Viktiga frågor som kräver svar med åtgärder

Viktiga frågor måste ställas!

Hittills har vi misslyckats ställa om vårt samhälle till hållbarhet/uthållighet (definition se länk). Ingen nation har någonsin minskat sitt ekologiska fotavtryck uttryckt i globala hektar eller ton koldioxid (definitioner se länk). Gapet mellan fattiga och rika (= ojämlikheten) ökar (se närmare länk).

Bruttonationalprodukten (BNP) (= sammanlagda årsvärdet av producerade varor och tjänster för slutgiltig användning) är det gällande sättet att mäta/illustrera utvecklingen = tillväxt. Ett alternativ till BNP finns. Genuine Progress Indicator (GPI) mäter välstånd bättre än BNP. GPI tar hänsyn till ojämlikhet och man drar av för t ex kriminalitet och annat negativt i samhället. BNP ökar ständigt men välstånd enligt GPI har inte ökat i Sverige eller i större delen av västvärlden sedan 1975. All tillväxt har kommit den mest välbeställda procenten till godo utan att således öka det allmänna välståndet i landet. (info, se..)

Samhällets hittillsvarande arbetssätt har således med GPI-mått misslyckats, särskilt tydligt sedan 1975. Därför måste ett antal viktiga frågor ställas och besvaras för att en ändring/omställning skall vara möjlig.

Framtiden

Framtiden är viktig för våra barn, barnbarn och därefter kommande generationer. Som det nu är bidrar vi till en successiv försämring av deras levnadsvillkor. Den oundvikliga omställning vi står inför resulterar i att framtiden kommer att se helt annorlunda ut jämfört med nuvarande samhälle. Insikten om detta och dess konsekvenser brister.

Mänsklighetens behov av resurser växer med ökande befolkning, konsumtion och en allt längre driven teknologi. Rika länders stora uttag av resurser kommer av deras höga konsumtion och teknologi, fattigare länders oftast av deras stora befolkningar. Båda ruinerar jorden och därmed vår hälsa, säkerhet och trygghet! Planetens resurser minskar varje år, både i absoluta tal och per capita.

Vi tror att traditionell tillväxt gör oss lyckliga – men enligt forskare sker det bara till en viss nivå. Därutöver får vi i stället ökad stress, sämre hälsa och förstörd natur. Idag behöver vi säkrade resurser snarare än fler prylar!

Jämlikhet t ex i moderna välfärdsstater är faktiskt det som gör oss lyckligare, friskare, mer toleranta, fredligare och tryggare – allt tecken på högre välstånd – även med lägre materiell standard. Alla får det bättre när vi delar mer jämlikt.

Människor har en inbyggd känsla för rättvisa. Utan rättvisa struntar människor i lagar och slutar samarbeta. Samhället bryts ner.

Tillit är en förutsättning för det resultatinriktade samarbetet, som krävs för att lyckas med omställningen. Detta kräver att vi arbetar med faktabaserade verklighetsbeskrivningar och realistiska framtidsbilder samt att besvarliga frågor besvaras. På svensk, lokal nivå med kommunledningen som viktigt nav.

En rad viktiga framtidsfrågor kring detta diskuterar vi för närvarande inte, än mindre har vi svar på dem. Ett exempel: Hur klarar vi en framtid utan tillgång till den ändliga resursen billig olja? En morgondag om tillförseln begränsas? Ett annat exempel: Klarar vår demokratiska styrmodell – som är ”van” vid att resurserna hela tiden ökar – omställningen till ett uthålligt/hållbart samhälle? Obesvarade frågor som dessa gör det svårt för många av oss att tro att en omställning är möjlig. Insiktsfulla, goda krafter måste här bidra till en samhällelig och individuell klarsyn om framtiden.

Framtidskaféer och framtidscirklar

I detta arbete kan framtidskaféer och framtidscirklar kring framtidsfrågor bidra. Framtidskaféets samtalsledare ger en inledande presentation av frågan, håller i samtalet så att deltagarna kommer till tals och svarar för en sammanfattning av diskussionen. Resultaten dokumenteras och sprids. Ett framtidskafé följs eventuellt upp med en framtidscirkel som arbetar igenom ämnet till konkreta förslag på åtgärder som presenteras ansvariga.

Viktiga frågor som kräver svar ingår i medborgarutbildning till planetskötare, en utbildning som vi alla har behov av.

Fem viktiga framtidsfrågor som exempel

  1. Vår demokratiska styrmodell, hur kan den förtydligas, utvecklas och säkras för att underlätta det gemensammas och de enskilda medborgarnas erforderliga omställning till ett hållbart/uthålligt samhälle (särskilt på lokal nivå)?
  2. ”Våra verklighetsbeskrivningar och visioner/framtids-/målbilder (krav för nytt tänkande och handlande), hur kan de förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till ett hållbart/uthålligt Sigtuna?” länk
  3. ”Våra behov (materiella, kulturella/social och existentiella) och våra värderingar, hur kan insikten om dem förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till ett hållbart/uthålligt samhälle? (Hur kan vi tillgodose behoven och samtidigt leva upp till värderingarna utan tillgång till billig olja?)” länk
  4. ”Vårt hjälpmedel ekonomin (= hushållning med begränsade resurser), hur kan det förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställning till ett hållbart/uthålligt samhälle?’” länk
  5. Vår jämlikhet (rättvisa), hur kan idéerna om och strävandena till den förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta omställningen till ett hållbart/uthålligt samhälle?” länk