagasinsprojektet
Bidragsbeslut ännu ej taget på Jordbruksverket.
Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF
Påbörjad verksamhet fortsätter.
Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet
Planeringsmöte med rektor Anna-Karin Sundmark genomförs den 9 mars.
Ökad självförsörjning och resiliens
En arbetsgrupp har bildats med en deltagare från berörda kommuner (Sigtuna, Uppsala, Knivsta och Östhammar). Ett startmöte genomförs i mars.
Filmkvällar
Filmen ”I morgon” nyligen visad på Gröna Ladan. Nästa film, United Natures, visas den 22 mars.
Odlingsgruppen
Gruppen fortsätter sin verksamhet
Seminarium under temat ”Räcker maten”
Fortsatt planering får diskuteras vid nästa möte.

Eventuell finansiering genom Upplandsbygd
Ansökan om ett generellt bidrag ska genomföras.

Övriga frågor
Fråga om deltagande i Caminos ”Framtidsdag” den 7 mars diskuterades.

Kortprotokoll från föreningen Omställning Sigtunas styrelsemöte
den 23 januari 2017

Vid mötet behandlades bland annat följande frågor:

§ 4 Den ekonomiska ställningen den 23 januari och årsbokslut 2016

§ 5 Hemsidan

§ 6 Broschyren – lägesrapport/tryckning

§ 7 Redovisning av pågående verksamheter
Sockenmagasinsprojektet
Caféprojektet i samverkan med Sigtuna IF
Samverkansprojektet med Arlandagymnasiet
Ökad självförsörjning och resiliens
Filmer

§ 8 Seminarium om det framtida lantbruket

§ 9 Finansiering av vår totala verksamhet genom bidrag från Upplandsbygd

§ 10 Årsmötet 2017

Rolf Brunnberg, sekr