Yttrande över Sigtuna kommuns Översiktsplan 2014

 Samrådshandling med nio förbättringsförslag
Inlämnat av Gustaf Delin och Björn Lindbergson 2013-09-13)

Undertecknade stödjer Omställning Sigtunas och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygdens gemensamma yttrande över samråds handlingen gällande Översiktsplan 2014.

I detta yttrande sägs inledningsvis att ”ÖP är det viktigaste dokumentet för att styra samhället i hållbar riktning och borde avspegla hur beslutade lokala, nationella och europeiska mål skall uppnås under planperioden (klimat, fossiloberoende, utsläpps neutral energiförsörj ning, biologisk mångfald etc.)

Vi vill för vår del ännu starkare betona, att översiktsplanen, som det viktiga styrdokumentet det ska vara lång tid framöver, bör innehålla en tydlig, utvecklad, lokal mål bilds beskrivning för Sigtuna kommun utifrån nyssnämnda övergripande mål och framtidsperspektiv. Vidare bör i planen ges vägledning som underlättar planens/styr dokumentets genomförande och den beredskap en ger inför den osäkra framtid vi har att möta.

Målet för ”Översiktsplan 2014” bör, enligt undertecknades uppfattning om framtiden, vara: ”Överlevnad i en framtid utan billig olja, starkt begränsad tillgång på energi och hårt nedskurna transporter samtidigt som varmare klimat och ökad befolkning sätter press på matproduktion i alla länder samt bidrar till flera katastrofer, såväl natur- som mänsklig eller kort och gott, kommande generationers överlevnad och välfärd. Översiktsplanen är huvudinstrumentet för styrning av praktisk handlande mot det övergri pande målet ”kommande generationers överlevnad och välfärd”. Kommunen bör i det slutliga förslaget till översiktsplan ta med detta. Resonemanget kan utvecklas ytterli gare: ett bra exempel att ta efter är det inledande resonemanget i Lunds kommuns översiktsplan.

En sådan inledning behövs. Annars kan ÖP inte på ett adekvat sätt besvara de frågor som – med tidsperspektivet 2030 – ställs i samrådshandlingen: ”Hur ska Sigtuna kommun utvecklas så att alla invånare känner sig stolta, trivs, mår bra och är trygga? (förord) och ”Sigtuna kommun står inför en mängd utmaningar hur kommunen skall utvecklas på ett hållbart sätt för att kommunen skall vara en bra plats att leva och verka på idag och i framtiden”.(sid 3, del 1).

Syftet med en plan är att den ska leda till mål, helst mätbara, och infria en framtidsbild eller vision, en framtida önskad situation. Mål behövs för att göra det möjligt att prioritera mellan olika alternativa strategier och åtgärder samt undvika suboptime ringar. Man bör enligt vår uppfattning eftersträva att mål, så långt möjligt, är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. ”Om du inte kan mäta det, kan du inte ändra det!”

I samrådshandlingen redovisas ett stort antal åtgärder. Ytterligare åtgärder föreslås i det gemensamma yttrandet från Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Vi tillstyrker dessa. Tillsammans utgör de en omfattande önskelista. Dessa åtgärder utgör en värdefull källa att ösa ur när det gäller att relatera till och prioritera med hänsyn till uppsatta mål och till framtidsbilden, den framtida, önskade situationen.

Kommunen står inför en ytterst svår, komplex uppgift att förena de två klart uttryckta ambitionerna i planen – ökad tillväxt och ökad hållbarhet. Det framgår inte närmare hur prioritering mellan föreslagna åtgärder skall ske eller hur processen för genomförandet är tänkt. Därför framstår samrådshandlingen som delvis motsägelsefull och oklar, detta eftersom en tydlig framtidsbild och tydliga mål saknas. Begreppet hållbar het, visserligen ofta upprepat, riskerar bli ett begrepp utan definierad innebörd – utan att få en önskad styrande påverkan vid genomförandet av ”Översiktsplan 2014”.

Den nödvändiga ambitionen, att nå målet ”säkerställa kommande generationers överlevnad och välfärd” – lyfts inte fram.

”Översiktsplan 2014” är kommunens viktigaste dokument för att styra/ställa om Sig tuna till hållbarhet. I samrådshandlingen står ”Översiktsplanen är tillsammans med mål och budget kommunens viktigaste styrdokument” (sid 61, del 1).

Därför måste mål och framtidsbild – som nu saknas – bli ett tydligt och styrande inslag i planen. Vidare ser vi det som önskvärt att i planen beskrivs hur framtag ningen och användningen av planen skall ske för att underlätta att nå önskade resultat – beslutade mål.

För att öka möjligheten till ett hållbart och tryggt Sigtuna 2030 som möjliggör ”kommande generationers överlevnad och välfärd”, framför vi därför här nio komplette rande förslag att tillföras samrådshandlingen.

Förbättringsförslag
1.    Under avsnittet ”Klimatpåverkan” i planen redovisa kommunens Klimatmål och åtgärder för att nå målet. Låt här Klimatstrategins (antagen 2009) fem över gripan de beslutspunk ter utgöra rubriker vid grupperingen av de åtgärder som måste genomföras.

