Minnesanteckningar fr. Odlingsgruppens möte 12 05 31

Närvarande
Mats Olsson-ordf. (MO), Anders Claesson (AC), Ulla v Krusenstierna (UK),
Lars-Gunnar Bråvander (LB), Peter Hazelius-sekr. (PH), Christer Larsson (CL)

Deltagare
Närvarande presenterade sig.
Följande personer kontaktas och erbjuds att delta i lämplig form:                                       -Gunnel Pettersson . LB kontaktar
-Magnus och Alf Nobel. PH kontaktar                                                                                         -Jan Franzén. LB kontaktar
-Marie Tegnefjord. PH kontaktar
-Jan Eksvärd. Kontakt avvaktas

Portal
Odlingsgruppens syfte är att väcka intresse för odling och matkvalitet samt att möjliggöra tillgång till närodlade och hållbart framtagna livsmedel

Projekt
Stadsodling
Ansvariga: AC, UK, CL
Omfattande anläggande av örtagårdar/historiska trädgårdar för rekreation , att  ge rum för och stimulera grönsaksodling (köks-, koloni-, skol-, stadsdelsträdgårdar) för egen konsumtion och försäljning samt folkbildning ( seminarieserie kring odling och mat i samarbete med andra aktörer som SNF, ABF, Stiftelsen, församlingarna…)
Närodling
Ansvariga: PH, Marie Tegnefjord (ännu ej tillfrågad)                                       Omfattande utveckling och uppstart av värdekedjor typ ”..från frö till limpa..”  inkluderande ekologisk/miljövänlig odling, förädling, distribution och marknadsföring
Djurhållning
Ansvariga: LB, Jan Franzén (ännu ej tillfrågad)                                           Omfattande utveckling och uppstart av värdekedjor typ ”..från dilamm till slakt..” inkluderande olika uppfödnings-/förädlingsled och ägandeformer och med ekologisk/miljövänlig beteshållning som viktig del i utfodringen.
Markanvändning
Ansvarig: MO
Omfattande granskning och utveckling av kommande översiktsplan
Ekologisk produktion
Ansvarig: vakant                                                                         Omfattande att stödja och uppmuntra lantbrukare i regionen att satsa på ekologisk odling/djurhållning samt att hjälpa till att föra ekologiska produkter till marknaden. Projektet läggs tillsvidare i idélistan. I största möjliga utsträckning integreras dessa tankar i övriga projekt (se ovan).

Information
PH skickar minnesanteckningar från våra möten skickas till Monica Marcolin för (ev.) bearbetning och införande på Omställning Sigtunas hemsida

Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen länkar till varandras hemsida.           Ansvarig: MO (NF till OS klart men ej OS till NF)

Nästa möte
23/8 kl 18.30 då bl.a. läget betr. projekten redovisas. MO meddelar plats

Sigtuna 12 06 02/PH