Minnesanteckningar Märsta bytespunkt okt 2011

Minnesanteckningar från kollektivtrafikgruppens medborgarmöte om Bytespunkt Märsta.

Mötet hölls i centrumbiblioteket i Märsta (medarrangörer). Mötesansvariga från arbetsgruppen var Lars-Gunnar Bråvander (moderator), Anna Holmgren, Barbro Larsson, Björn Lindbergson och Rolf Brunnberg. Ett tiotal personer bevistade mötet. Resenärer, repr för PRO, Natyrvårdsföreningen, busschaufför från Arriva, Omställningsgruppen och en representant för kommunens gatuförvaltning fanns med på mötet.

Avsikten med mötet var att presentera det förslag till förbättringsarbeten vid Märsta station som gruppen arbetat fram. Inriktningen av arbetet har varit att ta fram förslag till en ”temporär upprustning” som kan genomföras utan att alltför stora investeringsmedel behöver användas. Vi presenterade förslagen som en Power Point-redovisning där de olika informationspunkterna lätt kunde följas. Ett informationsblad hade sammanställts med en kortfattad information om våra förslag. Detta och PP-redovisningen finns tillgängliga på www.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafik.

Sammanfattning av olika punkter som redovisades:

Kollektivtrafikgruppens bakgrund och arbete

 • Vårt engagemang i kollektivresandet, miljö, en hållbar omställning m m.

Studentprojektet SMART

 • Ett studentprojekt vid Stockholms högskola med inriktning på kollektivresande i allmänhet
 • Direktbuss Sigtuna – Stockholm
 • Märsta bytespunkt m m

Förslagsskiss över möjliga åtgärder, ark Per Hulthèn, Uppsala

 • Entréer och utgångar
 • Spärrarna
 • Cykelparkeringen, cykelverkstad m m

Arbetsunderlag

 • Kommunens olika planeringsdokument (ÖP, Trafikstrategin, ortsanalyserna m m)
 • Trafikverkets förstudie av en ombyggnad av stationen
 • Vår enkätundersökning om resvanor till/från stationen
 • Deltagande i seminarier m m

Genomförda kontakter

 • Kommunen
 • Sl
 • Arriva
 • Trafikverket
 • Kommunala pensionärsrådet m fl

Utsläppen av växthusgaser

 • Klimatmålen i kommunen
 • Andel som kommer från transportsektorn
 • Biltransportera i kommunen
 • Exempel på kostnader/utsläpp vid resa mellan Märsta och Stockholm C med bil resp tåg

Kommunstyrelsens yttrande m m över Trafikverkets förstudie

 • Partera överens om ett nordligt alternativ
 • I Trafikverkets långsiktiga investeringsplan finns ingen ombyggnad av stationen med. Objektet har inte betraktats som lönsamt i jämförelse med andra objekt i länet
 • Medel finns inte med i planen 2011 – 2021

Problemen

 • En bra samarbetsplan sknas mellan kommunen och SL (jämför Norrtälj och Hälsingborg)
 • Klimatmålen måste infrias
 • Trängsel i spärrarna
 • Problem för funktionshindrade
 • Begränsat väntutrymme vid trafikstörningar
 • Bristfällig information m m

Förväntade förändringar

 • Vi måste få en större andel kollektivtrafikanter
 • Stor befolkningsökning i kommen, kraven på god kollektivtrafik växer hela tiden
 • Pendeltågstrafiken kommer att förändras (Arlanda, Uppsala)

Trafikverkets förslag till ombyggnader av stationen

 • Förstudiens redovisade alternativ NORD och SYD, 791 resp 908 Mkr.
 • Kompletterande alternativ UA1, UA2 och UA3, 674, 645 resp 365 Mkr.
 • Alt UA! Anger en begränsad ombyggnad av stationen som medger trafik med fyra tåg/tim, en utbyggd Citytunnel och pendeltåg till Arlanda.