2.    Vid utvecklings-/omställningsarbetet med ”Översiktsplan 2014” är det grundläggande att klart veta vad vi ska ställa om till och varifrån i mätbara värden för resp. persons konsumtion. Dessa hållpunkter bör därför föras in i planen. Som värde till har vi EU:s politiska tvågradersmål med 1 – 2 ton koldioxid per persons konsumtion 2050, motsvarande en minskning av dagens utsläpp med ca 85%. Värdet varifrån måste beräknas för Sigtuna kommun, förslagsvis med REAP metoden.

3.    Tillför planen framtidsbild/vision för att underlätta samarbetet för omställning. Framtidsbilden kan vara illustrativ men ska vila på en omvärldsanalys med tydliga antaganden, exempelvis en fördubbling av oljepriset under kommande tio åren. Och att andra energi- och råvarupriser följer med.

4.    Inför i planen ”undermål”/indikatorer för strävan och utveckling mot en bestående hållbarhet. Dessa bör användas och följs upp genomgående i ”Översiktsplan 2014”, i Miljö/hållbarhetsprogram för invånarna och i Sigtunas årliga Verksam hets planer och Årsredovisningar.

5.    De tre dokumenten ”Översiktsplan 2014”, ”Översiktsplan 2014 Allmänna intressen” och ”Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning” – är svårtillgängliga och inte handlingsinriktade. Tillför därför ”Översiktsplan 2014” ett avsnitt ”Övergripande planeringsförutsättningar”, ett inledande, vägledande avsnitt med mål omvärldsanalys, framtidsbild och undermål samt kortfattade, handlingsinriktade strategier för långsiktigt hållbar utveckling.

6.    Vi vet att framtiden inte kommer att bli precis den vi tror. Därför måste ”Översiktsplan 2014” behandla beredskap för en betydande osäkerhet. Under tiden fram till 2030 kan exempelvis fastighetsbubblan spricka, brist på olja med kraftig, bestående prishöjning inträffa och flygverksamheten kraftigt minska      t ex orsakat av nya avgifter. Liksom återkommande, globala ekonomiska kriser mm. samt negativa överraskningar när det gäller livsmedelsförsörjningen.

7.    Omställning till bestående uthållighet förutsätter ett resultatinriktat, brett samarbete (för uthållighet) mellan alla berörda partner – politiker, tjänstemän, verksamheter och medborgare. Beskriv i planen det i Sigtuna utvecklade arbetssättet ”Framtidsbildsstyrd samhälls-/stadsplanering med medborgar medverkan”. Använd arbetssättet vid genomförandet av ”Översiktsplan 2014” för olika ”omställningsområden” exempelvis hållbar livsmedelsförsörjning och hållbar transportförsörjning.

8.    I Miljökonsekvensbeskrivningen (sid 64-67) påtalas allvarliga brister beträf fande området transportförsörjning – brist på åtgärder för att minska fossil drivna transporter. Klargör hur en handlings- och resultatinriktad plan (med arbetssättet enligt förbättringsförslag under punkt 7) med program för beteendepåverkan och mätbara mål skulle underlätta att styra upp samarbetet mellan kommun, SL och Trafikverket.

9.    Genomförandet av ”Översiktsplan 2014” förutsätter engagemang, kunskap och erfarenhet (egen och med hjälp av andra) hos ”alla” som i kommunen har en ledande roll. I ”Översiktsplan 2014” bör framgå att detta är oundvikligen nödvändigt och i skissartad form åskådliggöra hur det skulle kunna genomföras. Bl. a. kanske genom att utveckla verksamheterna med Tankesmedjan och Naturskolan samt genom att starkt involvera studieförbunden och Sigtuna folkhögskola; successivt även utveckla ett folkbildningsprogram som erbjuds alla i kommunen boende och verksamma!

Den som önskar ta del av bilagor med förtydligade, motiverade och exemplifierade av resp. förbättringsförslag kan på begäran erhålla en sammanställning. Kontakta  bjorn@lindbergson.se

Sammanfattning
Med klara mål och en omvärldsbild som åskådliggör tänkbara förändringar och risker i kommunens omvärld kan ”Översiktsplan 2914” styra mot en tryggare och säkrare utveckling för ”kommande generationers överlevnad och välfärd”.
Gustaf Delin
Uppsalavägen 25
193 34 SIGTUNA

delin@foresight.se
08-592 514 15
____________

Björn Lindbergson
St Brännbovägen 42
193 33 SIGTUNA

bjorn@lindbergson.se
070-633 93 72

Sammanställning över bilagor som förtydligar, motiverar och exemplifierar nio förbättringsförslag i yttrandet till Sigtuna kommuns ”Översiktsplan 2014”, samrådshandling
inlämnat av Gustaf Delin och Björn Lindbergson 2013-09-13

Övergripande dokument översiktsplanen
”Översiktsplan 2014, Samrådsutgåva”
”Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning”
”Översiktsplan 2014 – Sigtuna kommun Yttrande från Naturskyddsföreningens i Sigtunabygden och Omställning Sigtuna”

Bilagorna, grupperade under resp. förslags nummer.