Minnesanteckningar förda vid möte på SL:s huvudkontor 2012-03-08

Närvarande: Pauline Sedin, Sebastian Arnehed, Thomas Fylkehed, Anders Björlinger, Ingemar Welén, Mikael Degerman, Tomas Zaar med olika ansvarsområden inom SL, Oscar Lefwerth  Arriva, Lars Sundblad och Lars Hagman Sigtuna kommun (SK), Lars-Gunnar Bråvander, Lars Wedén och Carl Gunnar Jansson från Kollektivtrafikgruppen i Sigtuna kommun (KG).

Ärende: Presentation av och diskussion kring Kollektivtrafikgruppens frågor och förslag

Vi gick igenom nio punkter på listan från gruppen.
Temporär om – och tillbyggnad av Märsta station
Stationen fungerar inte som en modern bytespunkt och lockar inte till resande.  In – och utgående resandeströmmar kolliderar. De nya spärrarna utgör extra hinder. Informationsskyltar är felriktade. Cykelparkeringen underdimensionerad . Vi har tagit fram förslag till om – och tillbyggnad, som skulle kunna genomföras inom ramen för en rimlig kostnadsram. En sydlig uppgång mot Märsta centrum önskvärd.(KG). SL har den senaste tiden kostat på flera miljoner för upprustning av stationen med bl.a. nya informationsskyltar. Att satsa på en mindre ombyggnad är tveksamt om en stor kommer efter tio år. Närmast omöjligt att bygga ny, sydlig uppgång (SL). Kommunen har också förslag till förbättringar. Cykelparkeringen kommunens ansvar (SK)

Bättre bussförbindelser inom Sigtuna kommun
Vi vill se på bussförbindelserna inom kommunen och komma med förslag på förbättringar. Det är ett stort arbete men ett delförslag finns för förbindelsen Sigtuna stad– Märsta station. Tre olika linjer trafikerar nu linjen. En busslinje inrättas med en ringlinje inom Sigtuna stad med en snabblinje Sigtuna – busstation – Märsta station.  Mindre bussar skulle kunna användas på ringlinjen. Antingen kan byte ske vid Sigtuna busstation eller också går samma buss som snabbuss och som ringlinje. Innan denna linje inrättas måste busstrafiken inom Märsta, som berörs av förändringen, lösas. (KG). Vi tror på snabbuss men är tveksamma till ringlinje. Vi kan använda mindre bussar, då det räcker för behovet. Att växla mellan två busstyper alltför ofta innebär onödiga resor till garaget och är inte bra för klimatet. (Arriva). Vi är positiva till en snabblinje men tveksamma inför en ringlinje. Det blir väldigt många stoppunkter och struligt (SL). Nu är Sigtuna stad delad i två hälfter av två olika linjer. Resor inom staden komplicerade och skulle underlättas av en ringlinje. De flesta skolor, förskolor ligger i anslutning till föreslagna stoppunkter(KG).

Vi har i ett remissyttrande till Planprogram Steninge slottsskog kommit med synpunkter på kollektivtrafiken dit. Viktigt att busslinje inrättas då området börjar bebyggas. Redan då borde  underlag finnas för en ny linje då bostadsområdena Steninge allé, Steninge backe,  Steningeviks konferensanläggning och turistanläggningen vid slottet saknar linje. Viktigt att tidigt starta en busslinje så att inte oönskat beteende med bilåkande etableras. En möjlighet är anslutning till linje 582 via Steningehöjden (KG).  Vi har börjat lägga ut lämpliga hållplatslägen vid de nya bostadsområdena längs Steninge allé (SK). Önskvärt att ny busslinje etableras till ett nytt bostadsområde, men detta behov måste vägas mot kostnaderna för linjen (SL)

Snabbuss Sigtuna stad – Märsta – Solna/Stockholm
De flesta kommuner har snabbuss mot Stockholm som Upplands-Väsby men inte Sigtuna eller Märsta. En snabbuss skulle minska bilåkandet som är mycket högt främst i Sigtuna stad. Olika slutpunkter kan väljas t.ex. Stockholms universitet med tunnelbana. Förslaget är tillsammans med direktbuss/ringlinje två alternativ till lösning. Vilka är argumenten emot förslaget som kommit från SL och ledande politiker i Sigtuna kommun? (KG). Vi har ökat kapaciteten för resande Sigtuna – Märsta de senaste åren med ny linje och ökad turtäthet på de två övriga. Den nuvarande förbindelsen med buss och pendeltåg förordas därför(SL). Vi har som tjänstemän inte tagit ställning i frågan (SK).