Redovisning av gruppens förslag

 • Ombyggnad av entréer och utgångar
 • Ombyggnad/utbyggnad av biljetthallen med vänthall och sittplatser
 • Ombyggnad av cykelparkering med en cykelverkstad
 • Översyn av informationstavlornas placering och ev anordnande av fler tavlor
 • Förbättringar som medger säkrare och lättare koppling mellan stationen och bussterminalen
 • Omplacering av bussuppställningsplatserna för enklare och säkrare av- och påstigning m m

Vad händer efter mötet?

 • Idéer och förslag redovisas i ett dokument som görs tillgängligt på
 • Förslaget redovisas för kommunens tjänstemän, berörda politiker, SL, Trafikverket och Arriva
 • Successiv information presenteras på hemsidan, anslagstavlor, marsta.nu och Sigtunabygden
 • Synpunkter kan lämnas till Björn, mailadress bjorn@lindbergson.se och Rolf, mailadress r.brunnbergotmail.com.

Synpunkter från mötesdeltagarna:

 • Förbättra informationssystemet vid busshållplatsen. Informationstavlor vrids ett kvarts varv så att den syns bättre av de förbipasserande – ses från båda hållen.
 • Tydligare redovisning av de olika busslinjesträckningarna.
 • Entrédörrarna har byggts om så att de blivit 30 % smalare – varför?
 • Bättre samordning av tidtabellen för bussar/tåg.
 • Pratare borde finnas även vid stora infotavlor.
 • En representant för handikapprådet berättade att gatsten är lagd på trottoaren vid busshållplatser. Detta medför svårigheter att köra rullstolar, rollatorer och barnvagnar. Hon efterlyste bättre underlag för funktionsnedsatta resenärer.
 • På Pendelstationens gavel mot norr borde sitta klocka och infotavla med ank- och avgångstider.
 • Önskvärt med en uppgång från syationen i södra delen av plattformen.
 • Young- A Kang, kommunens Gatu- och Parkchef, visade stort intresse för gruppens redovisning. Hon föreslog att vi skulle presentera våra idéer för SBK helst med medverkan från SL. Hon informerade också om att cykelpumpar kommer att installeras vid Märsta station, i Sigtuna och i Rosersberg inom kort. Hon berättade också att endast en tjänsteman på SBK arbetar med trafikstrategifrågor. Frågor kring trafik är så omfattande att SBK borde ha ytterligare en tjänsteman som arbetar med dessa.

 

I samband med vår annonsering om mötet i marsta.nu fick vi ett flertal kommentarer:

Bästa skulle väl vara bygga nytt allting på bättre förutsättningar

*Bygg en gångbro från plattformens södra ände över Stationsgatan så att stationen får en ingång nära centrum på Stationsgatans västra sida

 • Dom nya dörrarna är värdelösa. En gångtunnel så man slipper stå och vänta vid rödljusen? Som andra sagt taxi plats på andra sidan av spåret mot Beckers ansluten med en gångtunnel eller bro över/under spåren? Fler spärrar?
 • Åker varje dag och det är väldigt underdimensionerat.
 • Ut och ingång mot Märsta centrum vid bron med busshållplats
 • Gångbro över vägen mot Sätuna Torg.
 • Att bygga nytt är det bästa scenariot. Om man ska bygga om kan man göra det ordentligt.
 • Gångbro från stationen till sätuna och en mot märsta C. Möjligen 2 entrehallar. En längre bort vid Märsta C, alltså en entre i varje ände.
 • Jag som nyinflyttad till kommunen undrar varför inte flytta Stationen i anslutning till COOP och Centrum?
 • Bygg ytterligare en ingång mot söder och kombinera den med en ordentlig parkering på det gamla koloniområdet. Slopa parkeringen norr om Beckers. Slopa den järnvägsövergången och bygg istället en viadukt över järnvägen i Aspvägens förlängning och led trafikanter från Sigtuna, norrifrån och från Arlanda till denna nya parkering och ingång. Kan kanske kombineras med litet trevliga affärer och restauranger från Södergatan till denna nya ingång
 • Troligast är väl att det åter blir plånboken som får bli det yttersta beslutsorganet?

Anteckningar förda av Rolf Brunnberg

Kommentera