DN 5/12 2011 Spola avfallskvarnarna!

DN Stockholm hade den 30 november en artikel om den positiva satsningen på sopsortering. I ”faktarutan” hade det dock smugit sig in en högst tveksam rekommendation –  att avfallskvarn är ett bra alternativ till sortering av organiskt avfall.

Tekniken kan verka praktisk, men den bygger på felaktiga, icke hållbara principer. Genom att blanda olika typer av avfall och sedan försöka ta vara på de användbara fraktionerna skapar man kontaminerade restprodukter samtidigt som både biogasutvinningen och återföring av näringsämnen till jordbruket blir mindre effektiv än vid insamling av en organisk fraktion från hushåll, restauranger, livsmedelsindustri och jordbruk.

Våra jordbruksjordar är redan alltför förorenade av kadmium, tungmetaller och andra gifter. T.ex.  kan endast en liten andel av våra jordar användas för produktion av barnmat. Detta har åstadkommits bl.a. genom det ”kvittblivningsbehov” som våra reningsverk har. Livsmedelsverket, Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen klassar slam från reningsverk som avfall och inte gödningsmedel. Problemet tilltar ju närmare en storstad man kommer då man av ekonomiska skäl dumpar slammet i närområdet  –  det område som blir allt viktigare för att försörja städerna i en värld med oljebrist, klimateffekter och brist på åkermark. De certifieringssystem som nu åberopas är inte tillräckliga. Slammet innehåller en för stor mängd kadmium och andra obehagliga ämnen. Skall vi verkligen ”förstöra” den värdefulla organiska avfallsfraktionen genom att blanda ihop den med denna förorenade restprodukt?

En ytterligare aspekt på avfallskvarnar är att de osynliggör det organiska avfallet. Vi ser inte hur mycket mat vi kastar i onödan. Hushåll med rymligt samvete maler dessutom ner både det ena och andra utan upptäcktsrisk .

Vi måste satsa på effektiva system för ”äkta” återvinning och kretslopp. Det kräver eftertanke vid nybyggnation och ombyggnad av t.ex. miljonprogramsbostäder så att det blir lätt för hushållen att göra rätt.  En medveten taxepolitik hjälper till för att styra åt rätt håll.

De grundläggande principerna för en hållbar avfallshantering är (i prioritetsordning):

  • Minska mängden avfall
  • Källsortera så tidigt som möjligt
  • Återbruka
  • Återvinn (material, näringsämnen, energi)

En satsning på avfallskvarnar är fel ur alla dessa aspekter. Avfallskvarn är bättre än ingen sortering alls, men är inte långsiktigt hållbar. Om hushåll och kommuner bygger fast sig i ett sådant system blockeras för de riktigt bra lösningarna.

Lars Wedén, Sigtuna  –  Grön Liberal, OmställningSigtuna

Kommentera