Stadgar för Omställningsgruppen i Sigtuna kommun

Dessa stadgar är antagna vid interimssammanträde 2010-09-28

§1    Föreningens namn är Omställningsgruppen i Sigtuna kommun och dess säte är i Sigtuna kommun.

§2     Föreningens syfte är att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att bidraga till kommunledningens och medborgarnas samarbete för ett uthålligt Sigtuna, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

§3     Föreningens verksamhet bedrivs som ett folkbildningsprogram med omställningsområden, arbetsgrupper med mätbara mål och tydligt ansvar, seminarier, utställningar, samtalsmöten och en sammanhållande hemnsida.

§4     Som medlem räknas den person eller organisation som arbetar och verkar för föreningens syften och har erlagt beslutad medlemsavgift.

§5     Medlemsavgift fastställes av årsmötet och gäller för den period som påbörjas i och med årsmötet. Medlemsavgiften ska erläggas till föreningens konto. Medlemsavgiften kan vara högre för organisation.

§6     Verksamhetsåret är 12 månader och sammanfaller med kalenderåret.

§7     Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång.  Föreningen kan också kallas till föreningsmöten.

§8     Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå högst 4 och minst 2 veckor före årsmötesdatum. Kallelse till extra årsmöte skall utgå på samma sätt som ordinarie årsmöte. Kallelse till föreningsmöten skall utgå minst 1 vecka före möte-

Kallelse kan ske med brev eller e-post.

Varje medlem som erlagt medlemsavgift och är närvarande har rösträtt vid årsmöten och föreningsmöten. Varje medlem har en (1) röst.

Enstaka medlem eller grupp av medlemmar kan till ordinarie årsmöte inlämna motion(er) som skall vara styrelsen tillhand minst 2 veckor före årsmötet.

§9  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

1.     Fråga om mötets stadgeenliga kallande.
2.     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3.     Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4.     Redovisning av föreningens verksamhet under det gångna året.
5.     Redovisning av ekonomin för det gångna året.
6.     Revisorernas berättelse.
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.     Beslut om uppkommet resultat.
9.     Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen.
10.  Val av ledamöter i styrelsen.
11.  Val av en ordförande bland valda ledamöter för 1 år.
12.  Val av valberedning för nästkommande årsmöte.
13.  Val av revisorer för 1 år
14.  Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
15.  Behandling av inkomna motioner.

§10         Styrelsen består av högst 7 och lägst 5 ledamöter varav en är ordföranden. Ledamöter utses för en period av 2 år, varav 3 eller 4 utses vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare resp. kassör. Styrelsen kan adjungera person(er) för speciella ändamål för kortare eller längre tid. Inga ersättare utses till styrelsen.

§11   Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den ell de som styrelsen utser.

§12   Antalet revisorer skall vara 3, varav en är ersättare. Mandattiden är 1 år.

§13   Stadgar skall, för att vara giltiga, med minst 2/3-dels majoritet fastställas på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie, Förändringar av stadgarna skall fastställas på samma sätt.

§14   Upplösning av föreningen kan ske vid årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte, varvid förslaget skall biträdas av minst ¾ av de avgivna rösterna.

Kvarstående tillgångar skall tillfalla, i första hand, opolitisk förening inom Sigtuna kommun som verkar för liknande ändamål, i andra hand till motsvarande typ av förening i närliggande kommuner.

Kommentera