Buss UL 183/101 Sigtuna – Uppsala
Den här linjen har ökande antal resande och potential att få en ökad användning av arbetande och studerande i Uppsala.  Många tycker att det är besvärligt att byta buss vid Vassunda. En tur morgon och eftermiddag går direkt sedan en tid. Knivstaborna har förutom denna linje SJ-tåg och Upptåget att välja på vid resa till Uppsala. Vi önskar ett ökat antal direktlinjer Sigtuna – Uppsala (KG). De två direktturerna inrättades på förslag av UL. Kritik mot förändringen har kommit från Knivstabor (SL).

Busslinje  579 och 557
Vi såg fram mot en förbättring av busstrafiken på linje 597 då den övertogs av SL., men inkörningsproblem har funnits. För kort bytestid vid Killinge för att linjen ska attrahera resande. Linjen skulle annars vara bra för resande från Upplands-Bro som arbetar i Sigtuna, Märsta eller Arlanda. Vid förseningar kan inte busförarna på de två linjerna nå varandra  eftersom de två linjerna trafikeras av två olika trafikanordnare: Nobina och Arriva. Taxebestämmelserna mycket svåra att förstå. Vad hindrar linjen att angöra Märsta station?(KG). Vi har tittat på alla möjligheter att öka bytestiden vid Killinge, men inte klarat det. Inget formellt hinder att angöra Märsta station men risk för förlängd restid till Arlanda. Sträckan Arlanda – Bålsta prioriteras (SL). Vi åtar oss att söka en lösning av bytesproblemet (KG).

Helhetslösning av kollektivtrafiken till och från Arlanda
När Roslagsbanan dras vidare till Arlanda bör en ny station anläggas söder om de nuvarande stationerna i anslutning till en ny pendeltågsstation.  Därifrån kan en spårbusslinje dras från stationen till Arlanda/Arlandastad och Märsta industriområde utan att resande i onödan ska behöva passera flygplatsområdet (KG). Det är Swedavia, som ansvarar för trafiken inom flygplatsområdet. SL är intresserade av planerna om Swedavia är beredd att dela kostnaderna. De vill ha ”trängselavgift” för vår trafik inom området (SL)

Behovet av handlingsprogram för kollektivtrafiken inom Sigtuna kommun med konkreta, mätbara mål med uppföljning och med åtgärdsplan.
Det är kanske förmätet av en resandegrupp som vår att komma till Sigtuna kommun med förslag på sådant handlingsprogram, men vi vill erbjuda våra tjänster att tillsammans med kommunen skapa ett fungerande program. Vi tycker att det saknas uppföljning av det som står bl.a. i kommunens klimatprogram och trafikstrategi. Det behövs prioriteringar, tidsplan och ansvariga för att kunna nå uppsatta ambitiösa mål (KG). Vi arbetar efter våra styrkort med att förverkliga ambitionerna men tar gärna emot synpunkter och förslag från gruppen (SK).

Behov av resvaneundersökningar
Att komma med förslag utan aktuella resvaneundersökningar är otillfredsställande. Detta är en stor uppgift, som vi inte klarar. Här behövs SL:s personal och tekniska resurser. Vi kan tillfråga kollektivresande och dem som åkt bil till Märsta station och sedan tåg, men bilresande hela vägen till Stockholm når vi inte (KG). Resvaneundersökningar görs vart tionde år och är en kostsam historia. Undersökningar i mindre områden kan vi göra däremellan. Man får tänka på att människor kan ha många skäl att använda bilen. Med bil kan man snabbt nå olika målpunkter(SL). Sigtuna stad med sin höga bilresefrekvens skulle kunna vara ett sådant begränsat område, där en särskild undersökning skulle kunna göras. Vårt förslag till ringlinje inom Sigtuna stad skulle underlätta kollektiva resor till olika målpunkter (KG).

Behov av att göra särskilda kampanjer för att öka kollektivåkandet bland bilburna i kommunen
Det räcker inte med att erbjuda bättre kollektivtrafik för att få ned bilåkandet. Man måste få ut information om de möjligheter som erbjuds och om bilismens negativa påverkan på miljön. Bilisterna nås inte av SL:s annonser i Metro. Sigtuna kommun borde göra en liknande informationskampanj som man nyligen gjort om maten (KG). En viktig fråga men kommunen har inte vad vi vet planerat någon kampanj just nu (SK).

För minnesanteckningarna
svarar

Carl Gunnar Jansson