Välkommen till Årsmöte och klimathearing med Omställning Sigtuna

Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek.
Tid: Torsdagen 18 april 2013

18.00 – 19.00   Årsmöte och lättare förtäring som vi bjuder på.
Dagordning för årsmötet finns längre ner.

Lättare förtäring

19.00 – 21.00   Hearing om Sigtuna, Mälaren och Mälardalen i de globala klimatförändringarnas tid.

Korta inledningar med tillfällen för frågor och dialog.

1.   ”Mälar-landshövdingarnas”  upprop i höstas om riskerna för Mälaren och Mälardalen i de globala klimatförändringarnas tid.
–  Christer Larsson, Omställning Sigtuna

2.    Hur allting började här, när inlandsisen smälte undan och hur vattnet, marken, sjöarna och landskapet utvecklats fram till idag.
–  Björne Olsson, chef för enheten för miljöeffekter och naturresurser vid  Svenska Miljöinstitutet IVL samt i styrelsen för Omställning Sigtuna

3.     De globala klimatförändringarna, var står vi, vad väntar runt hörnet?
Svante Bodin, professor i meteorologi, European Director vid ICCI och tidigare chef för enheten för climate change vid Miljödepartementet.

4.    Vad händer med Mälaren, Mälardalen och Sigtuna när nederbörden ökar och jordarna urlakas ?
–  Lovisa Stjernman Forsberg, agronomie doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
+ eventuellt något ytterligare

Moderator: Mats Olsson, professor i markvetenskap vid SLU samt i styrelsen för Omställning Sigtuna

PROGRAM FÖR ÅRSMÖTET MED START 18.00

1.     Årsmötet öppnas.

2.     Mötets stadgeenliga kallelse.

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5.     Redovisning av föreningens verksamhet under det gångna året

6.     Redovisning av ekonomin för det gångna året

7.     Revisorernas berättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.     Beslut om uppkommet resultat

10.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

11.  Val av ledamöter i styrelsen

12.  Val av ordförande för ett år, bland valda ledamöter

13.  Val av valberedning för nästkommande årsmöte

14.  Val av revisorer för ett år

15.  Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

16.  Stadgeärenden

17.  Förslag till brev till kommunens politiska partier inför val 2014

18.  Förslag till brev till kommunledningen avseende Översiktsplan

19.  Behandling av inkomna motioner och förslag.

20.  Övriga frågor

21.  Årsmötet avslutas. Förtäring och klimat hearing tar vid.

Bilagor