Trafikplan

Ett trafikplan skall visa hur kommunen möter innevånarnas behov av transport med tanke på framtida tillväxt, energikriser, prishöjningar mm samt för att möta klimatmål. Den skall visa vägen och styra mot fossilfria, hållbara transporter i kommunen. Trafikplan med beskrivning av trafikflödet – befintligt och kommande – skall samordnas med planer för byggandet dvs. Översiktsplan 2014. Den skall samordnas med kommunens energiplan och klimatmål. En del kommuner behandlar energiaspekten av transport som del i sina klimat- eller energiplaner.

För närvarande har Sigtuna ingen trafikplan. Trafikgruppen, en fristående medborgargrupp, arbetar med frågan genom att ta fram goda exempel, skissa på innehållet och utreda delfrågor mm. Relevanta delarbeten/arbetsdokument:

Goda exempel:

Se också: